งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร พบ, FAAP, FRCPC 2 พฤศจิกายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร พบ, FAAP, FRCPC 2 พฤศจิกายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร พบ, FAAP, FRCPC 2 พฤศจิกายน 2556

2 2

3 แนวทางการบรรยาย ประวัติ ที่มาของอาเซียน การดำเนินการในระดับประเทศ สำหรับ AEC ข้อตกลงสำหรับแพทย์ บทบาทแพทยสภากับข้อตกลงสำหรับแพทย์ ผลกระทบด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การเตรียมและปรับตัวของแพทยสภา 3

4 BANGKOK DECLARATION August 8, 1967 (2510 ) Indonesia Brunei D. Malaysia Myanmar Philippine Cambodia Singapore Lao PDR Thailand Vietnam 4

5 5

6 ASEAN COMMUNITY ASEAN Political-Security Community ASEAN Economic Community : AEC ASEAN Socio-Cultural Community 6

7 การดำเนินการในระดับประเทศ เกี่ยวกับ AEC 7

8 ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)1995 Bangkok การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการในกรอบอาเซียน Recognizing AFAS to enhance cooperation in services : article 5: AMS recognize the education or experience obtained,requirements, licenses granted in another AMS for the purpose of licensing of service supplier. 8

9  Free flow of good :AFTA ASEAN free trade area  Free flow of services: public safety regulation,CCS  Free flow of investment :  Free flow of capital: liberalization, capital mobility  Free flow of skilled labor: AUN ASEAN Univer.Net 9

10 10

11 ข้อตกลงสำหรับแพทย์ MRA FOR MEDICAL PRACTITIONERS 11

12 สาระสำคัญ Objectives สนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแพทย์ในอาเซียน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะเอื้อต่อความร่วมมือระหว่างกัน ส่งเสริมให้มีการประกอบวิชาชีพที่มีมาตรฐาน สร้างโอกาสการพัฒนาวิชาชีพ ฝึกอบรมระหว่างกัน สำหรับแพทย์ 12

13 การรับรองคุณสมบัติของประเทศ เจ้าบ้าน คุณสมบัติตามกฎหมายของประเทศเจ้าบ้าน มีปริญญา และวุฒิที่รับรองทั้งสองประเทศ มีใบประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุ ทำงาน ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าห้าปี มีการศึกษาต่อเนื่อง ประวัติจริยธรรมดีรับรองโดยแพทยสภาต้นทาง ไม่มีประวัติทำผิดกฎหมาย เมื่อได้รับอนุญาต ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของ ประเทศนั้น 13

14 บทบาทสภาวิชาชีพประเทศเจ้า บ้าน ประเมินคุณสมบัติตามเกณฑ์ อนุมัติรับรองให้ ประกอบวิชาชีพ ติดตามดูแลให้ประกอบวิชาชีพถูกต้องตาม จริยธรรม การลงโทษให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ ให้มีคณะทำงานประสานระดับอาเซียนคอย ติดตาม ประเมินสถานะการณ์และกระตุ้นให้เกิด ความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ชื่อ AJCCM ทบทวนข้อตกลงทุก 5 ปี 14

15 บทบาทแพทยสภาไทยใน อาเซียน และ AEC 15

16 16

17 องค์กรรับผิดชอบใน ประเทศไทย CCS กระทรวงพาณิชย์ HSSWG กระทรวงสาธารณสุข AJCCD ทันตแพทยสภา AJCCM แพทยสภา AJCCN สภาการพยาบาล 17

18 ความคืบหน้าของการ ดำเนินการตามข้อตกลง มีการประชุมร่วมในระดับต่างๆเพื่อให้ความคิด สอดคล้องกันโดย ระดับกระทรวงสาธารณสุข และ ทางวิชาชีพ แพทย์ ที่ประชุมให้น้ำหนักกับระดับวิชาชีพใน ภาพรวมและขอให้นำแนวทางดำเนินการที่เห็น พ้องกันไปต่อยอด การประชุมให้ความสำคัญต่อบริบทของประเทศ โดยเฉพาะ การเคลื่อนย้ายบุคลากร แพทย์ทั่วไปและแพทย์ เฉพาะทาง ให้เป็นไป ตามกฎระเบียบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ ผู้ป่วย 18

19 ได้จัดทำแผนการทำงาน สำหรับแต่ละประเทศใน ประเด็นต่างๆที่อยู่ในข้อตกลง และเริ่มด้วยประเด็น ที่ตกลงแล้ว เช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเป็น ภาษาอังกฤษ ประเด็นเรื่องการเคลื่อนย้ายชั่วคราวของแพทย์ กระตุ้นให้ทุกประเทศมีกติกานี้ ประเด็นการเคลื่อนย้ายถาวรให้มีการประเมินตาม บริบทของประเทศ ความคืบหน้าของการ ดำเนินการตามข้อตกลง 19

20 Exchange information topics  หลักสูตรการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตและ สถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ  การอบรมแพทย์เฉพาะทาง หลักสูตร รายละเอียด การอบรม  กฎระเบียบ ข้อบังคับระดับประเทศ ที่เกี่ยวกับ การศึกษา การลงทะเบียนรับใบอนุญาตเพื่อ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาและหลัง ปริญญา  ข้อบังคับด้านจริยธรรมแพทย์  ข้อบังคับด้านการศึกษาต่อเนื่องและการพัฒนา วิชาชีพ 20

21  การลงทะเบียน การออกใบอนุญาตวิชาชีพเวช กรรม  จำนวนแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ  ข้อมูลด้านจริยธรรม ด้านการประกอบวิชาชีพ ของแพทย์  สร้างฐานข้อมูลให้ประเทศสมาชิกเข้าถึง  เกณฑ์มาตรฐานสำหรับแพทย์อาเซียนที่ ต้องการมาทำงานในประเทศนั้นๆ Exchange information topics 21

22 Facilitate Mobility of Healthcare Professionals within ASEAN แพทยสภาสนับสนุนให้มีการออกใบอนุญาตชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเรียน การสอน การวิจัย การ อบรมระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีโดยให้ยึดระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละประเทศเป็นหลัก 22

23 Provide opportunities for capacity building and training of healthcare professionals ขยายโอกาสการประชุม สัมมนา อบรมร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดูงาน ให้ มากขึ้น โดยเฉพาะด้านแพทย์เฉพาะทาง 23

24 Malpractice Insurance ทุกประเทศพิจารณาการประกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 24

25 ผลกระทบด้านการแพทย์ การสาธารณสุข 25

26 26

27 27

28 28

29 อนาคตอาเซียนและไทย Good, services, investment, capital, labor การเคลื่อนย้ายบุคลากรการแพทย์ทุกระดับใน ประเทศ และอาเซียน การลงทุนภาคบริการในอาเซียน การพัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์ใน ระดับอาเซียนและสากล การเคลื่อนย้ายภาคประชาชน แรงงาน การ ท่องเที่ยว 29

30 อนาคตอาเซียนและไทย Good, services, investment, capital, labor การขาดแคลนบุคลากรการแพทย์ในภาครัฐ และระบบประกันสุขภาพ การขาดแคลนบุคลากรการแพทย์ที่มี ประสบการณ์ทุกภาคส่วน การบริการทางการแพทย์ที่ไม่สมดุลย์ กับ บริบทประเทศไทย ลักษณะแนวโน้มของโรคเปลี่ยนแปลง ระบาด วิทยา โรคเกิดใหม่ การทำเวชปฎิบัติที่ผิดกฎหมาย ขาดจริยธรรม เพิ่มความเสี่ยงทางแพทย์ 30

31 การเตรียมและปรับตัวของแพทยสภา และเครือข่ายพันธมิตรสุขภาพ 31

32  สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตสู่สากล  สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตแพทย์ทั่วไปให้ พอเพียงกับความต้องการของประเทศไทย  พัฒนาการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรมให้เหมาะสมกับบริบทประเทศ 32

33 33

34 34

35 การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์ในประเทศ พันธมิตร: กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ต่างๆ แพทยสภา สนับสนุนให้คณะแพทย์พัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิตแพทย์มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น แพทยสภา สนับสนุนให้มีการพัฒนาการรับรองหลักสูตรในระดับสากลและอาเซียน แพทยสภาสนับสนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม การเปิดโรงเรียนแพทย์ใหม่ที่มีคุณภาพทั้ง ภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการช่วยเหลือด้านการศึกษาแพทยศาสตร์ต่อเพื่อนสมาชิกอาเซียน 35

36 การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ ต่างประเทศและอาเซียน แพทยสภา รับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกับในประเทศไทย 36

37 แพทยสภากับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถาวร แพทย์จบจากโรงเรียนแพทย์ที่รับรองโดยแพทยสภา มีใบประกอบวิชาชีพในประเทศนั้นที่ไม่หมดอายุ สอบผ่านการประเมินทุกขั้นตอนจากแพทยสภา คือ ศรว 37

38 ผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตทั้ง ภาครัฐ/เอกชนและต่างประเทศ จะต้องผ่าน การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกคน 38

39 การสอบมีสามขั้นตอน ภาคทฤษฎีและปฎิบัติ พัฒนาการสอบภาคทฤษฎีเป็นภาษาอังกฤษ การสอบภาคปฎิบัติใช้ภาษาไทย 39

40 แพทยสภากับการออกใบอนุญาตฯชั่วคราว แพทย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ มีใบประกอบวิชาชีพในประเทศนั้นที่ไม่หมดอายุ ประกอบวิชาชีพตามวัตถุประสงค์ภายใต้ความดูแล ในสถานที่และเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ไม่เกิน หนึ่งปี 40

41 แพทยสภากับการศึกษาหลังปริญญา สนับสนุนให้มีการช่วยเหลืออบรมแพทย์เฉพาะทาง เฉพาะด้าน ในสถาบันที่พร้อมและไม่มีผลกระทบต่อการผลิตของประเทศ โดยมีเงื่อนไขเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศเพื่อนบ้านที่มิใช่ธุรกิจ สนับสนุนให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแพทย์ไทยในอนาคต เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ตัวอย่าง เช่น โครงการเพิ่มศักยภาพ ของกระทรวงสาธาณสุข สนับสนุนราชวิทยาลัย สถาบันผลิตแพทย์ ในการจัดการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับประเทศเพื่อนบ้าน 41

42 จำนวนแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ทั่วไป 18,617 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว+เวชปฏิบัติทั่วไป 6,757 กุมารแพทย์ 3,123 สูติ-นรีแพทย์ 2,282 ศัลยแพทย์ทั่วไป 2,132 ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 1,718 อายุรแพทย์ 4,367 แพทย์เฉพาะทางอนุสาขา 4,627 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 42

43 การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 มี 12 สาขา สาขาประเภทที่ 3 มี 42 สาขา เปิดรับปี 2557 สาขาประเภทที่ 2 มี 25 สาขา 43

44 สถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง มี 55 สถาบัน มี 13 ราชวิทยาลัย 1 วิทยาลัย 1 สมาคม ศักยภาพการฝึกอบรมปี 2556 คือ 2,325 ตำแหน่ง 44

45 แพทยสภากับการควบคุมมาตรฐาน แนวโน้มการมีประกอบวิชาชีพผิดกฎหมาย ไม่มีทะเบียน แนวโนัมการประกอบวิชาชีพที่ผิดจริยธรรม ปัญหากฎหมาย การป้องกันความเสี่ยง คำนึงถึงความปลอดภัยของผุ้ป่วย พัฒนาระบบติดตามผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องในแพทย์ที่ได้รับ ใบอนุญาตทุกคน 45

46 การควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม คณะกรรมการแพทยสภา คณะอนุกรรมการกลั่นกรองจริยธรรม คณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม จำนวน 25 ชุด คณะอนุกรรมการสอบสวน จำนวน 9 ชุด 46

47 แพทยสภากับการสนับสนุนข้อตกลง รวบรวมข้อมูลที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกัน สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการ พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมให้มีการศึกษา การอบรม แก่ประเทศ อาเซียนตามศักยภาพ พัฒนาขบวนการด้านจริยธรรม การศึกษา ต่อเนื่อง ให้ครอบคลุม ปัญหาในอนาคต เจรจาต่อรองแนวทางการเคลื่อนย้ายให้ สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย 47

48 ปรับตัวด้วยภูมิคุ้มกัน รู้เขา รู้เรา รู้รอบ รู้ลึก พร้อมปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โอกาสมีมากกว่า ถ้าเราก้าวให้เร็วกว่า อย่ามองใกล้ในหน่วยงาน ในโรงพยาบาล ในปัจเจกบุคคล มองตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่จะเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง สนับสนุนสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียน 48

49 ขอให้ทุกท่านโชคดี ขอบคุณค่ะ 49


ดาวน์โหลด ppt รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร พบ, FAAP, FRCPC 2 พฤศจิกายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google