งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาบริหารธุรกิจทั่วไป อาคาร 18 ชั้น 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาบริหารธุรกิจทั่วไป อาคาร 18 ชั้น 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาบริหารธุรกิจทั่วไป อาคาร 18 ชั้น 5
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn ภาควิชาบริหารธุรกิจทั่วไป อาคาร 18 ชั้น 5

2 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn
จุดมุ่งหมายรายวิชา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความหมายของสถติ และวิธีคำนวณทางสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อให้สามารถนำความรูเรื่องความหมายของสถิติและวิธีคำนวณทางสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์เบื้องต้นในงานอาชีพ และชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความหมายของสถิติและวิธีคำนวณทางสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์เบื้องต้น

3 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn
คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การ ทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร และสัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแคว์ การวิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพันธ์

4 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

5 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

6 เนื้อหาวิชา Week-1 Week-2 Week-3 Week-4 Week-5 Week-6 Week-7 Week-8
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn เนื้อหาวิชา Week-1 Week-2 Week-3 Week-4 Week-5 Week-6 Week-7 Week-8 Week-9 บทที่ 1 ความหมายของสถิติ บทที่ 2 การสร้างตารางแจกแจงความถี่ บทที่ 3 Summatiom บทที่ 4 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูลน้อย บทที่ 4 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ การวัดการกระจาย พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) บทที่ 5 การหาตำเหน่งของข้อมูล สอบ Final 2012/2/1

7 เนื้อหาวิชา สัปดาห์ที่ 1 ปฐมนิเทศ 1. แนะนำการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn เนื้อหาวิชา สัปดาห์ที่ 1 ปฐมนิเทศ 1. แนะนำการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ 2. การทดสอบก่อนเรียน 3. บทที่ 1 ความหมายของสถิติ

8 บทที่ 1 สถิติ สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn
สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่แสดง ข้อเท็จจริง อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวเลขแสดงการเกิดการตาย มูลค่าสินค้าขาออกขาเข้า ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ยอดขายเฉลี่ยในแต่ละเดือน สถิติ หมายถึง ศาสตร์ที่เป็น วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรียกว่า ระเบียบวิธีการทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความหมายข้อมูล

9 ข้อมูลทางสถิติ และ การเก็บรวบรวม
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn ข้อมูลทางสถิติ และ การเก็บรวบรวม 1.ข้อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับตัวเลข เช่น น้ำหนัก อายุ รายได้ คะแนนสอบ ค่าใช้จ่าย จำนวนผลผลิต 2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ คุณภาพดี-เลว สถิติประชากรจำแนกตามเพศ สถิติคนไข้จำแนกตามชนิดของโรค

10 จำแนกตามแหล่งที่เกิดของข้อมูล
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn จำแนกตามแหล่งที่เกิดของข้อมูล 1.ข้อมูลปฐมภูมิ สำรวจจากแหล่งข้อมูลโดยตรง 2.ข้อมูลทุติยภูมิ สำรวจจากแหล่งข้อมูลที่ได้ทำการ รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นไว้แล้ว

11 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. เก็บจากระเบียนประวัติหรือรายงาน 2. เก็บจากการสำรวจ เตรียมแบบสอบถามไว้ล่วงหน้า ก. การสัมภาษณ์ ข. การส่งแบบสอบถาม 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง 4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตุ จดบันทึก

12 1. การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผน
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn การนำเสนอข้อมูล 1. การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผน 2. การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน

13 1.การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่มีแบบแผน
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 1.การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่มีแบบแผน 1.1 การนำเสนอข้อมูลในรูปข้อความ นำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาเสนอเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ จะพบในหนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ โทรทัศน์

14 1.2 การนำเสนอข้อมูลในรูปข้อความกึ่งตาราง
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 1.2 การนำเสนอข้อมูลในรูปข้อความกึ่งตาราง จำนวนแรงงานที่เป็นผู้จบการศึกษาในปี 2541 ต่ำกว่า ม ,000 คน - จบ ม.6 และอาชีวศึกษา ,000 คน - อนุปริญญาและปริญาตรี ,000 บาท รวม ,000 คน ที่มา:กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

15 2. การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 2. การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน เป็นการนำเสนอข้อมูลที่นิยมใชกันมาก เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีรายละเอียด เป็นจำนวนมาก

16 2.1 การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 2.1 การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง นิยมใช้กันมาก เช่น 1. ตาราง ทางเดียว 2. ตาราง สองทาง 3. ตาราง หลายทาง

17 ตารางแสดงรายได้จริงของรัฐบาลพ.ศ.2554
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 1. ตารางทางเดียว ตารางแสดงรายได้จริงของรัฐบาลพ.ศ.2554 ประเภทรายได้ จำนวนเงิน(ล้านบาท) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 67,800 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 134,783 อากรขาเข้า 118,712 ภาษีการค้า 834 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 120,712 ภาษีการขายเฉพาะอย่าง 142,428 อื่น ๆ 95,205 รวม 680,337 ที่มา : ฝ่ายทะเบียนรร…………….

18 ประเทศ พ.ศ.2536 พ.ศ.2537 สหรัฐอเมริกา อาเซียน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 2. ตารางสองทาง ตาราง แสดงมูลค่าส่งออกของไทยปี ประเทศ พ.ศ.2536 พ.ศ.2537 สหรัฐอเมริกา 202,228 237,000 อาเซียน 150,210 200,000 ญี่ปุ่น 159,480 195,000 สหภาพยุโรป 155,981 64,000 ตลาดอื่น ๆ 272,964 319,000 ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์

19 ตาราง แสดงจำนวนนักศึกษาของวิทาเขตบพิตรพิมุข
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 3. ตารางหลายทาง ตาราง แสดงจำนวนนักศึกษาของวิทาเขตบพิตรพิมุข ปีการ ศึกษา จำนวนนักศึกษา(คน) ปวส. ปริญญาตรี ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคปกติ ภาคสมทบ 2539 721 614 318 - 2540 650 518 156 49 2541 692 426 180 98 ที่มา : ผ่ายวิชาการวิทยาเขตบพิตรพิมุข

20 ดูง่ายกว่าการนำเสนอเป็นเชิงตัวเลข
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 2.2 การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิและแผนภาพ ดูง่ายกว่าการนำเสนอเป็นเชิงตัวเลข เช่น แผนภูมิแท่ง

21 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

22 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

23 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

24 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

25 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

26 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

27 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

28 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

29 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

30 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

31 1. แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเชิงเดียว (Simple bar chart)
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 1. แผนภูมิแท่ง แสดงการการเปรียบเทียบยอดเงินฝากเงินออมทรัพย์ตั้งแต่ปี แผนภูมิแท่งเชิงเดียว (Simple bar chart) ใช้แสดงการเปรียบ ลักษณะของข้อมูลของ ข้อมูลที่น่าสนใจเพียง ข้อมูลเดียว ที่มา : รายงานกิจการปี2537สหกรณ์ออมทรัพย์

32 แผนภูมิแท่งเชิงซ้อน(Muliple bar chart)
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn แผนภูมิแท่งเชิงซ้อน(Muliple bar chart) แสดงเปรียบเทียบความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก (มี.ค.-เม.ย.47) ที่มา : ฝ่ายวิเคราะห์ตลาด กองบริหารตลาดแรงงานรวบรวมจากนสพ. 5 ฉบับ

33 แผนภูมิแท่ง แสดงการเปรียบเทียบเงินฝากของน้อย
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn แผนภูมิแท่ง แสดงการเปรียบเทียบเงินฝากของน้อย ที่มา : จากบัญชีเงินฝากข้องน้อย

34 2.3 แผนภูมิกง(Pic-chart)
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 2.3 แผนภูมิกง(Pic-chart) แผนภูมิกงแสดงจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานจำเเนกตามประเภทบุคลากรปี 2544 6.13% 14.28% 30.26% 49.33% ที่มา : ฝ่ายบุลากรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2544

35 2.4 แผนภูมิรูปภาพ(Pictogram)
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 2.4 แผนภูมิรูปภาพ(Pictogram) แสดง การผลิตโทรศัพฑ์ 1 รูป แทนโทรศัพฑ์ 100 ตัว ค.ศ  ค.ศ  ค.ศ  ค.ศ  ค.ศ  ที่มา : ฝ่ายผลิตของบริษัทเจเจ จำกัด

36 2.5 แผนที่สถิติ (Statistical map)
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 2.5 แผนที่สถิติ (Statistical map) แผนที่สถิติ แสดงเปรียบเทียบจำนวน สส. ในภาคต่าง ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คน ภาคกลาง คน ภาคเหนือ คน ภาคใต้ คน รวมทั้งหมด คน ที่มา : มติชนสุดสัปดาห์(เลือกตั้ง2 ก.ย. 38)

37 กราฟเส้นเชิงเดียว(Simple line graph)
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 2.6 การนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้น กราฟเส้นเชิงเดียว(Simple line graph)

38 กราฟเส้นเชิงซ้อน(multiple line graph)
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn กราฟเส้นเชิงซ้อน(multiple line graph)

39 ทำแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn ทำแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ อยู่ในสื่อการสอน,Media,Test. ส่งที่

40 ขอบคุณนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน
แล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะค๊ะ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาบริหารธุรกิจทั่วไป อาคาร 18 ชั้น 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google