งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 0839893199 ภาควิชาบริหารธุรกิจทั่วไป อาคาร 18 ชั้น 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 0839893199 ภาควิชาบริหารธุรกิจทั่วไป อาคาร 18 ชั้น 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 0839893199 ภาควิชาบริหารธุรกิจทั่วไป อาคาร 18 ชั้น 5

3 จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความหมายของสถติ และวิธีคำนวณทางสถิติ ไปใช้ในการวิเคราะห์เบื้องต้น 2. เพื่อให้สามารถนำความรูเรื่องความหมายของสถิติและวิธีคำนวณทางสถิติไปใช้ ในการวิเคราะห์เบื้องต้นในงานอาชีพ และชีวิตประจำวัน 3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความหมายของสถิติและ วิธีคำนวณทางสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์เบื้องต้น สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

4 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การ ทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร และสัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแคว์ การวิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพันธ์ สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

5

6

7 Week-1 Week-2 Week-3 Week-4 Week-5 Week-6 Week-7 Week-8 Week-9 บทที่ 1 ความหมายของสถิติ บทที่ 2 การสร้างตารางแจกแจงความถี่ บทที่ 3 Summatiom บทที่ 4 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูลน้อย บทที่ 4 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ การวัดการกระจาย พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) บทที่ 5 การหาตำเหน่งของข้อมูล สอบ Final 2012/2/1 เนื้อหาวิชา

8 สัปดาห์ที่ 1 ปฐมนิเทศ 1. แนะนำการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ 2. การทดสอบก่อนเรียน 3. บทที่ 1 ความหมายของสถิติ สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

9  สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่แสดง ข้อเท็จจริง อย่างใดอย่างหนึ่ง  ตัวเลขแสดงการเกิดการตาย  มูลค่าสินค้าขาออกขาเข้า  ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร  ยอดขายเฉลี่ยในแต่ละเดือน  สถิติ หมายถึง ศาสตร์ที่เป็น วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรียกว่า ระเบียบวิธีการทางสถิติ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การตีความหมายข้อมูล

10  1. ข้อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับตัวเลข เช่น น้ำหนัก อายุ รายได้ คะแนนสอบ ค่าใช้จ่าย จำนวนผลผลิต  2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ  คุณภาพดี - เลว  สถิติประชากรจำแนกตามเพศ  สถิติคนไข้จำแนกตามชนิดของโรค สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

11  1. ข้อมูลปฐมภูมิ สำรวจจากแหล่งข้อมูลโดยตรง  2. ข้อมูลทุติยภูมิ สำรวจจากแหล่งข้อมูลที่ได้ทำการ รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นไว้แล้ว สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

12  1. เก็บจากระเบียนประวัติหรือรายงาน  2. เก็บจากการสำรวจ เตรียมแบบสอบถามไว้ล่วงหน้า ก. การสัมภาษณ์ ข. การส่งแบบสอบถาม  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง  4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตุ จดบันทึก สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

13

14 1.1 การนำเสนอข้อมูลในรูปข้อความ นำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาเสนอเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ จะพบในหนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ โทรทัศน์ สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

15

16

17 นิยมใช้กันมาก เช่น 1. ตาราง ทางเดียว 2. ตาราง สองทาง 3. ตาราง หลายทาง สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

18 ประเภทรายได้จำนวนเงิน ( ล้านบาท ) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 67,800 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 134,783 อากรขาเข้า 118,712 ภาษีการค้า 834 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 120,712 ภาษีการขายเฉพาะอย่าง 142,428 อื่น ๆ 95,205 รวม 680,337 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

19 ประเทศพ. ศ.2536 พ. ศ.2537 สหรัฐอเมริกา 202,228237,000 อาเซียน 150,210200,000 ญี่ปุ่น 159,480195,000 สหภาพยุโรป 155,98164,000 ตลาดอื่น ๆ 272,964319,000 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

20 ปีการ ศึกษา จำนวนนักศึกษา(คน) ปวส. ปริญญาตรี ภาคเช้าภาคบ่ายภาคปกติ ภาคสมทบ 2539721614318- 254065051815649 254169242618098 สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32  แผนภูมิแท่งเชิงเดียว (Simple bar chart) ใช้แสดงการเปรียบ ลักษณะของข้อมูลของ ข้อมูลที่น่าสนใจเพียง ข้อมูลเดียว แสดงการการเปรียบเทียบยอดเงินฝาก เงินออมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2532-2537 ที่มา : รายงานกิจการปี 2537 สหกรณ์ออมทรัพย์ สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

33 แสดงเปรียบเทียบความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก ( มี. ค.- เม. ย.47) ที่มา : ฝ่ายวิเคราะห์ตลาด กองบริหารตลาดแรงงานรวบรวมจากนสพ. 5 ฉบับ สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

34 ที่มา : จากบัญชีเงินฝากข้องน้อย สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

35 ที่มา : ฝ่ายบุลากรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2544 49.33% 30.26% 14.28% 6.13% สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

36 ค. ศ. 1990  ค. ศ. 1991  ค. ศ. 1992  ค. ศ. 1993  ค. ศ. 1934  แสดง การผลิตโทรศัพฑ์ 1 รูป แทนโทรศัพฑ์ 100 ตัว ที่มา : ฝ่ายผลิตของบริษัทเจเจ จำกัด สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

37  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 137 คน  ภาคกลาง 128 คน  ภาคเหนือ 75 คน  ภาคใต้ 51 คน  รวมทั้งหมด 391 คน แผนที่สถิติ แสดงเปรียบเทียบ จำนวน สส. ในภาคต่าง ๆ ที่มา : มติชนสุดสัปดาห์ ( เลือกตั้ง 2 ก. ย. 38) สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

38 กราฟเส้นเชิงเดียว (Simple line graph) สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn

39

40

41 ขอบคุณนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน แล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะค๊ะ


ดาวน์โหลด ppt สถิติ (Statistics) By Aj.Phunigar Jaruputtikorn 0839893199 ภาควิชาบริหารธุรกิจทั่วไป อาคาร 18 ชั้น 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google