งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน อาหาร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ดร. ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร 1 Mobile Unit for Food Safety.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน อาหาร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ดร. ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร 1 Mobile Unit for Food Safety."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน อาหาร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ดร. ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร 1 Mobile Unit for Food Safety

2 ตัวชี้วัด / เป้าหมาย ด้านความปลอดภัย อาหาร ร่วมกับจังหวัด (4 ตัวชี้วัด ) การกำกับดูแลมาตรฐานเกลือบริโภค 1 2 3 4 การกำกับดูแลมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความปลอดภัยของนมโรงเรียน การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว การดำเนินงานโครงการ Primary GMP 2

3 3 แนวทางการการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ร้อยละของเกลือบริโภค เสริมไอโอดีน ณ สถานที่ ผลิต / สถานที่จำหน่าย ผ่านมาตรฐานตาม ประกาศฯ กำหนด (20- 40 ppm) ร้อยละ 70 ตรวจสอบมาตรฐานเกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิตและสถานที่จำหน่าย อย่าง น้อยจังหวัดละ 50 ตัวอย่าง ดังนี้ 1. สถานที่ผลิต 1.1 ตรวจสอบกระบวนการผลิต ขั้นตอน การผสมไอโอดีนให้ได้มาตรฐาน และเก็บตัวอย่างเกลือบริโภคระหว่าง การผลิต ณ สถานที่ผลิตทุกแห่ง ตรวจสอบด้วยเครื่อง I Reader ตามวิธีการสุ่มตัวตัวอย่าง ( เริ่มพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ) 1.2 รายงานผลการตรวจสอบลง ฐานข้อมูลบนเวปไซด์ www.iodinethailand.com 2. สถานที่จำหน่าย 2.1 สุ่มตรวจสอบฉลากและตรวจสอบ คุณภาพเกลือบริโภค ณ สถานที่ จำหน่าย ด้วยเครื่อง I Reader ( เริ่ม พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ) 2.2 รายงานผลการตรวจสอบลง ฐานข้อมูลบนเวปไซด์ www.foodsafetymobile.org การกำกับดูแลมาตรฐานเกลือบริโภค ตัวชี้วัด

4 4 แนวทางการการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ร้อยละของนมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิตมี คุณภาพผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศ ร้อยละ 95 1. ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียน ทุกแห่งในจังหวัดตามเกณฑ์ GMP ปี ละ 2 ครั้ง (1 ครั้ง / เทอม ) 2. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิตและส่งตรวจวิเคราะห์ คุณภาพมาตรฐาน ณ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์หรือศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ปีละ 2 ครั้ง (1 ครั้ง / เทอม ) - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555: ตรวจประเมินภายในเดือนธันวาคม 2555 – มกราคม 2556 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556: ตรวจประเมินภายในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2556 3. ส่งรายงานการตรวจผลิตภัณฑ์และ สถานที่ผลิตนมโรงเรียนมายังสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา 4. แนะนำให้ความรู้การเก็บรักษานม โรงเรียนที่ถูกต้องแก่โรงเรียน / ผู้ขนส่ง 5. ดำเนินการตาม Compliance Policy จังหวัดที่ไม่มีสถานที่ผลิต ขอให้ ดำเนินการตรวจสอบอุณหภูมิการตรวจ รับผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ตามคู่มือการ เก็บรักษาและขนส่งนมโรงเรียน และให้ ความรู้แก่โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดละ 10 แห่ง ตัวชี้วัด การกำกับดูแลมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความปลอดภัยของนมโรงเรียน

5 5 แนวทางการการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด 1. ร้อยละสถานที่ผลิต เส้นก๋วยเตี๋ยวได้รับการ ตรวจตามเกณฑ์ GMP 2. ร้อยละผลิตภัณฑ์เส้น ก๋วยเตี๋ยว ณ สถานที่ ผลิตมีปริมาณวัตถุกัน เสียเป็นไปตาม ประกาศฯ ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 1. ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเส้น ก๋วยเตี๋ยวตามเกณฑ์ GMP ปี ละ 1 ครั้ง 2. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว ทุกประเภท ณ สถานที่ผลิต โดยสุ่ม เก็บสถานที่ผลิตละ 1 ตัวอย่าง ส่งตรวจ วัตถุกันเสีย ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยต้องมี ปริมาณกรดเบนโซอิก ไม่เกิน 1,000 ppm 3. ดำเนินการเปรียบเทียบปรับสถานที่ ผลิตที่มีผลวิเคราะห์ไม่ได้มาตรฐาน ตัวชี้วัด การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว

6 6 แนวทางการการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ร้อยละของ ผู้ประกอบการอาหาร แปรรูปที่บรรจุในภาชนะ พร้อมจำหน่าย (Primary GMP) ที่ ได้รับอนุญาตตาม กฎหมาย ร้อยละ 70 1. สำรวจความพร้อมและรวบรวมข้อมูล ของสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ ในภาชนะพร้อมจำหน่าย 2. ตรวจสถานที่ผลิตที่มายื่นขออนุญาต ตามแนวทางที่กำหนดตามกฎหมาย ได้แก่ - สถานที่ผลิตฯ ตามประกาศสธ. ฉบับ ที่ 342 พ. ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ การเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุ ในภาชนะพร้อมจำหน่าย - ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุใน ภาชนะพร้อมจำหน่าย ตามประกาศ สธ. ฉบับที่ 343 พ. ศ.2555 เรื่อง ฉลาก ( ฉบับที่ 3) หมายเหตุ รายใหม่มีผลบังคับใช้ 7 พ. ย. 55 รายเก่ามีผลบังคับใช้ 7 พ. ย. 58 ตัวชี้วัด การดำเนินงานโครงการ Primary GMP

7 ร่วมแรงร่วมใจ ให้คนไทยได้บริโภค อาหาร ที่มีความปลอดภัยและมี สุขภาพดี ขอบคุ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา 7


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน อาหาร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ดร. ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร 1 Mobile Unit for Food Safety.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google