งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสถานที่ผลิตอาหารตาม เกณฑ์ GMP และการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสถานที่ผลิตอาหารตาม เกณฑ์ GMP และการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสถานที่ผลิตอาหารตาม เกณฑ์ GMP และการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์

2 พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ. อาหาร พ. ศ. 2522  เภสัชกร โรงพยาบาลของรัฐ  สาธารณสุขอำเภอ  นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาล วิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอและสถานีอนามัย  เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานเภสัช กรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสถานี อนามัย

3 การตรวจสถานที่ผลิต อาหาร ตามเกณฑ์ GMP

4 ผลการดำเนินการตรวจ GMP ปี 2555 จำนวนที่ ตรวจ ผ่าน GMP ไม่ผ่าน GMP 8979 (88.76%) 10 (11.24%)

5 ผลการดำเนินการ ปี 2555  ใช้แบบตรวจ GMP ไม่ถูกกับประเภทของ สถานที่ผลิตอาหาร  ผู้ลงคะแนนหรือแก้ไขคะแนนในแบบตรวจ GMP ไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. อาหาร พ. ศ. 2522  การลงรายละเอียดข้อมูลในแบบตรวจ GMP หัวข้อที่ให้คะแนน “ ปรับปรุง ” ไม่ได้ ถ่ายรูปแนบประกอบการส่งผลการตรวจให้ สสจ.  หัวข้อที่ต้องปรับปรุงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ไม่ได้ระบุ รายละเอียดในช่อง “ หมายเหตุ ”

6 การดำเนินการ ปี 2556  ขั้นตอนการดำเนินการของอำเภอ พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ตรวจสอบสถานที่ ไม่พบ ข้อบกพร่อง สรุปผลการ ตรวจสอบให้ ผู้ประกอบการ ทราบ พบ ข้อบกพร่อ ง สรุปผลการตรวจสอบให้ ผู้ประกอบการทราบและ แจ้งแก้ไขข้อบกพร่อง *** พร้อมทำหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง ***

7 การดำเนินการ ปี 2556  แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจ  1. บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร -- ตส.1(50) ใช้ตรวจสถานที่ผลิต อาหารที่กำหนดให้ใช้เกณฑ์ GMP เช่น นม UHT น้ำแข็ง ลูกชิ้น แหนม ไอศกรีม ขนมปัง ฯลฯ  2. บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภค ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท –- ตส.3(50)  3. บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร แปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย – ตส.9(50) ใช้ตรวจสถานที่ผลิตอาหารที่ กำหนดให้ใช้เกณฑ์ Primary GMP

8 การดำเนินการ ปี 2556  หากมีการแก้ไขคะแนนในแบบตรวจ GMP ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ. อาหาร พ. ศ. 2522 เป็นผู้แก้ไข โดยให้ขีดฆ่า 1 เส้น แล้วเซ็นชื่อกำกับ  การลงรายละเอียดข้อมูลในแบบตรวจ GMP หัวข้อที่ให้คะแนน “ ปรับปรุง ” ให้ “ ถ่ายรูป ” แนบประกอบการส่งผล การตรวจ ให้ สสจ.  หัวข้อที่ต้องปรับปรุงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ให้ระบุ รายละเอียดในช่อง “ หมายเหตุ ” ด้วย

9 การดำเนินการ ปี 2556  รายละเอียดที่ต้องลงข้อมูลในแบบตรวจ เช่น  แหล่งน้ำดิบ ( น้ำบ่อ, น้ำบาดาล, น้ำประปา )  เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดค่า pH  ให้ระบุด้วยว่าผู้ประกอบการมีชุด ทดสอบชนิดใดบ้าง และต้องตรวจสอบว่าชุดทดสอบที่มี หมดอายุหรือไม่

10 การดำเนินการ ปี 2556  กรณีพบความผิดซึ่งหน้าหรือความผิดที่ เป็น Major Defect เช่น  เปิดประตูห้องบรรจุขณะทำการผลิต / ใช้สายยางกรอกน้ำ ให้ถ่ายรูปและทำ บันทึกคำให้การประกอบการส่งผลตรวจ ให้สสจ. ด้วย

11 การดำเนินการ ปี 2556  รายละเอียดที่ให้ลงเพิ่มเติม น้ำดิบ product เครื่องมือที่ใช้ ตรวจ Cl pH

12 การดำเนินการ ปี 2556  การตรวจ Primary GMP ปี 2556 ( ยกระดับสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GHP เดิม )  สสจ. ร่วมออกตรวจกับ จนท. อำเภอ

13 การเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อ ส่งตรวจ วิเคราะห์

14 ผลการดำเนินการตรวจ GMP ปี 2555 ประเภท เป้าหมาย ( ตย.) ส่งตรวจ ( ตย.) ผลการตรวจวิเคราะห์ ( ตย.) รายละเอียด ผ่านไม่ผ่าน 1. น้ำบริโภค ฯ 80773740 - pH 15 - pH+MPN 6 - pH+MPN+Salmo. gr.c 1 - MPN 16 - MPN+E.coli 2 2. น้ำแข็ง 15945- pH 5 3. นม 12121147 - ไขมันต่ำกว่าเกณฑ์ 3 - เนื้อนมไม่รวมไขมัน ต่ำกว่าเกณฑ์ 3 - พบแบคทีเรีย 1

15 ผลการดำเนินการตรวจ GMP ปี 2555 ประเภท เป้าหมาย ( ตย.) ส่งตรวจ ( ตย.) ผลการตรวจวิเคราะห์ ( ตย.) รายละเอียด ผ่านไม่ผ่าน 4. เส้นก๋วยเตี๋ยว 4440 5. ผลิตภัณฑ์ จากเนื้อสัตว์ 5.1 แหนม 2211- S. aureus 1 5.2 หมูยอ 2211 - C. perfringens มากกว่าเกณฑ์ 1 6. ผักกาดหวาน 2211- ยีสต์มากกว่าเกณฑ์ 1 7. น้ำปลา 3202- ไอโอดีนมากกว่าเกณฑ์ 2 รวม 13710952 (47.71%) 57 (52.77%)

16 ผลการดำเนินการ ปี 2555  การเก็บตัวอย่างยังไม่ถูกต้อง  เก็บตัวอย่างที่ใกล้หมดอายุ  การแก้ไขข้อมูลในแบบเก็บตัวอย่างต้องให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ. อาหาร พ. ศ. 2522 เป็นผู้แก้ไข โดยให้ขีดฆ่า 1 เส้น แล้ว เซ็นชื่อกำกับ  หากมีการแก้ไขข้อมูลในแบบเก็บตัวอย่าง ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ. อาหาร พ. ศ. 2522 เป็นผู้แก้ไข โดยให้ขีดฆ่า 1 เส้น แล้วเซ็นชื่อกำกับ

17 ตัวอย่าง

18 ปฏิทินการดำเนินการ ปี 2556 กิจกรรมระยะเวลาดำเนินการ ผู้ดำเนินการ ธ.ค.55ธ.ค.55 ม.ค.56ม.ค.56 ก.พ.56ก.พ.56 มี. ค. 56 เม. ย.5 6 พ. ค.5 6 มิ. ย.56 ก. ค.56 ส. ค.56 1. อบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ 2. อบรม ผู้ประกอบการ 3. ตรวจสถานที่ ผลิตอาหารตาม เกณฑ์ GMP สสจ. และจนท. อำเภอ 4. ตรวจสถานที่ ผลิตอาหารตาม เกณฑ์ Primary GMP 5. เก็บตัวอย่าง อาหารส่งตรวจ วิเคราะห์ รอบ 1 รอบ 2


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสถานที่ผลิตอาหารตาม เกณฑ์ GMP และการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google