งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION COSMETIC SAFETY ‘57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FOOD AND DRUG ADMINISTRATION COSMETIC SAFETY ‘57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION COSMETIC SAFETY ‘57

2 โครงการความปลอดภัยด้าน เครื่องสำอาง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ร้อยละของเครื่องสำอางที่วางจำหน่าย 80% เป็นเครื่องสำอางที่ถูกต้อง แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย 1. จำนวนสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอางที่ 50 ราย / จังหวัดได้รับการตรวจสอบ แจ้งเตือน 2. จำนวนตัวอย่างเครื่องสำอางกลุ่มเสี่ยงที่ 10 ตัวอย่าง / จังหวัด ไม่ซ้ำกับที่เคยประกาศผลวิเคราะห์แล้ว ได้รับการสุ่มเก็บตรวจวิเคราะห์

3 โครงการความปลอดภัยด้าน เครื่องสำอาง ตัวชี้วัด เป้าหมาย 3. จำนวนสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอางที่ 20 ราย / จังหวัด เฝ้าระวังไม่ให้วาง จำหน่ายเครื่องสำอาง ผิดกฎหมาย 4. จำนวนสถานเสริมสวย / คลินิกเสริม 10 ราย / จังหวัด ความงามที่ได้รับการตรวจสอบ 5. จำนวนครั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 4 ครั้ง / จังหวัด ให้ความรู้ผู้บริโภค

4 งบประมาณที่สนับสนุน จังหวัดละ 30,000 บาท ค่าตรวจวิเคราะห์จัดสรรให้ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดยตรง

5 คำอธิบายตัวชี้วัด ร้อยละของเครื่องสำอางที่วางจำหน่ายเป็น เครื่องสำอางที่ถูกต้อง นิยาม “ เครื่องสำอางถูกต้อง ” ไม่เป็นเครื่องสำอางที่ผสมสารห้ามใช้ ไม่เป็นเครื่องสำอางที่มีรายชื่อตามประกาศ กระทรวง เรื่อง กำหนดเครื่องสำอางที่ห้าม ผลิต นำเข้า หรือขาย เครื่องสำอางที่มีฉลากภาษาไทยครบถ้วน ถูกต้อง เป้าหมาย ร้านจำหน่ายเครื่องสำอางในจังหวัด

6 คำอธิบาย ร้อยละของเครื่องสำอางที่วางจำหน่ายเป็น เครื่องสำอางที่ถูกต้อง เกณฑ์การพิจารณา A= จำนวนเครื่องสำอางทั้งหมดที่สำรวจ ในจังหวัด B= จำนวนเครื่องสำอางที่ไม่ถูกต้อง สูตรการคำนวณ (A-B) X100 A


ดาวน์โหลด ppt FOOD AND DRUG ADMINISTRATION COSMETIC SAFETY ‘57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google