งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ส่วนงานบัญชีทุนและงบดุลแห่งชาติ สำนักบัญชีประชาชาติ พฤษภาคม 2547 สต็อกทุนของประเทศไทย Capital Stock of Thailand ฉบับ พ.ศ. 2545 สต็อกทุนของประเทศไทย Capital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ส่วนงานบัญชีทุนและงบดุลแห่งชาติ สำนักบัญชีประชาชาติ พฤษภาคม 2547 สต็อกทุนของประเทศไทย Capital Stock of Thailand ฉบับ พ.ศ. 2545 สต็อกทุนของประเทศไทย Capital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ส่วนงานบัญชีทุนและงบดุลแห่งชาติ สำนักบัญชีประชาชาติ พฤษภาคม 2547 สต็อกทุนของประเทศไทย Capital Stock of Thailand ฉบับ พ.ศ. 2545 สต็อกทุนของประเทศไทย Capital Stock of Thailand ฉบับ พ.ศ. 2545

2 2 National Accounts Office Outline of Presentation ส่วนที่ 1 การจัดทำบัญชีสต็อกทุนของประเทศไทย ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทุน Incremental Capital Output Ratio :ICOR Capital Productivity : CP Total Factor Productivity :TFP National Balance Sheet Section

3 3 National Accounts Office ส่วนที่ 1 การจัดทำบัญชีสต็อกทุนของประเทศไทย  คำนิยาม (Definition)  วิธีการ (Methodology)  ผลการวิเคราะห์ (Results) National Balance Sheet Section

4 4 National Accounts Office คำนิยาม ทุน (Capital) หมายถึง ทรัพย์สินที่ถูกใช้เป็นปัจจัยการผลิต สำหรับผลิตสินค้าและบริการประกอบด้วย ทรัพย์สิน ถาวร (Fixed Asset) และทรัพย์สินทางการเงิน (Financial Asset) แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะส่วน ที่เป็นทรัพย์สินถาวรเท่านั้น โดยทรัพย์สินถาวร ดังกล่าวจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในระบบ เศรษฐกิจ มีตัวตน มีความคงทนถาวร มีอายุใช้งาน เกิน 1 ปี และสามารถสร้างขึ้นใหม่ทดแทนได้ National Balance Sheet Section

5 5 National Accounts Office คำนิยาม (ต่อ) สต็อกทุน (Gross Capital Stock: GCS) หมายถึง ผลรวมของทุนที่อยู่ในรูปของทรัพย์สิน ถาวร (Fixed Asset) ที่ถูกสะสมมาเรื่อยๆ ตามอายุ การใช้งานของทรัพย์สินประเภทนั้นๆ โดยทั่วไป นิยมวัดสต็อกทุนที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง คือ ณ วันสิ้นปี สต็อกทุนสุทธิ (Net Capital Stock: NCS) หมายถึง มูลค่าของสต็อกทุนหลังจากหักค่าเสื่อม ราคาสะสม National Balance Sheet Section

6 6 National Accounts Office วิธีการ (Methodology) แนวคิดพื้นฐาน ประมวลผลโดยวิธีการสะสมทุนนิรันดร์ (Perpetual Inventory Method: PIM) คือ หามูลค่าของ ทรัพย์สินถาวรที่มีอยู่ทั้งหมด ณ ปีใดปีหนึ่งโดย มูลค่าดังกล่าวครอบคลุมทุนส่วนที่ได้ลงทุนในอดีต ตั้งแต่ปีเริ่มแรกของการใช้งานรวมกับที่จัดหา เพิ่มเติมในปีต่อมา หักด้วยส่วนปลดระวางออกไป จากขบวนการผลิตจนถึงปีสุดท้ายที่ต้องการวัด สต็อกทุน มูลค่ารวมของทรัพย์สินถาวรตามราคาปีที่ ต้องการหาที่ยังไม่ได้หักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ถาวร เรียกว่า สต็อกทุน (Gross Capital Stock) National Balance Sheet Section

7 7 National Accounts Office ผลการวิเคราะห์ (Results) National Balance Sheet Section ภาพรวมสต็อกทุนและสต็อกทุนสุทธิ ปี 2545 มูลค่า ณ ราคาทุนทดแทน - สต็อกทุนเบื้องต้น 25.4 ล้านล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 2.3 - สต็อกทุนสุทธิ 18.2 ล้านล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 1.4 มูลค่า ณ ราคาคงที่ปี 2531 - สต็อกทุนเบื้องต้น 12.9 ล้านล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 2.2 - สต็อกทุนสุทธิ 9.4 ล้านล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 1.5

8 8 National Accounts Office โครงสร้างสต็อกทุนสุทธิ ปี 2545 National Balance Sheet Section 1. สต็อกทุนสุทธิภาคเอกชน (Private Sector) มี สัดส่วนร้อยละ 70.2 ของสต็อกทุนรวม  สิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 51.4  เครื่องจักรและอุปกรณ์ ร้อยละ 48.6 2. สต็อกทุนสุทธิภาครัฐ (Public Sector) มีสัดส่วน ร้อยละ 29.8 ของสต็อกทุนรวม  สิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 83.5  เครื่องจักรและอุปกรณ์ ร้อยละ 16.5

9 9 National Accounts Office สต็อกทุนสุทธิรายสาขาการผลิต National Balance Sheet Section สาขาที่มีมูลค่าสูงใน 5 อันดับแรกในปี 2545 1.สาขาที่อยู่อาศัย 2.1 ล้านล้านบาท 2.สาขาคมนาคมขนส่งและสื่อสาร 1.8 ล้านล้าน บาท 3.สาขาอุตสาหกรรม 1.5 ล้านล้านบาท 4.สาขาบริการ 1.0 ล้านล้านบาท 5.สาขาไฟฟ้าประปา 0.7 ล้านล้านบาท

10 10 National Accounts Office สต็อกทุนสุทธิรายสาขาการผลิต National Balance Sheet Section

11 11 National Accounts Office อัตราขยายตัวสต็อกทุนสุทธิในปี 2545 National Balance Sheet Section สาขาที่มีอัตราขยายตัวสูงที่สุด  สาขาคมนาคมขนส่งและสื่อสาร ขยายตัว ร้อยละ 3.6 สาขาที่มีอัตราขยายตัวต่ำที่สุด  สาขาค้าส่งค้าปลีก ขยายตัวลดลงร้อยละ 0.5 ภาพรวม  ขยายตัวร้อยละ 1.5

12 12 อัตราขยายตัวของสต็อกทุนสุทธิ ช่วงวิกฤต ช่วงก่อนวิกฤต ช่วงหลัง วิกฤต National Balance Sheet Section

13 13 National Accounts Office ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทุน  Incremental Capital Output Ratio :ICOR  Capital Productivity:CP  Total Factor Productivity:TFP National Balance Sheet Section

14 14 National Accounts Office ICOR National Balance Sheet Section  ภาพรวม ICOR ในปี 2545 มีค่า 0.9 เทียบกับ 1.7 ในปี 2544 แสดงให้เห็นว่าในปี 2545 ศักยภาพการ ลงทุนในระบบเศรษฐกิจมีศักยภาพดีกว่าการลงทุน ในปี 2544  จำแนกรายสาขาในปี 2545 สาขาที่มีค่า ICOR มากกว่า 1 คือ สาขาไฟฟ้าประปา สาขาคมนาคม ขนส่งและสื่อสาร (เป็นสาขาที่มีปัจจัยทุนสูง เนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการแก่ สาธารณะ ดังนั้นจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากและ เป็นโครงการระยะยาวกว่าจะคืนทุน รวมทั้งเป็นส่วน ที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตต่อส่วนรวมมากนัก) สาขาที่ อยู่อาศัยและสาขาเกษตรกรรม

15 15 เปรียบเทียบ ICOR และ GDP Growth National Balance Sheet Section

16 16 National Accounts Office Capital Productivity National Balance Sheet Section  ภาพรวม (Capital productivity) ในปี 2545 มีค่า เท่ากับ 0.34 เทียบกับ 0.33 ในปี 2544 มีแนวโน้มดี ขึ้นเล็กน้อยภายหลังจากที่ผลิตภาพทุนมีแนวโน้ม ลดลงโดยตลอดตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา และต่ำ ที่สุดในปี 2541  ผลิตภาพทุนรายสาขา ในปี 2545 สาขาที่มีแนวโน้ม การปรับตัวดีขึ้นจากปี 2544 คือ สาขาเหมืองแร่และ ย่อยหิน สาขาอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง สาขา คมนาคมขนส่งและสื่อสาร สาขาค้าส่งค้าปลีก สาขา ธนาคาร ประกันภัยและอสังหาริมทรัพย์ สาขา บริหารราชการแผ่นดินและสาขาบริการ

17 17 National Accounts Office กรณีปรับอัตราการใช้กำลังการผลิต Capital Utilization National Balance Sheet Section ผลิตภาพทุน 2539254025412542254325442545 สาขา อุตสาหกรรม ก่อนปรับ 0.720.680.600.680.72 0.75 หลังปรับ 1.01.051.141.111.281.341.25 ภาพรวม ก่อนปรับ 0.370.340.300.320.33 0.34 หลังปรับ 0.390.370.330.340.350.360.37

18 18 National Accounts Office Total Factor Productivity National Balance Sheet Section  ภาพรวมในช่วงปี 2525 –2545 ค่า TFP เฉลี่ย 0.28 ต่อปี  พิจารณาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 – ปีแรกฉบับ ที่ 9 มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.28 ต่อปี โดยช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 6 ค่า TFP ของ ประเทศดีที่สุด TFP มีค่าขยายตัวร้อยละ 2.38 ต่อ ปี ในขณะที่ช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 เป็นช่วงที่ ค่า TFP ของประเทศต่ำที่สุด คือ มีอัตราโดยเฉลี่ย ลดลงร้อยละ 1.77 ต่อปี อย่างไรก็ตามในช่วงปี แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 คือ ปี 2545 ค่า TFP ปรับตัวดีขึ้นโดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ 3.38 ต่อปี

19 19 TFP ปี 2525-2545 แผนฯ5 (2525-2529) แผนฯ6 (2530-2534) แผนฯ7 (2535-2539) แผนฯ8 (2540-2544) แผนฯ9 (2545) เฉลี่ย (2525-45) เกษตร1.181.36-3.37-1.300.13-0.50 อุตสาหกรร ม -0.151.350.440.044.740.62 บริการและ อื่นๆ -0.861.61-1.68-3.832.86 ภาพรวม-0.102.38-0.03-1.773.380.28 National Balance Sheet Section

20 20 % ภาพรวม Total Factor Productivity แผนฯ 5 แผนฯ 6 แผนฯ 7 แผนฯ 8 ปีแรกแผนฯ 9 เฉลี่ยปี 2525-2545 0.28% National Balance Sheet Section

21 21 % TFP สาขาเกษตรกรรม แผนฯ 5 แผนฯ 6 แผนฯ 7 แผนฯ 8 ปีแรกแผนฯ 9 -0.50% National Balance Sheet Section เฉลี่ยปี 2525-2545

22 22 TFP สาขานอกภาคเกษตรกรรม National Balance Sheet Section % แผนฯ 5 แผนฯ 6 แผนฯ 7 แผนฯ 8 ปีแรกแผนฯ 9 -0.14% เฉลี่ยปี 2525-2545

23 23 TFP สาขาอุตสาหกรรม National Balance Sheet Section % แผนฯ 5 แผนฯ 6 แผนฯ 8 0.62% แผนฯ 7 ปีแรกแผนฯ 9 เฉลี่ยปี 2525-2545

24 24 TFP สาขาบริการและอื่นๆ National Balance Sheet Section % แผนฯ 5 แผนฯ 6 แผนฯ 7 แผนฯ 8 ปีแรกแผนฯ 9 -1.00% เฉลี่ยปี 2525-2545


ดาวน์โหลด ppt 1 ส่วนงานบัญชีทุนและงบดุลแห่งชาติ สำนักบัญชีประชาชาติ พฤษภาคม 2547 สต็อกทุนของประเทศไทย Capital Stock of Thailand ฉบับ พ.ศ. 2545 สต็อกทุนของประเทศไทย Capital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google