งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2554 มีบริษัทเข้าจด ทะเบียนใหม่ 6 บริษัท และมี 2 บริษัทที่ถูกเพิกถอน ทำให้มี จำนวนบริษัทจดทะเบียน 545 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 SET Index mai Index และ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 โดยเฉพาะ mai Index ที่ปรับ เพิ่มขึ้นถึง 16.58% Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้น ปี 2553 (11.53 %) (9.76 %) (16.58 %) Bn. USD 314.6

5 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมี สัดส่วนสูงถึง 49% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วย หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 9,357 billion baht Total number of listed companies = 545 companies * ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 54 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่ม หมวดธุรกิจเหล็ก โดยย้ายหลักทรัพย์มาจากหมวดวัสดุ ก่อสร้างและหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

6 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2554 มูลค่าการซื้อขาย เฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 โดยเฉพาะของนักลงทุน ต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้น 36.68% Average daily turnover Unit: Million Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2553 (7.84 %) (36.68 %)

7 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2554 นักลงทุน ต่างประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ 23.07 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2553 ที่เป็นผู้ขายสุทธิที่ 10.71 พันล้าน บาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2554 นักลงทุนต่างประเทศมี สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 ในขณะที่นักลงทุนบุคคลในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ตามนักลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมี สัดส่วนการซื้อขายมากกว่ากลุ่มอื่นๆ Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราเงินปัน ผลตอบแทนของ mai ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 29 กรกฎาคม 2554 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.84% จาก เดือนก่อนหน้า อยู่ที่ระดับ 1,133.53 จุด เช่นเดียวกับผลกำไรสุทธิของ บริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1/2554 ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน หน้าขณะที่ตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2554 ชะลอลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 SET Index ปิดที่ 1,133.53 จุด เพิ่มขึ้น จากสิ้นเดือนมิถุยายน 2554 ที่ 1,041.48 จุด โดยนักลงทุน ต่างประเทศมีฐานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 37,869.86 ล้านบาทในเดือน กรกฎาคม 2554 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 กรกฎาคม 2554 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดย ข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google