งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง
บ.สบปืน ม.2 ต.ห้วยโก๋น บ.ทุ่งสุน ม.4 ต.งอบ บ.ทุ่งอ้าว ม.1 ต.และ บ.ห้วยมอญ ม.8 ต.เรือง บ.สบหลม ม.2 ต.บัวใหญ่ บ.นาไค้ ม.5 ต.บัวใหญ่ บ.สันทะ ม.6 ต.สันทะ บ.ห้วยจอย ม.2 ต.สันทะ บ.ไร่น้ำหิน ม.5 ต.สถาน บ.ปิงใน ม.3 ต.ปิงหลวง บ.คางอ้อย ม.6 ต.นาทะนุง กลับหน้าแรก

2

3 ปี พ.ศ. พื้นที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน จำนวน 2549 บ.สันทะ ม.6 ต.สันทะ อ.นาน้อย 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6 200 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 8 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น

4 จำนวน ผลการดำเนินงาน พื้นที่ดำเนินการ ปี พ.ศ. 300 ไร่ 3. ปลูกไม้ยืนต้น 12 จุด 2. อาคารชะลอน้ำ 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6 บ.ปิงใน ม.3 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น 2549

5 300 ไร่ 3. ปลูกไม้ยืนต้น 12 จุด 2. อาคารชะลอน้ำ 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6 บ.สบปืน ม.2 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 2549 จำนวน ผลการดำเนินงาน พื้นที่ดำเนินการ ปี พ.ศ.

6 ปี พ.ศ. พื้นที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน จำนวน 2550 บ.ห้วยมอญ ม.8 ต.เรือง อ.เมือง 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6 250 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 10 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น

7 ปี พ.ศ. พื้นที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน จำนวน
สภาพพื้นที่: ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา ความลาดชัน 3-35 % การระบายน้ำ: ดี การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน: ช้าถึงเร็ว การซึมผ่านได้ของน้ำ: ปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ป่าเบญจพรรณ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย ยาสูบ ข้าวไร่ สับปะรด และสวนผลไม้ เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย การแพร่กระจาย: พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและที่สูงตอนกลางของประเทศ การจัดเรียงชั้นดิน: Ap(A)-Bt ลักษณะและสมบัติดิน: เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว สีน้ำตาลเข้มถึงสีน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH ) ดินล่างเป็นดินเหนียว สีแดงปนเหลือง ถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH ) ปี พ.ศ. พื้นที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน จำนวน 2550 บ.ทุ่งอ้าว ม.1 ต.และ อ.ทุ่งช้าง 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6 300 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 12 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น

8 ปี พ.ศ. พื้นที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน จำนวน 2550 บ.ค้างอ้อย ม.6 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6 300 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 12 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น

9 ปี พ.ศ. พื้นที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน จำนวน 2551 บ.ห้วยจอย ม.2 ต.สันทะ อ.นาน้อย 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6 300 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 12 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น

10 ปี พ.ศ. พื้นที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน จำนวน 2551 บ.ไร่น้ำหิน ม.5 ต.สถาน อ.นาน้อย 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6 300 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 12 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น

11 ปี พ.ศ. พื้นที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน จำนวน 2551 บ.ทุ่งสุน ม.4 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6 250 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 10 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น

12 ปี พ.ศ. พื้นที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน จำนวน 2552 บ.นาไค้ ม.5 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6 450 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 18 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น

13 ปี พ.ศ. พื้นที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน จำนวน 2552 บ.สบหลม ม.2 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6 400 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 16 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google