งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ. สบปืน ม.2 ต. ห้วยโก๋น บ. ทุ่งสุน ม.4 ต. งอบ บ. ทุ่งอ้าว ม.1 ต. และ บ. ห้วยมอญ ม.8 ต. เรือง บ. สบหลม ม.2 ต. บัวใหญ่ บ. นาไค้ ม.5 ต. บัวใหญ่ บ. สันทะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ. สบปืน ม.2 ต. ห้วยโก๋น บ. ทุ่งสุน ม.4 ต. งอบ บ. ทุ่งอ้าว ม.1 ต. และ บ. ห้วยมอญ ม.8 ต. เรือง บ. สบหลม ม.2 ต. บัวใหญ่ บ. นาไค้ ม.5 ต. บัวใหญ่ บ. สันทะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บ. สบปืน ม.2 ต. ห้วยโก๋น บ. ทุ่งสุน ม.4 ต. งอบ บ. ทุ่งอ้าว ม.1 ต. และ บ. ห้วยมอญ ม.8 ต. เรือง บ. สบหลม ม.2 ต. บัวใหญ่ บ. นาไค้ ม.5 ต. บัวใหญ่ บ. สันทะ ม.6 ต. สันทะ บ. ห้วยจอย ม.2 ต. สันทะ บ. ไร่น้ำหิน ม.5 ต. สถาน บ. ปิงใน ม.3 ต. ปิงหลวง บ. คางอ้อย ม.6 ต. นาทะนุง กลับหน้าแรกโครงการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง

2

3 ปี พ. ศ. พื้นที่ดำเนินการผลการดำเนินงานจำนวน 2549 บ. สันทะ ม.6 ต. สันทะ อ. นาน้อย 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6200 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 8 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น 200 ไร่

4 จำนว น ผลการดำเนินงานพื้นที่ดำเนินการ ปี พ. ศ. 300 ไร่ 3. ปลูกไม้ยืนต้น 12 จุด 2. อาคารชะลอน้ำ 300 ไร่ 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและ น้ำ แบบที่ 6 บ. ปิงใน ม.3 ต. ปิงหลวง อ. นาหมื่น 25 49

5 300 ไร่ 3. ปลูกไม้ยืนต้น 12 จุด 2. อาคารชะลอน้ำ 300 ไร่ 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและ น้ำ แบบที่ 6 บ. สบปืน ม.2 ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ 25 49 จำนว น ผลการดำเนินงานพื้นที่ดำเนินการ ปี พ. ศ.

6 255 0 บ. ห้วยมอญ ม.8 ต. เรือง อ. เมือง 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6250 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 10 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น 250 ไร่ ปี พ. ศ. พื้นที่ดำเนินการผลการดำเนินงานจำนวน

7 255 0 บ. ทุ่งอ้าว ม.1 ต. และ อ. ทุ่งช้าง 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6300 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 12 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น 300 ไร่ ปี พ. ศ. พื้นที่ดำเนินการผลการดำเนินงานจำนวน สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา ความลาดชัน 3-35 % การระบายน้ำ : ดี การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้าถึงเร็ว การซึมผ่านได้ของน้ำ : ปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ป่าเบญจพรรณ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย ยาสูบ ข้าวไร่ สับปะรด และสวนผลไม้ เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย การแพร่กระจาย : พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและที่สูง ตอนกลางของประเทศ การจัดเรียงชั้นดิน : Ap(A)-Bt ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนดิน เหนียว สีน้ำตาลเข้มถึงสีน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็น ดินเหนียว สีแดงปนเหลือง ถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)

8 255 0 บ. ค้างอ้อย ม.6 ต. นาทะนุง อ. นาหมื่น 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6300 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 12 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น 300 ไร่ ปี พ. ศ. พื้นที่ดำเนินการผลการดำเนินงานจำนวน

9 255 1 บ. ห้วยจอย ม.2 ต. สันทะ อ. นาน้อย 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6300 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 12 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น 300 ไร่ ปี พ. ศ. พื้นที่ดำเนินการผลการดำเนินงานจำนวน

10 255 1 บ. ไร่น้ำหิน ม.5 ต. สถาน อ. นาน้อย 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6300 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 12 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น 300 ไร่ ปี พ. ศ. พื้นที่ดำเนินการผลการดำเนินงานจำนวน

11 255 1 บ. ทุ่งสุน ม.4 ต. งอบ อ. ทุ่งช้าง 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6250 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 10 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น 250 ไร่ ปี พ. ศ. พื้นที่ดำเนินการผลการดำเนินงานจำนวน

12 255 2 บ. นาไค้ ม.5 ต. บัวใหญ่ อ. นาน้อย 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6450 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 18 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น 450 ไร่ ปี พ. ศ. พื้นที่ดำเนินการผลการดำเนินงานจำนวน

13 255 2 บ. สบหลม ม.2 ต. บัวใหญ่ อ. นาน้อย 1. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบที่ 6400 ไร่ 2. อาคารชะลอน้ำ 16 จุด 3. ปลูกไม้ยืนต้น 400 ไร่ ปี พ. ศ. พื้นที่ดำเนินการผลการดำเนินงานจำนวน


ดาวน์โหลด ppt บ. สบปืน ม.2 ต. ห้วยโก๋น บ. ทุ่งสุน ม.4 ต. งอบ บ. ทุ่งอ้าว ม.1 ต. และ บ. ห้วยมอญ ม.8 ต. เรือง บ. สบหลม ม.2 ต. บัวใหญ่ บ. นาไค้ ม.5 ต. บัวใหญ่ บ. สันทะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google