งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแตกตัวของกรดแก่ - เบสแก่ การแตกตัวของกรดแก่ - เบสแก่ แบบฝึกหัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแตกตัวของกรดแก่ - เบสแก่ การแตกตัวของกรดแก่ - เบสแก่ แบบฝึกหัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแตกตัวของกรดแก่ - เบสแก่ การแตกตัวของกรดแก่ - เบสแก่ แบบฝึกหัด

2 คำแนะนำ นักเรียนควรลองทำแบบฝึกหัดดูก่อนนะคะ จากนั้นค่อยดูเฉลยว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องควรลองทำใหม่ เมื่อทำไม่ได้จริงๆ จึงค่อยดูเฉลยละเอียด นักเรียนควรลองทำแบบฝึกหัดดูก่อนนะคะ จากนั้นค่อยดูเฉลยว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องควรลองทำใหม่ เมื่อทำไม่ได้จริงๆ จึงค่อยดูเฉลยละเอียด

3 1. 0.25 mol/dm 3 2. 0.50 mol/dm 3. 0.67 mol/dm 3 4. 1.34 mol/dm 3 1. สารละลายกรดแก่ HCl ปริมาตร 3 dm 3 มี HCl ละลายอยู่ 73 กรัม จะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่าใด ( มวลอะตอม H = 1, Cl = 35.5) เฉลย ละเอียด

4 ไม่ถูกต้อง ลองใหม่อีกครั้ง ความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

5 ถูกต้อง เก่งมาก ทำข้อต่อไป เก่งมาก ทำข้อต่อไป

6 1. สารละลายกรดแก่ HCl ปริมาตร 3 dm 3 มี HCl ละลายอยู่ 73 กรัม จะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่าใด ( มวลอะตอม H = 1, Cl = 35.5) แนวคิด หาความเข้มข้นของ HCl ดังนั้น ความเข้มข้นของ HCl = 0.67 mol/dm 3 HCl เป็นกรดแก่ แตกตัวดังสมการ HCl(aq) + H 2 O -----> Cl - (aq) + H 3 O + (aq) 0.67 mol/dm 3 0.67 mol/dm 3 0.67 mol/dm 3 ดังนั้น ความเข้มข้นของ H 3 O + = 0.67 mol/dm 3

7 1. 0.1 mol, 0.04 mol/dm 3 2. 0.2 mol, 0.08 mol/dm 3. 0.1 mol, 0.05 mol/dm 3 4. 0.5 mol, 1.00 mol/dm 3 2. สารละลายกรด H 2 SO 4 เข้มข้น 0.5 mol/dm 3 ปริมาตร 200 cm 3 จะมี H 3 O + ละลายอยู่กี่โมลและถ้าเติมน้ำจนสารละลายมีปริมาตร 2500 cm 3 จะมีความเข้มข้นของ H 3 O + เป็นเท่าใด เฉลย ละเอียด

8 แนวคิด หาโมลของ H 2 SO 4 โดย H 2 SO 4 เข้มข้น 0.5 mol/dm 3 หมายความว่า H 2 SO 4 ปริมาตร 1000 cm 3 มี H 2 SO 4 0.5 mol H 2 SO 4 ปริมาตร 200 cm 3 มี H 2 SO 4 H 2 SO 4 เป็นกรดแก่ แตกตัวดังสมการ H 2 SO 4 (aq) + 2H 2 O -----> SO 4 2- (aq) + 2H 3 O + (aq) 0.1 mol 0.1 mol 0.2 mol ดังนั้นโมลของ H 3 O + = 0.2 mol 2. สารละลายกรด H 2 SO 4 เข้มข้น 0.5 mol/dm 3 ปริมาตร 200 cm 3 จะมี H 3 O + ละลายอยู่กี่โมลและถ้าเติมน้ำจนสารละลายมีปริมาตร 2500 cm 3 จะมีความเข้มข้นของ H 3 O + เป็นเท่าใด

9 นั่นคือ ในสารละลาย 2500 cm 3 มี H 3 O + = 0.2 mol ดังนั้นความเข้มข้นของ H 3 O + = 0.08 mol/dm 3 หาความเข้มข้นของ H 3 O + เมื่อเติมน้ำจน สารละลายมีปริมาตร 2500 cm 3 จากการคำนวณที่ผ่านมาโมลของ H 3 O + = 0.2 mol จึงหาความเข้มข้นของ H 3 O + หลังเจือจาง ได้จากหลัก โมลหลังเจือจาง = โมลก่อนเจือจาง

10 1. 2.8 g 2. 3.5 g 3. 5.6 g 4. 8.4 g 3. ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย KOH ปริมาตร 300 cm 3 ที่มี OH - เข้มข้น 0.5 mol/dm 3 จะต้องใช้ KOH กี่กรัม ( มวลอะตอม K=39, H=1, O=16) เฉลย ละเอียด

11 แนวคิด KOH เป็นเบสแก่ที่เกิดจากธาตุหมู่ 1 [OH - ] = [KOH] หรือพิจารณาจากสมการการแตกตัว KOH(aq) ------> K + (aq) + OH - (aq) 0.5 mol/dm 3 0.5 mol/dm 3 0.5 mol/dm 3 หามวล KOH จากค่าความเข้มข้น ดังนั้นมวล KOH = mol x M.W. = 0.15x56 = 8.4 g 3. ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย KOH ปริมาตร 300 cm 3 ที่มี OH - เข้มข้น 0.5 mol/dm 3 จะต้องใช้ KOH กี่กรัม สารละลาย KOH 1000 cm 3 ใช้ KOH 0.5 mol สารละลาย KOH 300 cm 3 ใช้ KOH

12 1. 5 cm 3 2. 10 cm 3. 20 cm 3 4. 40 cm 3 4. ถ้าต้องการเตรียมสารละลายที่มี OH - เข้มข้น 0.05 mol/dm 3 ปริมาตร 400 cm 3 จากสารละลาย Ba(OH) 2 เข้มข้น 0.5 mol/dm 3 จะต้องใช้สารละลาย Ba(OH) 2 กี่ cm 3 เฉลย ละเอียด

13 แนวคิด จากสมการการแตกตัว Ba(OH) 2 (aq) ------> Ba 2+ (aq) + 2OH - (aq) ความเข้มข้นของ OH - เป็น 2 เท่าของ Ba(OH) 2 แสดงว่าโจทย์ต้องการเตรียม สารละลาย Ba(OH) 2 เข้มข้น 0.025 mol/dm 3 โดยวิธีเจือจาง ดังนั้นต้องใช้สารละลาย Ba(OH) 2 20 cm 3 4. ถ้าต้องการเตรียมสารละลายที่มี OH - เข้มข้น 0.05 mol/dm 3 ปริมาตร 400 cm 3 จากสารละลาย Ba(OH) 2 เข้มข้น 0.5 mol/dm 3 จะต้องใช้สารละลาย Ba(OH) 2 กี่ cm 3 จาก C 1 V 1 = C 2 V 2 0.5 x V 1 = 0.025x 400


ดาวน์โหลด ppt การแตกตัวของกรดแก่ - เบสแก่ การแตกตัวของกรดแก่ - เบสแก่ แบบฝึกหัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google