งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บริการ SI CAT ISI / CAT NSI / Security Solution (SSI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บริการ SI CAT ISI / CAT NSI / Security Solution (SSI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บริการ SI CAT ISI / CAT NSI / Security Solution (SSI)

2 2 ความหมายบริการ SI บริการ SI เป็นการให้บริการในลักษณะการรับจ้าง เหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) โดยมีการให้บริการ ( ให้คำปรึกษา อบรม ออกแบบ วางระบบ บริหาร โครงการ ติดตั้ง ให้ใช้อุปกรณ์ฯลฯ ) พร้อมจัดหา อุปกรณ์ให้แก่ลูกค้า ( โอนกรรมสิทธิ์ใน อุปกรณ์ให้แก่ลูกค้า ) ทั้งนี้ เป็นการ ให้บริการโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จของงานเป็น หลัก

3 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการ SI หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการ SI ISI) Internet System Integration (ISI) การให้บริการ SI ที่เกี่ยวข้องกับบริการ อินเทอร์เน็ต และ / หรือบริการเสริมอินเทอร์เน็ต ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Internet ( ออ.)

4 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการ SI หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการ SI Network System Integration (NSI) การให้บริการ SI ที่เกี่ยวข้อง กับบริการวงจรสื่อสารข้อมูล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจวงจร สื่อสารข้อมูล ( สอ.)

5 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการ SI หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการ SI Security Solution (SSI) การให้บริการ SI ที่เกี่ยวข้องกับบริการ รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ทอ.)

6 6 Total Solution/Bundle Service หากลูกค้าขอใช้บริการมากกว่า 1 บริการ ในเวลาเดียวกัน ไม่มีรหัสบัญชีรายได้รองรับโดยเฉพาะ ให้ รับรู้รายได้แยกตามบริการที่ กสท ให้บริการแก่ลูกค้า หากลูกค้าขอใช้บริการมากกว่า 1 บริการ โดยมีบริการ SI รวมอยู่ด้วย ก็ควรเรียกว่า Total Solution/Bundle Service มิใช่ บริการ SI หมายเหตุ : ให้ปฏิบัติตามคู่มือให้บริการแบบ Bundling Service ( บต.)

7 7 รูปแบบการให้บริการแบบ Total Solution/Bundle Service รูปแบบที่ 1 บริการ A + บริการ B รูปแบบที่ 2 บริการ A + บริการ SI รูปแบบที่ 3 บริการ A+ บริการ B + อุปกรณ์ รูปแบบที่ 4 บริการ A + บริการ SI + ค่าเช่าอุปกรณ์

8 8 การขายสินค้า หากมีการขายอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน หรือการขายระบบ หรือการขายอุปกรณ์ พร้อมบริการ โดยเนื้องานบริการเป็นเพียง การติดตั้งที่มีการดำเนินงานที่ไม่ซับซ้อน เช่น การติดตั้ง Router, สาย Lan เป็น ต้น ก็ควรเรียกว่า การขายสินค้า มิใช่ บริการ SI หมายเหตุ : หากสัญญามีการระบุราคาอุปกรณ์ แยกต่างหากจากค่าบริการ และเนื้อหา ของสัญญาเน้นถึงการซื้อ - ขายอุปกรณ์ ในกรณี นี้จะ ถือเป็นการขายอุปกรณ์พร้อม บริการ ค่าขายอุปกรณ์ให้บันทึก รหัส บัญชีภายใต้หัวข้อการขายสินค้า

9 9 คำสั่งฯ และระเบียบฯที่ใช้ ปฏิบัติ ระเบียบฯ ฉบับที่ 16 ว่าด้วย การพัสดุ พ. ศ. 2551 คำสั่งฯ ที่ 161/2553 เรื่อง มอบอำนาจ ตามระเบียบบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน ) ว่าด้วย การพัสดุ คำสั่งฯ ที่ 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติการดำเนินธุรกิจให้บริการ คู่มือการให้บริการแบบ Bundling Service ( บต.)

10 10 กระบวนการปฏิบัติสำหรับบริการ SI

11 11 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 บริการ SI CAT ISI / CAT NSI / Security Solution (SSI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google