งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการ SI CAT ISI / CAT NSI / Security Solution (SSI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการ SI CAT ISI / CAT NSI / Security Solution (SSI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการ SI CAT ISI / CAT NSI / Security Solution (SSI)
1 1

2 ความหมายบริการ SI บริการ SI
เป็นการให้บริการในลักษณะการรับจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ(Turnkey) โดยมีการให้บริการ(ให้คำปรึกษา อบรม ออกแบบ วางระบบ บริหาร โครงการ ติดตั้ง ให้ใช้อุปกรณ์ฯลฯ) พร้อมจัดหาอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้า (โอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้า) ทั้งนี้ เป็นการให้บริการโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จของงานเป็นหลัก

3 หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการ SI
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Internet (ออ.) Internet System Integration (ISI) การให้บริการ SI ที่เกี่ยวข้องกับบริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบริการเสริมอินเทอร์เน็ต 3 3

4 หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการ SI
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจวงจรสื่อสารข้อมูล (สอ.) Network System Integration (NSI) การให้บริการ SI ที่เกี่ยวข้อง กับบริการวงจรสื่อสารข้อมูล 4 4

5 หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการ SI
ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทอ.) Security Solution (SSI) การให้บริการ SI ที่เกี่ยวข้องกับบริการ รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5

6 Total Solution/Bundle Service
หากลูกค้าขอใช้บริการมากกว่า 1 บริการในเวลาเดียวกัน ไม่มีรหัสบัญชีรายได้รองรับโดยเฉพาะ ให้รับรู้รายได้แยกตามบริการที่ กสท ให้บริการแก่ลูกค้า หากลูกค้าขอใช้บริการมากกว่า 1 บริการ โดยมีบริการ SI รวมอยู่ด้วย ก็ควรเรียกว่า Total Solution/Bundle Service มิใช่บริการ SI หมายเหตุ : ให้ปฏิบัติตามคู่มือให้บริการแบบ Bundling Service (บต.) 6 6

7 รูปแบบการให้บริการแบบ Total Solution/Bundle Service
รูปแบบที่ 1 บริการ A + บริการ B รูปแบบที่ 2 บริการ A + บริการ SI รูปแบบที่ 3 บริการA+ บริการ B + อุปกรณ์ รูปแบบที่ 4 บริการ A + บริการ SI + ค่าเช่าอุปกรณ์ 7 7

8 การขายสินค้า หากมีการขายอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน หรือการขายระบบ หรือการขายอุปกรณ์พร้อมบริการ โดยเนื้องานบริการเป็นเพียงการติดตั้งที่มีการดำเนินงานที่ไม่ซับซ้อน เช่น การติดตั้ง Router , สาย Lan เป็นต้น ก็ควรเรียกว่า การขายสินค้า มิใช่บริการ SI หมายเหตุ : หากสัญญามีการระบุราคาอุปกรณ์แยกต่างหากจากค่าบริการ และเนื้อหาของสัญญาเน้นถึงการซื้อ-ขายอุปกรณ์ ในกรณีนี้จะ ถือเป็นการขายอุปกรณ์พร้อมบริการ ค่าขายอุปกรณ์ให้บันทึก รหัสบัญชีภายใต้หัวข้อการขายสินค้า 8 8

9 คำสั่งฯ และระเบียบฯที่ใช้ปฏิบัติ
ระเบียบฯ ฉบับที่ 16 ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2551 คำสั่งฯ ที่ 161/2553 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การพัสดุ คำสั่งฯ ที่ 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการดำเนินธุรกิจให้บริการ คู่มือการให้บริการแบบ Bundling Service ( บต.)

10 กระบวนการปฏิบัติสำหรับบริการ SI

11 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt บริการ SI CAT ISI / CAT NSI / Security Solution (SSI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google