งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำ VPN เพื่อการใช้งาน ThaiLIS กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เจตนันต์ เจือจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำ VPN เพื่อการใช้งาน ThaiLIS กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เจตนันต์ เจือจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำ VPN เพื่อการใช้งาน ThaiLIS กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เจตนันต์ เจือจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 VPN ปัญหาการใช้งาน Intranet จาก Internet IP Address Limited ปัญหาการใช้งาน ThaiLIS Solution = VPN

3 VPN VPN ที่ใช้ในระบบเครือข่าย BUU-Net คือ OpenVPN เหตุผลในการเลือก OpenVPN Opensource Software ค่าใช้จ่ายต่ำ ความเร็วเมื่อเทียบกับ VPN อื่น ง่ายในการติดตั้ง Server และ Client ระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ ผ่าน LDAP, AD

4 VPN Virtual Private Network เครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน หมายถึง ระบบเครือข่ายส่วนบุคคลที่สร้างโดย ใช้เครือข่ายสาธารณะ เป็นการขยายเครือข่าย ส่วนบุคคลโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่าย สาธารณะ อย่างเช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มุมมองของผู้ใช้แล้วจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง จุดต่อจุดระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ กับ เซอร์ฟเวอร์ภายในองค์กร โดยที่การเชื่อมต่อนั้น จะมีความปลอดภัยเนื่องจากมีการเข้ารหัสข้อมูล

5 ประเภท VPN VPN มี 3 ประเภท โดยขึ้นกับลักษณะการใช้งาน Access VPN (Host-to-Net VPN) Intranet VPN (Site-to-Site VPN) Extranet VPN

6 VPN Tunneling Protocol PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) IPSec (IP Security) เป็นการเข้ารหัสข้อมูล Layer 3 SSL/TLS เป็นการเข้ารหัสข้อมูล Layer 4 โดยใช้ เทคโนโลยี SSL

7 Network Diagram Internet ThaiLIS BUU User UniNet 125.27. 65.223 202.28. 0.0

8 Network Diagram Internet ThaiLIS BUU User UniNet VPN 125.27. 65.223 202.28. 0.0 202.28.11.11 VPN Client VPN Server

9 OpenVPN OpenVPN เป็น OpenSource SSL VPN ซึ่งมี แนวคิดการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ หลากหลายทั้งแบบ Remote Access, Site-to- Site, Wi-Fi Security การติดตั้งสามารถทำได้ ง่าย ปลอดภัย รวมถึงความรวดเร็วในการทำงาน ดังนั้น OpenVPN จึงมีรูปแบบการส่งข้อมูลที่ เข้ารหัสแล้ว ผ่านโปรโตคอล UDP ( User Datagram Protocol )

10 OpenVPN รูปแบบการเชื่อมต่อ Ethernet Bridging (tap) Routing (tun)

11 BUU-VPN VPN Server (For Student) VPN Server (For Staff) VPN Client (Student) – WWW, SSH VPN Client (Staff) – WWW, SSH, Remote Desktop, File Sharing

12 Make VPN Server CPU : Intel Pentium 4 1.8 GHz RAM : 1 GB NIC : 10/100 Mbps Hard disk : 1 SCSI 36 GB OS : Linux CentOS 5.0 Software : openvpn-2.0.9-1.el5.rf.i386.rpm PAM Authentication (AD and OpenLDAP)

13 Make VPN Client OS : Microsoft Windows XP SP2 OpenVPN Client nsis205.exe openvpn_install_source-2.0.9-gui-1.0.3.zip ca.crt, client.crt, client.key, client.ovpn student-vpn-buu.exe

14 Make VPN Client openvpn_in stall_source -2.0.9-gui- 1.0.3.zip ca.crt, client.crt, client.key, client.ovpn student-vpn-buu.exe nsis205.exe

15 การติดตั้งและใช้งาน VPN Client http://vpn.buu.ac.th

16 การติดตั้งและใช้งาน VPN Client สำหรับเชื่อมต่อ VPN จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอก เครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น ไม่สามารถ เชื่อมต่อ VPN จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่าย คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้ การเชื่อมต่อ VPN เหมาะสำหรับผู้ใช้งานจำเป็นที่จะใช้ เครือข่ายอินทราเน็ต เช่น การค้นหาข้อมูลจากงานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยบูรพาบอกรับไว้, บริการสืบค้น และ Download เอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์, การ ค้นหาข้อมูลจากวารสาร E-Journal เป็นต้น ท่านต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเครือข่าย คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบูรพา (Username and Password) ที่ออกโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย บูรพา

17 การติดตั้งและใช้งาน VPN Client โปรแกรม VPN นี้ทำการติดตั้งและทดสอบใช้ได้ดีบน Windows XP SP2 เท่านั้น การติดตั้งโปรแกรมต้องติดตั้งบนเครื่อง Windows XP SP2 ที่มีสิทธิ์เท่ากับหรือเทียบเท่า Administrator ของ เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ การใช้งานเครือข่ายเมื่อเชื่อมต่อ VPN แล้วความเร็วใน การรับส่งข้อมูลจะช้ากว่าเครือข่ายอินทราเน็ต การติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์อาจ แตกต่างบ้างตามลักษณะสภาวะแวดล้อมของเครื่อง คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ให้ท่านลองทดสอบติดตั้ง ถ้า ไม่สามารถติดตั้งได้สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายปฎิบัติ การ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา E-mail : vpn@buu.ac.th vpn@buu.ac.th

18 การติดตั้งและใช้งาน VPN Client เข้าเว็บไซต์ http://vpn.buu.ac.thhttp://vpn.buu.ac.th สำหรับนิสิตให้ดาวน์โหลดได้ที่ http://vpn.buu.ac.th/download/student-vpn-buu.exe http://vpn.buu.ac.th/download/student-vpn-buu.exe สำหรับอาจารย์และบุคลากรให้ดาวน์โหลดได้ที่ http://vpn.buu.ac.th/download/staff-vpn-buu.exe http://vpn.buu.ac.th/download/staff-vpn-buu.exe และทำการ Save File มาไว้ยังเครื่องที่จะติดตั้ง

19 ก่อนเชื่อมต่อ VPN

20 http://whatismyip.com

21 ก่อนเชื่อมต่อ VPN http://dcms.thailis.or.th/dcms

22 ก่อนเชื่อมต่อ VPN

23 หลังจากเชื่อมต่อ VPN

24

25

26 ปัญหาและอุปสรรค Password Expired OS Client ความรู้ความเข้าในการเรื่องการใช้ VPN ไม่ถูก วัตถุประสงค์ Firewall ขององค์กร หรือ Personal Firewall

27 กำลังดำเนินการ Use for all OS client Easy Install for all OS client User Report ; Munin QoS Support

28 ขอบคุณครับ jettanan@buu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำ VPN เพื่อการใช้งาน ThaiLIS กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เจตนันต์ เจือจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google