งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PROGRAMMING II Chapter 5 คำสั่งควบคุมการทำซ้ำ. 2 while while statements คำสั่งที่ทำให้เกิดการทำซ้ำในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง while ( นิพจน์ ) คำสั่ง ; while.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PROGRAMMING II Chapter 5 คำสั่งควบคุมการทำซ้ำ. 2 while while statements คำสั่งที่ทำให้เกิดการทำซ้ำในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง while ( นิพจน์ ) คำสั่ง ; while."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PROGRAMMING II Chapter 5 คำสั่งควบคุมการทำซ้ำ

2 2 while while statements คำสั่งที่ทำให้เกิดการทำซ้ำในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง while ( นิพจน์ ) คำสั่ง ; while ( นิพจน์ ) { คำสั่ง 1; คำสั่ง 2; … คำสั่ง n; } ค่าของ นิพจน์ ไม่ใช่ศูนย์ จริง คำสั่ง เท็จ ค่าของ นิพจน์ ไม่ใช่ศูนย์ จริง บล็อคของคำสั่ง เท็จ

3 3 Start C != ‘n’ End Get C Print C n y ‘a’<=C <= ‘z’ n y Example

4 4 #include #define NEWLINE '\n' void main ( ) { char c; scanf("%c", &c); //get first characters while (c != NEWLINE) { if ('a' <= c && c <= 'z') printf("%c", c); getchar(); scanf("%c", &c); } // End of while loop }

5 5 ตัวอย่าง

6 6 ตัวอย่าง ( ต่อ ) #include void main ( ) { int digits = 0, number; printf(“Enter any integer number : ”); scanf(“%d”, &number); getchar(); while (number > 0) { number /= 10; digits += 1; } // end of while printf(“ No. of digits of your input is %d\n ”, digits);’ getchar(); }

7 7 do - while do - while statements คำสั่งที่ทำให้เกิดการทำซ้ำถ้าเงื่อนไขยังคงเป็นจริง do คำสั่ง ; while ( นิพจน์ ); do { คำสั่ง 1; คำสั่ง 2; … คำสั่ง n; } while ( นิพจน์ ); จริง คำสั่ง เท็จ ค่าของ นิพจน์ ไม่ใช่ศูนย์ จริง เท็จ ค่าของ นิพจน์ ไม่ใช่ศูนย์ บล็อคของคำสั่ง

8 8 ตัวอย่าง

9 9 #include void main ( ) { int digits = 0, number; char ans; do { printf("Enter any integer number : "); scanf("%d", &number); getchar(); while (number > 0) { number /= 10; digits += 1; } printf("No. of digits of your input is %d\n", digits); printf("Do you want to continue (y/Y)?"); digits = 0; scanf("%c", &ans); getchar(); } while (ans == 'y' || ans == 'Y'); }

10 10 for for statements คำสั่งที่ทำให้เกิดการทำซ้ำที่ทราบจำนวนรอบ for (initialization;condition;update) statement; หรือ {statements} condition True Statement or {statements} False initialization update

11 11 ตัวอย่าง #include void main(){ int digits, number; printf("Enter any integer number : "); scanf("%d", &number); getchar(); for(digits = 0; number > 0; digits += 1) number /= 10; printf("No. of digits of your input is %d\n", digits); getchar(); }

12 12 for(digits = 0; number > 0; digits += 1) number /= 10; digits = 0; for (; number > 0; ) { number /= 10; digits += 1; } for (digits=0; number>0; number /= 10, digits+=1);

13 13 คำถามท้ายบท 1. ส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ ให้ผลการทำงานออกมา ตรงกับข้อใด #include main() { int i=0; do{ printf(“\ni=%d”,++i); }while(i<10); } 1) แสดงตัวเลข 0-92) แสดงตัวเลข 1-10 3) แสดงตัวเลข 1-94) เป็นการวนลูปไม่หยุด

14 2. จากส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ จงหาว่าค่าของตัวแปร a_count, a และ b จะมี ค่าเท่ากับเท่าไรเมื่อจบโปรแกรม #include main() { int a=-10,b=3; float a_count = 0; while(a&&b) { if(a%2) { a_count++; a++; b--; } else a++; } printf(“a_count = %.4f\n”,a_count); printf(“a = %d\n”,a); printf(“b = %d\n”,b); } 1)a_count = 2.0000, a = -2, b = 0 2)a_count = 2.0000, a = -3, b = 0 3)a_count = 3.0000, a = -4, b = 0 4)a_count = 3.0000, a = -3, b = 0

15 3. จากส่วนของโปรแกรมที่มีการวนลูปด้วยคำสั่ง while ต่อไปนี้ จงหา ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นดังข้อใด #include main() { int i=0, j=5; while(j>1) { if((i%j)==0) { printf(“\n”); j--; i=0; } printf(“$”); i++; } 1)$$$$ $$$ $$ $ 2)$$$$$ $$$$ $$$ $$ 3)$$$$ $$$$ 4)$$$$$ $$$$$

16 4. ส่วนของโปรแกรมใดในข้อต่อไปนี้เป็นการแสดงตัวเลข 1 ถึง 5 ออก ทางหน้าจอ 1) n=1; while(n!=5) printf(“%d”,n); 2) n=0; while(n!=5) printf(“%d”,n+1); 3) n=0; while(n++!=5) printf(“%d”,n); 4) n=0; while(++n!=5) printf(“%d”,n);

17 5. จงแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไปนี้ #include main() { int a,b; for(a=1,b=10;a 5;a++,b--) printf(“%d”,a); } 6. จากโปรแกรมในข้อ 5. จงเขียนโปรแกรมใหม่โดยเปลี่ยนมาใช้ คำสั่ง while แทน for 7. จากโปรแกรมในข้อ 3. จงเขียนโปรแกรมใหม่โดยเปลี่ยนมาใช้ คำสั่ง for

18 8. จงเขียนโปรแกรมที่มีการวนรับจำนวนเต็มเข้ามาจนกว่าผู้ใช้จะ ป้อน -999 โดยโปรแกรมจะคำนวณหาผลบวกของจำนวน ทั้งหมดที่รับเข้ามา ตัวอย่างอินพุตของโปรแกรม ตัวอย่างเอาท์พุตของโปรแกรม Enter number : 12 Enter number : 530 Enter number : -142 Enter number : 81 Enter number : -999 Enter number : 12 Enter number : 530 Enter number : -142 Enter number : 81 Enter number : -999 ------------------------- Sum of all numbers = 481


ดาวน์โหลด ppt PROGRAMMING II Chapter 5 คำสั่งควบคุมการทำซ้ำ. 2 while while statements คำสั่งที่ทำให้เกิดการทำซ้ำในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง while ( นิพจน์ ) คำสั่ง ; while.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google