งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลทางการ พยาบาล และ Microsoft Access 2003 อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลทางการ พยาบาล และ Microsoft Access 2003 อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลทางการ พยาบาล และ Microsoft Access 2003 อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ khunareeya@hotmail.com

2 การพัฒนาฐานข้อมูล 1) การออกแบบฐานข้อมูลด้วย Entity-Relationship Diagram 2) การแปลงโมเดลข้อมูลแบบ E-R เป็นโมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 3) การออกแบบไฟล์ (File Design) 4) การพัฒนาฐานข้อมูลด้วย MS ACCESS

3 1) การออกแบบฐานข้อมูลด้วย Entity-Relationship Diagram

4 การออกแบบฐานข้อมูลด้วย Entity Relationship Diagram (E-R Diagram) 1. การวิเคราะห์หาเอนติตี 2. การหาความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตีหลักเพื่อหา เอนติตีอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. การหาแอททริบิวท์และกำหนดแอททริบิวท์ที่เป็นตัวชี้ เฉพาะสมาชิกของเอนติตี

5 ตัวอย่าง คณะพยาบาลศาสตร์ต้องการพัฒนาฐานข้อมูลหอพักนักศึกษาพยาบาล ขึ้น เพื่อใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพักในหอพักมหาวิทยาลัยของ นักศึกษาพยาบาล 2 หลักสูตร โดยนักศึกษาแต่ละท่านต้องพักในหอพัก ของมหาวิทยาลัยได้หลายหอพักตลอดหลักสูตร แต่ในแต่ละปีการศึกษา จะเข้าอยู่ได้เพียง 1 ห้อง ของ 1 หอพัก ข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการจัดเก็บ จะประกอบด้วย รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หลักสูตร ห้องพักแต่ละห้องจะมีนักศึกษาพักอยู่ได้หลายคน ข้อมูลห้องพัก ที่ต้องการจัดเก็บจะประกอบด้วย รหัสห้อง หมายเลขห้อง ชื่ออาคาร ชั้น หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หอพักแต่ละหอมีห้องพักได้หลายห้องและห้องพักแต่ละห้องเป็น ของหอพัก 1 หอพัก สำหรับข้อมูลหอพักจะประกอบด้วย รหัสหอพัก ชื่อ หอพัก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

6 Student Student_ID FirstName LastName Curriculum Birthdate Room rest RoomNo BuildingName Telephone Floor Address Telephone Dormitory in Dorm_ID DormName AddressTelephone RoomID

7 2) การแปลงโมเดลข้อมูลแบบ E-R เป็นโมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

8 การแปลงโมเดลข้อมูลแบบ E-R เป็น โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การแปลงเอนติตีปกติและแอททริบิวท์ของเอนติตีปกติ การแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี

9 แสดงการแปลงรีเลชันปกติ และแอททริบิวท์แบบธรรมดา วิธีการ : สร้างรีเลชัน 1 รีเลชัน โดยจะนำ Attribute มาเป็น Attribute ของรีเลชัน นำ Identifier มาเป็น PK ของรีเลชัน

10 การแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม ประเภทความสัมพันธ์แบบ กลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม

11 ประเภทความสัมพันธ์ แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง

12 แสดงการแปลงเอนติตีปกติและแอททริบิวท์ของเอนติตี เป็นรีเลชัน วิธีการ : สร้างรีเลชัน 2 รีเลชัน โดยจะนำเฉพาะ Attribute ย่อย มาเป็น Attribute ของรีเลชัน นำ Identifier มาเป็น PK ของรีเลชัน

13 ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่งระหว่างสองเอนติตี

14

15 ประเภทความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

16 ประเภทความสัมพันธ์แบบ หนึ่ง-ต่อ-กลุ่มระหว่างสองเอนติตี แผนภาพ E-R ของความสัมพันธ์ “ เป็นที่ปรึกษา ” ระหว่างเอนติตี ” อาจารย์ ” และ ” นักศึกษา ” นำ PK ของเอนติตีด้านที่มีความสัมพันธ์เป็น 1 มาเป็น FK ของเอนติตีที่มีความสัมพันธ์ด้านที่เป็น M

17 ประเภทความสัมพันธ์แบบ หนึ่ง-ต่อ-กลุ่มระหว่างสองเอนติตี โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ได้จากการแปลงแผนภาพ E-R แบบ หนึ่ง - ต่อ - กลุ่ม

18 ประเภทความสัมพันธ์แบบ กลุ่ม - ต่อ - กลุ่ม

19 การกำหนดคีย์หลักให้กับรีเลชันที่สาม การใช้คีย์หลักของสองรีเลชันแรกร่วมกัน เป็นคีย์หลักของ รีเลชันที่สาม การสร้างคีย์ใหม่ขึ้นมา

20 แผนภาพ E-R แสดงเอนติตีเชิงสัมพันธ์ ชื่อ “ การลงทะเบียน ” 1 NN 1

21 การกำหนดคีย์หลักให้กับรีเลชันที่ สาม โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่แปลงมาจากแผนภาพ E-R แบบ กลุ่ม - ต่อ - กลุ่ม นำ PK ของเอนติตีด้านที่มีความสัมพันธ์เป็น 1 มาเป็น PK ของเอนติตีใหม่ที่มีความสัมพันธ์ ด้านที่เป็น N

22 Student Student_ID FirstName LastName Curriculum Birthdate Room rest RoomNo BuildingName Telephone Floor Address Telephone Dormitory in Dorm_ID DormName AddressTelephone RoomID

23 3) การออกแบบไฟล์ (File Design)

24 การออกแบบประเภทข้อมูลและขนาดของแอททริบิวท์ Text ข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข หรืออื่นๆ ผสมกัน ที่ยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร เช่น คำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ เป็นต้น Memo ข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข หรืออื่นๆ ผสมกัน ยาวเกิน 255 ตัวอักษร เช่น บันทึก หรือหมายเหตุ Numberข้อมูลตัวเลขที่นำไปคำนวณได้ เช่น อายุ, เงินเดือน Date/Timeข้อมูลวันที่ สามารถนำไปคำนวณได้ เช่น วันเกิด, วันเข้าทำงาน Currencyข้อมูลตัวเลขรูปแบบสกุลเงิน AutoNumberข้อมูลตัวเลขที่ให้รันอัตโนมัติ เช่น ลำดับที่ Yes/Noข้อมูลตรรกะ ให้เลือก "ใช่" หรือ "ไม่ใช่" OLE Objectข้อมูลเสียง, ภาพ, วิดีโอ Hyperlinkข้อมูลที่สามารถคลิกลิงก์ได้ Lookup Wizardข้อมูลค้นหา และแสดงเป็นรายการ เช่น DropDown List

25 File Design ระบบฐานข้อมูลหอพัก Field NameData TypeField SizeTypeDescription StudentIDText8Primary Keyรหัสนักศึกษา FirstNameText100ชื่อนักศึกษา LasttNameText100นามสกุล PhoneNumberText10หมายเลขโทรศัพท์ BirthdatesDate/TimeMediumDateวันเดือนปีเกิด AddressText255ที่อยู่ CirrriculunText100หลักสูตร RoomIDNumberForeign Keyหมายเลขห้อง File : Student

26 File Design ระบบฐานข้อมูลหอพัก Field NameData TypeField SizeTypeDescription RoomIDAutonumberIntegerPrimary Keyรหัสห้อง RoomNoText4หมายเลขห้อง FloorText2ชั้น BuildingNameText100ชื่ออาคาร TelephoneText3หมายเลขภายใน DormIDText3Foreign Keyรหัสหอพัก File : Room Field NameData TypeField SizeType DormIDAutonumber3Primary Key DormNameText50ชื่อหอพัก AddressText50ที่อยู่ TelephoneText20หมายเลขโทรศัพท์ File : Dorm

27 4) การพัฒนาฐานข้อมูลด้วย MS ACCESS

28 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Access 2003 ออปเจ็กต่าง ๆ ใน Access 2003 Table : ตารางสำหรับเก้บข้อมูล Query : ตารางสืบค้น เพื่อสร้างเงื่อนไข และแสดงข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการ Form : สื่อกลางระหว่างโปรแกรมกับ ผู้ใช้งาน (User Interface) เพื่อให้ ทำงานสะดวกขึ้น Report : รายงานออกทางเครื่องพิมพ์

29 ตาราง (Table) คุณสมบัติของแต่ละ Field (Field Properties) ขนาดของ ตามชนิดที่เลือกไว้ใน Data TypeField Size รูปแบบของข้อมูลใน Field นั้น ๆFormat รูแปแบบที่ใช้บังคับป้อนข้อมูล เช่น กำหนดให้ป้อนได้เฉพาะตัวเลขได้ ไม่เกิน 5ตัวเลข Input Mask ป้ายชื่อที่ติดแทนชื่อ Field ที่หัวคอลัมนืเมื่อแสดงข้อมูลแบบ Datasheet View Caption การกำหนดค่าเริ่มต้นDefault Value แสดงกรอบข้อความเมื่อข้อมูลที่ป้อนเข้าไปไม่เป็นไปตามเงื่อนไงที่ กำหนดไว้ใน Validation Rule Validation Text กำหนดว่าต้องป้อนข้อมูลหรือไม่Required กำหนดว่าสามารถป้อนค่าว่าง (Null Value) ได้หรือไม่Allow Zero Length

30 ฟอร์ม (Form)

31 ตารางสืบค้น ( Query) อ่านจากเอกสาร Word เรื่อง ตารางสืบค้น


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลทางการ พยาบาล และ Microsoft Access 2003 อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google