งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารโครงการไอที. กระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน ขั้นตอนของโครงการ การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยผู้บริหารระดับสูง กำหนดความต้องการของระบบงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารโครงการไอที. กระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน ขั้นตอนของโครงการ การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยผู้บริหารระดับสูง กำหนดความต้องการของระบบงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารโครงการไอที

2 กระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน ขั้นตอนของโครงการ การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยผู้บริหารระดับสูง กำหนดความต้องการของระบบงาน การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน นำระบบงานมาใช้งานโดยการจัดซื้อระบบ หรือ พัฒนาขึ้นโดยบุคลากรในองค์กรเอง หรือว่าจ้างบริษัท พัฒนาระบบงานมาพัฒนาระบบงาน ทำการทดสอบทุกขั้นตอนจนแน่ใจว่าระบบงานใหม่ เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการ ติดตั้งระบบงานใหม่เพื่อทดแทนระบบงานเดิม ประเมินผลงานของระบบงานใหม่เมื่อใช้งานไปได้ ระยะหนึ่งว่าเป็นไปตามกลยุทธ์เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพียงใด ขั้นตอนของโครงการ การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยผู้บริหารระดับสูง กำหนดความต้องการของระบบงาน การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน นำระบบงานมาใช้งานโดยการจัดซื้อระบบ หรือ พัฒนาขึ้นโดยบุคลากรในองค์กรเอง หรือว่าจ้างบริษัท พัฒนาระบบงานมาพัฒนาระบบงาน ทำการทดสอบทุกขั้นตอนจนแน่ใจว่าระบบงานใหม่ เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการ ติดตั้งระบบงานใหม่เพื่อทดแทนระบบงานเดิม ประเมินผลงานของระบบงานใหม่เมื่อใช้งานไปได้ ระยะหนึ่งว่าเป็นไปตามกลยุทธ์เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพียงใด

3 StrategySpecifyDesign Buy/Build TestInstallEvaluate Management and Quality วงจรการดำเนินการโครงการ

4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน การพัฒนาระบบงานแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลาในวงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle) คือ ช่วงการศึกษาเบื้องต้น การศึกษาความ เป็นไปได้ และการพัฒนาระบบงาน

5 System Development Life Cycle (SDLC) 1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 3. วิเคราะห์ (Analysis) 4. ออกแบบ (Design) 5. สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 6. การปรับเปลี่ยน (Conversion) 7. บำรุงรักษา (Maintenance)

6 ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน Preliminary studyFeasibility studyImplementation DesignConstruction Project management support

7 ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน ช่วงที่ 1 การศึกษาเบื้องต้น (preliminary study) เป็นการหารือของผู้บริหารถึงความ ต้องการระบบงานใหม่ เมื่อมีความเห็นพ้อง ต้องกันจึงให้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ ต่อไป ช่วงที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) เป็นการศึกษาด้าน เทคนิค ด้านปฏิบัติการ ความคุ้มค่าของการ ให้มีระบบงานนั้น และระยะเวลาที่ได้ ระบบงานที่เหมาะสม แล้วจัดทำรายงาน การศึกษาความเป็นไปได้ ช่วงที่ 1 การศึกษาเบื้องต้น (preliminary study) เป็นการหารือของผู้บริหารถึงความ ต้องการระบบงานใหม่ เมื่อมีความเห็นพ้อง ต้องกันจึงให้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ ต่อไป ช่วงที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) เป็นการศึกษาด้าน เทคนิค ด้านปฏิบัติการ ความคุ้มค่าของการ ให้มีระบบงานนั้น และระยะเวลาที่ได้ ระบบงานที่เหมาะสม แล้วจัดทำรายงาน การศึกษาความเป็นไปได้

8 ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน ช่วงที่ 3 การพัฒนาระบบงาน (Implementation) เริ่มจากการศึกษาความ ต้องการ การออกแบบระบบงาน การพัฒนา โปรแกรม และการทดสอบโปรแกรมจน สำเร็จเป็นระบบงาน ช่วงที่ 4 ในระหว่างการดำเนินการพัฒนา ระบบงานอยู่นี้มีกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งที่ทำ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงาน คือการ บริหารโครงการ (Project management) ซึ่งทำงานควบคู่กันไปตลอดโครงการ ช่วงที่ 3 การพัฒนาระบบงาน (Implementation) เริ่มจากการศึกษาความ ต้องการ การออกแบบระบบงาน การพัฒนา โปรแกรม และการทดสอบโปรแกรมจน สำเร็จเป็นระบบงาน ช่วงที่ 4 ในระหว่างการดำเนินการพัฒนา ระบบงานอยู่นี้มีกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งที่ทำ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงาน คือการ บริหารโครงการ (Project management) ซึ่งทำงานควบคู่กันไปตลอดโครงการ

9 กระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน แบ่งเป็นขั้นๆ การศึกษาเบื้องต้น จะเริ่มโดยผู้ใดก็ได้ระหว่าง เจ้าของระบบงาน ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือฝ่ายบริหาร การศึกษาความเป็นไปได้ จะศึกษาถึง T.O.E.S. การพัฒนาระบบงาน ซึ่งแบ่งเป็น การหาความต้องการของระบบ การออกแบบระบบเพื่อผู้ใช้งานระบบงาน การออกแบบระบบเพื่อนำไปเขียนโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ การบำรุงรักษาระบบ การศึกษาเบื้องต้น จะเริ่มโดยผู้ใดก็ได้ระหว่าง เจ้าของระบบงาน ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือฝ่ายบริหาร การศึกษาความเป็นไปได้ จะศึกษาถึง T.O.E.S. การพัฒนาระบบงาน ซึ่งแบ่งเป็น การหาความต้องการของระบบ การออกแบบระบบเพื่อผู้ใช้งานระบบงาน การออกแบบระบบเพื่อนำไปเขียนโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ การบำรุงรักษาระบบ

10 การหาความต้องการของ ระบบงาน วัตถุประสงค์ของธุรกิจ ระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าดำเนินการ อย่างไร การวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการทำงาน การวิเคราะห์แบบพิมพ์และรายงานต่าง ๆ การจัดทำรายงานหน้าที่การงานต่างๆ ใน ธุรกิจขององค์กรนั้น ความต้องการอื่นใดที่องค์กรจะมีขึ้น การทำการสัมภาษณ์ถึงระบบงาน การออกแบบระบบที่เป็นแนวความคิด วัตถุประสงค์ของธุรกิจ ระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าดำเนินการ อย่างไร การวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการทำงาน การวิเคราะห์แบบพิมพ์และรายงานต่าง ๆ การจัดทำรายงานหน้าที่การงานต่างๆ ใน ธุรกิจขององค์กรนั้น ความต้องการอื่นใดที่องค์กรจะมีขึ้น การทำการสัมภาษณ์ถึงระบบงาน การออกแบบระบบที่เป็นแนวความคิด

11 การหาความต้องการของ ระบบงาน ความต้องการให้ตอบรับเร็วช้าของระบบ การตรวจสอบและการควบคุม การเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆ การทำรายงานการศึกษาความต้องการ ความต้องการให้ตอบรับเร็วช้าของระบบ การตรวจสอบและการควบคุม การเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆ การทำรายงานการศึกษาความต้องการ

12 การออกแบบระบบงานเพื่อผู้ใช้ ระบบงาน หลังจากที่ได้ศึกษาความต้องการโดยละเอียด แล้ว และได้นำไปให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ ระบบยืนยันความครบถ้วนของรายงาน การศึกษาความต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การออกแบบระบบ โดยพิจารณาในเรื่อง ต่อไปนี้ การหมุนเวียนข้อสนเทศของงานต่าง ๆ รูปแบบของรายการและรายงานต่าง ๆ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัย การออกแบบเพื่อให้สามารถย้อนกลับไปยังข้อมูล หรือระบบก่อนหน้านั้นได้ การออกแบบเครือข่าย หลังจากที่ได้ศึกษาความต้องการโดยละเอียด แล้ว และได้นำไปให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของ ระบบยืนยันความครบถ้วนของรายงาน การศึกษาความต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การออกแบบระบบ โดยพิจารณาในเรื่อง ต่อไปนี้ การหมุนเวียนข้อสนเทศของงานต่าง ๆ รูปแบบของรายการและรายงานต่าง ๆ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัย การออกแบบเพื่อให้สามารถย้อนกลับไปยังข้อมูล หรือระบบก่อนหน้านั้นได้ การออกแบบเครือข่าย

13 การออกแบบระบบเพื่อนำไปเขียน โปรแกรม เมื่อออกแบบเบื้องต้นแล้ว ขั้นต่อไปจะต้อง ออกแบบระบบงาน เพื่อนำไปสร้างระบบงาน ต่อไป โดยดำเนินการดังนี้ ให้มีข้อกำหนดของงานต่าง ๆ ของโปรแกรมที่ จะเขียนขึ้นมา ให้มีข้อกำหนดของฐานข้อมูลและแฟ้มข้อมูล ให้มีโครงสร้างรูปแบบ ส่วนประกอบของเครื่อง คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวมทั้งซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ให้มีแผนการทำการทดสอบระบบ ให้มีแผนการพัฒนาระบบ เมื่อออกแบบเบื้องต้นแล้ว ขั้นต่อไปจะต้อง ออกแบบระบบงาน เพื่อนำไปสร้างระบบงาน ต่อไป โดยดำเนินการดังนี้ ให้มีข้อกำหนดของงานต่าง ๆ ของโปรแกรมที่ จะเขียนขึ้นมา ให้มีข้อกำหนดของฐานข้อมูลและแฟ้มข้อมูล ให้มีโครงสร้างรูปแบบ ส่วนประกอบของเครื่อง คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวมทั้งซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ให้มีแผนการทำการทดสอบระบบ ให้มีแผนการพัฒนาระบบ

14 การพัฒนาโปรแกรม ข้อกำหนดของโปรแกรม การจัดทำฐานข้อมูล การนำโปรแกรมมารวมเป็นระบบเดียวกัน แผนการทดสอบระบบ จัดทำตัวอย่างที่จะทดสอบระบบและผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ แผนการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ คู่มือการใช้งานของเจ้าของระบบงาน คู่มือการใช้งานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ข้อกำหนดของโปรแกรม การจัดทำฐานข้อมูล การนำโปรแกรมมารวมเป็นระบบเดียวกัน แผนการทดสอบระบบ จัดทำตัวอย่างที่จะทดสอบระบบและผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ แผนการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ คู่มือการใช้งานของเจ้าของระบบงาน คู่มือการใช้งานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

15 การทดสอบระบบ เมื่อได้ทดสอบระบบงานทั้งหมดแล้วจะได้ ระบบและการดำเนินการต่อไปนี้ ได้ระบบที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนการฝึกอบรม ทดสอบคู่มือที่ได้จาก ขั้นตอน การพัฒนา โปรแกรม เพื่อให้แน่ใจว่าใช้ปฏิบัติได้ตามที่ ต้องการ จัดการฝึกอบรม สร้างฐานข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูล ทำแผนติดตั้งระบบทั้งหมด เมื่อได้ทดสอบระบบงานทั้งหมดแล้วจะได้ ระบบและการดำเนินการต่อไปนี้ ได้ระบบที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนการฝึกอบรม ทดสอบคู่มือที่ได้จาก ขั้นตอน การพัฒนา โปรแกรม เพื่อให้แน่ใจว่าใช้ปฏิบัติได้ตามที่ ต้องการ จัดการฝึกอบรม สร้างฐานข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูล ทำแผนติดตั้งระบบทั้งหมด

16 การติดตั้งระบบ ระบบที่ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ ปรับปรุงเอกสารให้ใช้งานได้เป็นปัจจุบัน ระบบที่ได้มาจะต้องเป็นที่พอใจของเจ้าของ ระบบงาน การฝึกอบรมผู้ใช้ระบบในทุกหน่วยงาน ระบบที่ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ ปรับปรุงเอกสารให้ใช้งานได้เป็นปัจจุบัน ระบบที่ได้มาจะต้องเป็นที่พอใจของเจ้าของ ระบบงาน การฝึกอบรมผู้ใช้ระบบในทุกหน่วยงาน

17 การบำรุงรักษาระบบ เมื่อได้ระบบมาใช้งานแล้ว จะต้องบำรุงรักษา ระบบให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ ติดตามดูแลระบบ ประเมินผลของระบบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ได้มีการขอมา ปรับปรุงระบบครั้งใหญ่ เมื่อมีกฎ ระเบียบ หรือ วิธีการเปลี่ยนไป เมื่อได้ระบบมาใช้งานแล้ว จะต้องบำรุงรักษา ระบบให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ ติดตามดูแลระบบ ประเมินผลของระบบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ได้มีการขอมา ปรับปรุงระบบครั้งใหญ่ เมื่อมีกฎ ระเบียบ หรือ วิธีการเปลี่ยนไป

18 รายงานในกระบวนการทำงานเป็น ขั้นตอน ขั้นตอนรายงานที่ต้องจัดทำขึ้น การศึกษาเบื้องต้นรายงานการศึกษา เบื้องต้น การศึกษาความเป็นไปได้รายงานการศึกษาความ เป็นไปได้ การดำเนินการแสดงหา ความต้องการของระบบ รายงานการศึกษาความ ต้องการของระบบงาน เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ของโครงการ การออกแบบระบบรายงานการออกแบบ ระบบ การพัฒนาโปรแกรมตัวโปรแกรม ระหว่างการพัฒนาระบบคู่มือการใช้งานของ เจ้าของระบบงานและคู่มือ ปฏิบัติงาน

19 การศึกษาความเป็นไปได้ FEASIBILITY STUDY

20 การศึกษาความเป็นไปได้ของ องค์กร Technically Feasible ( ความเป็นไปได้ทาง เทคนิค ) Operational Feasible ( ความเป็นไปได้ทาง ปฏิบัติ ) Economical Feasible ( ความเป็นไปได้ทาง เศรษฐศาสตร์ ) Schedule Feasible ( ความเป็นไปได้ในเรื่อง เวลา ) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีก 2 ประการที่ต้องรวมอยู่ใน การศึกษาครั้งนี้คือ Sociological Feasible ( ความเป็นไปได้ทาง สังคมวิทยา ) Psychological Feasible ( ความเป็นไปได้ทาง จิตวิทยา ) Technically Feasible ( ความเป็นไปได้ทาง เทคนิค ) Operational Feasible ( ความเป็นไปได้ทาง ปฏิบัติ ) Economical Feasible ( ความเป็นไปได้ทาง เศรษฐศาสตร์ ) Schedule Feasible ( ความเป็นไปได้ในเรื่อง เวลา ) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีก 2 ประการที่ต้องรวมอยู่ใน การศึกษาครั้งนี้คือ Sociological Feasible ( ความเป็นไปได้ทาง สังคมวิทยา ) Psychological Feasible ( ความเป็นไปได้ทาง จิตวิทยา )

21 Technically Feasible การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคมีความ จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าว ไปอย่างรวดเร็ว สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นได้เสมอทั้ง ทางด้าน ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ดังนั้นจึง ต้องเป็นเทคนิคที่ทันสมัย แต่ถ้าไม่เป็น ปัจจุบันองค์กรอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม การที่จะได้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบัน อาจจะมีราคาสูง ดังนั้นการที่จะพิจารณา ทางด้านเทคนิคที่ทันสมัย แต่จะต้องเป็น ปัจจุบันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและ ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป

22 Operational Feasible การนำระบบงานมาปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการ ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรจะต้องไม่ยุ่งยาก ไม่มีกรรมวิธีซับซ้อน ผู้ใช้ไม่ต้องใช้เวลา เรียนรู้มาก และไม่ใช้เงินเป็นจำนวนมาก จึง จะปฏิบัติงานได้ ต้องเป็นงานที่ใช้ได้ง่าย (User friendly) ให้ผู้ดูแลระบบงานนั้นสามารปฏิบัติงานได้ โดยราบรื่น โดยต้องได้รับการฝึกอบรมให้ เข้าใจกรรมวิธีไม่ยุ่งยาก สามารถแก้ปัญหา ได้ ดังนั้นระบบงานที่นำมาใช้จะต้องง่าย สำหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบงานนั้นด้วย การนำระบบงานมาปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการ ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรจะต้องไม่ยุ่งยาก ไม่มีกรรมวิธีซับซ้อน ผู้ใช้ไม่ต้องใช้เวลา เรียนรู้มาก และไม่ใช้เงินเป็นจำนวนมาก จึง จะปฏิบัติงานได้ ต้องเป็นงานที่ใช้ได้ง่าย (User friendly) ให้ผู้ดูแลระบบงานนั้นสามารปฏิบัติงานได้ โดยราบรื่น โดยต้องได้รับการฝึกอบรมให้ เข้าใจกรรมวิธีไม่ยุ่งยาก สามารถแก้ปัญหา ได้ ดังนั้นระบบงานที่นำมาใช้จะต้องง่าย สำหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบงานนั้นด้วย

23 Economic Feasible ความคุ้มค่าหรือคุ้มทุนที่ได้ลงทุนไปในการ จัดหาระบบงานต้องพิจารณาโดยรอบคอบ ซึ่งโดยปกติแล้วให้ใช้ระยะเวลา 5 ปี ในการ วัดผลของความคุ้มทุน เงินที่ได้ลงทุนไปมิใช่เฉพาะเงินที่ใช้ในการ จัดซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น แต่รวม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการ ดำเนินการ 5 ปี ซึ่งมีความสำคัญที่จะแสดง ว่ามี่ความคุ้มค่าหรือไม่ เพราะบางครั้งการ จัดซื้อมีราคาไม่สูง แต่เมื่อใช้งานไปทำให้ เกิดค่าใช้จ่ายสูง ก็ไม่คุ้มค่าได้เช่นกัน ความคุ้มค่าหรือคุ้มทุนที่ได้ลงทุนไปในการ จัดหาระบบงานต้องพิจารณาโดยรอบคอบ ซึ่งโดยปกติแล้วให้ใช้ระยะเวลา 5 ปี ในการ วัดผลของความคุ้มทุน เงินที่ได้ลงทุนไปมิใช่เฉพาะเงินที่ใช้ในการ จัดซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น แต่รวม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการ ดำเนินการ 5 ปี ซึ่งมีความสำคัญที่จะแสดง ว่ามี่ความคุ้มค่าหรือไม่ เพราะบางครั้งการ จัดซื้อมีราคาไม่สูง แต่เมื่อใช้งานไปทำให้ เกิดค่าใช้จ่ายสูง ก็ไม่คุ้มค่าได้เช่นกัน

24 Economic Feasible ความคุ้มค่ามิใช่เป็นตัวเงินอย่างเดียว แต่ สามารถแสดงด้วยคุณค่าอย่างอื่น บาง ระบบงานที่ทำขึ้นมาไม่มีผลตอบแทนที่คิด เป็นตัวเงิน แต่ทำให้สิ่งแวดล้อมในองค์กรดี ขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ถึงแม้ต้อง ลงทุนไปแล้วผลตอบแทนไม่เป็นตัวเงิน (Intangible benefit) แต่ก็คุ้มค่าที่จะ ดำเนินการ ดังนั้นจึงเป็นการพิจารณาว่า เหมาะสมหรือสมควรหรือไม่ (Justification)

25 Schedule Feasible ระยะเวลามีส่วนสำคัญในการตัดสินใจว่าจะ ดำเนินการเพื่อให้ได้ระบบงานหรือไม่ใน ภาวการณ์ที่ต่างกัน จำเป็นที่องค์กรจะต้องมี ระบบงานเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงาน หรือเพิ่มการผลิตสินค้าไดหรือจะต้องทำตาม ภาวะการแข่งขัน มิฉะนั้นแล้วจะสู้คู่แข่งขัน ไม่ได้ หรือหากไม่สามารถทำระบบงานให้ เสร็จตามกำหนดเวลา การดำเนินธุรกิจอาจ ต้องหยุดชะงัก เช่น ปัญหา Y2K ระบบต้อง เสร็จสิ้นก่อนปี ค.ศ. 2000 หากระบบงานใหม่ ไม่สามารถใช้งานได้ก่อนปี 2000 จะเป็น ปัญหาใหญ่อย่างแน่นอน ดังนั้นเวลาจึงเป็น ตัวชี้ในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการตาม แนวทางที่ได้เลือกไว้หรือไม่

26 Sociological Feasible แม้ว่าการศึกษาความคุ้มค่าตามหลัก T.O.E.S. แล้ว แต่การนำเรื่องสังคมและ สิ่งแวดล้อมเข้ามาพิจารณาด้วยแล้ว ความ คุ้มค่านั้นอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะขัดแย้งกับประชาชนในสังคมหรือใน ชุมชนนั้น ๆ จึงจำเป็นต้องนำสังคมวิทยาเข้า มาร่วมในการศึกษาความเป็นไปได้ด้วย

27 Psychological Feasible การที่จะดำเนินการตามที่ได้ศึกษามาแล้ว โดยที่ผู้เกี่ยวข้องยังขาดความเข้าใจ ทำให้ ระบบงานนั้นไม่สามารถนำไปใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจ กับผู้เกี่ยวข้อง ชี้แจงให้เข้าใจถึงผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นทั้งทางดีและทางเสีย และเน้นให้ เห็นถึงประโยชน์ในระยะยาวที่แท้จริงที่เกิด ขึ้นกับองค์กรในอนาคต โดยใช้จิตวิทยาเข้า มาช่วย

28 การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้าน คอมพิวเตอร์และทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ (T.O.E.S. for business) มีรายละเอียดดังนี้ T: ทางเทคนิค เนื่องจากเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากอาจจะทุก 3 เดือนที่ มีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด และ ซอฟต์แวร์ที่มาสนับสนุนก็มีประสิทธิภาพ สูงขึ้นตาม ทำให้การเลือกใช้ต้องศึกษาให้ถี่ ถ้วนรอบคอบก่อนการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่มีความ เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรโดยให้ได้ ประโยชน์สูงสุด การศึกษาความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ (T.O.E.S. for business) มีรายละเอียดดังนี้ T: ทางเทคนิค เนื่องจากเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากอาจจะทุก 3 เดือนที่ มีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด และ ซอฟต์แวร์ที่มาสนับสนุนก็มีประสิทธิภาพ สูงขึ้นตาม ทำให้การเลือกใช้ต้องศึกษาให้ถี่ ถ้วนรอบคอบก่อนการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่มีความ เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรโดยให้ได้ ประโยชน์สูงสุด

29 การศึกษาความเป็นไปได้ในทาง ธุรกิจ E: การลงทุน เพื่อให้ได้ระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งระบบพร้อมใช้งานได้ จำเป็นต้องลงทุนเป็นเงินจำนวนมาก จึงจำเป็นต้อง คำนวณความคุ้มค่าในระยะเวลาที่กำหนด S: ระยะเวลา การที่องค์กรได้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานได้เร็ว เท่าไร ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับองค์กรเร็วเท่านั้น ดังนั้นการลงทุนเพื่อให้ได้ระบบงานไอทีจึงจำเป็นต้อง เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา หากระบบงานเสร็จไม่ทัน ตามกำหนด ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็ไม่เกิดขึ้น แต่ทำ ให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น เพราะการยืดเวลาในการส่ง มอบงานออกไป E: การลงทุน เพื่อให้ได้ระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งระบบพร้อมใช้งานได้ จำเป็นต้องลงทุนเป็นเงินจำนวนมาก จึงจำเป็นต้อง คำนวณความคุ้มค่าในระยะเวลาที่กำหนด S: ระยะเวลา การที่องค์กรได้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานได้เร็ว เท่าไร ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับองค์กรเร็วเท่านั้น ดังนั้นการลงทุนเพื่อให้ได้ระบบงานไอทีจึงจำเป็นต้อง เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา หากระบบงานเสร็จไม่ทัน ตามกำหนด ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็ไม่เกิดขึ้น แต่ทำ ให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น เพราะการยืดเวลาในการส่ง มอบงานออกไป

30 การศึกษาความเป็นไปได้ในทาง ธุรกิจ O: การนำไปสู่ทางปฏิบัติ ในปัจจุบันระบบงานที่ใช้กันทั่วไปจะใช้งานง่าย สำหรับผู้ใช้ระบบงานและผู้ปฏิบัติงานที่ดูแล ระบบนั้น งานทางด้านคอมพิวเตอร์ จะเน้นการศึกษาความ เป็นไปได้แบบ T.E.S.O O: การนำไปสู่ทางปฏิบัติ ในปัจจุบันระบบงานที่ใช้กันทั่วไปจะใช้งานง่าย สำหรับผู้ใช้ระบบงานและผู้ปฏิบัติงานที่ดูแล ระบบนั้น งานทางด้านคอมพิวเตอร์ จะเน้นการศึกษาความ เป็นไปได้แบบ T.E.S.O


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารโครงการไอที. กระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน ขั้นตอนของโครงการ การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยผู้บริหารระดับสูง กำหนดความต้องการของระบบงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google