งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MySQL Case study about MySQL On XAMPP server Update : August 23,2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MySQL Case study about MySQL On XAMPP server Update : August 23,2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MySQL Case study about MySQL On XAMPP server http://www.thaiall.com/mysql Update : August 23,2012

2 เข้าสู่ MySQL Command Line C:\>cd c:\xampp\mysql\bin DOS> mysql -u root -p enter mysql> help; แสดงส่วนช่วยเหลือ mysql> \s แสดงสถานะ mysql> quit; ออกจากโปรแกรม C:\>cd c:\thaiabc\mysql\bin

3 สร้าง แสดง และเข้าฐานข้อมูล mysql> create database oho; mysql> show databases; mysql> use oho;

4 สร้างตารางไว้เก็บข้อมูล mysql> create table wow1( -> xid int, -> xname varchar(50), -> xsalary double -> ); mysql> create table w(w1 int, w2 int); mysql> show tables;

5 เพิ่มหลายระเบียน และอ่านข้อมูลจาก ตาราง w มาแสดง mysql> insert into w values(1,10); mysql> select * from w;

6 เพิ่มหนึ่งระเบียน มีหลายเขตข้อมูลใน ตาราง wow1 mysql> insert into wow1 values( ->1, ->"boy", ->5000); mysql> select xid,xname from wow1;

7 เลือกข้อมูลได้หลายแบบ mysql> select count(xid) from wow1; mysql> select sum(xsalary) from wow1; mysql> select max(xid) from wow1; mysql> select min(xid) from wow1; mysql> select avg(xid) from wow1;

8 เลือกแบบมีเงือนไข mysql> select * from wow1 where xid=1; mysql> select * from w order by w2 desc; mysql> show columns from wow1; ตัวอย่าง Key : Primary, Unique, Multiple occurrences (address) Extra : auto_increment

9 การลบระเบียน ลบตาราง หรือลบ ฐานข้อมูล mysql> delete from wow1 where xid=1; mysql> delete from wow1; mysql> drop table wow1; mysql> drop database oho;

10 ปรับปรุงข้อมูล mysql> update wow1 set xname="tom" ->where xid=1; mysql> update wow1 set ->xname="tom", ->xsalary=3000 ->where xid=2; mysql> update w set w2=5;

11 ชุด 1 : เมนูภาษา PHP เรียกใช้ โปรแกรม : s1.php s1connect.php s2crtdb.php s3select.php s4insert.php s5delete.php s6update.php s7drop.php

12 ชุด 1 : เชื่อมต่อฐานข้อมูล : s1connect.php

13 ชุด 1 : สร้างฐานข้อมูล ตาราง และ 3 ระเบียน : s2crtdb.php

14 ชุด 1 : อ่านข้อมูลมาแสดง : s3select.php eid. " ". $object->ename. " "; } echo "Total records : ".mysql_num_rows($result); mysql_close($connect); ?>

15 ชุด 1 : เพิ่มข้อมูลใหม่ : s4insert.php

16 ชุด 1 : ลบข้อมูล : s5delete.php

17 ชุด 1 : ปรับปรุงข้อมูล : s6update.php

18 ชุด 1 : ลบฐานข้อมูล : s7drop.php

19 ชุด 2 : ฟอร์มสมัครของผู้ใช้ และเข้าระบบ Administrator : apply.htm Name : Surname : Address : Admin Password :

20 ชุด 2 : ตรวจรหัส Admin และเก็บสถานะ Admin : session.php crtdbm.php display.php apply.htm

21 ชุด 2 : สร้างฐานข้อมูล ถ้าเป็น Admin : crtdbm.php

22 ชุด 2 : ผู้ใช้สมัครสมาชิก : apply.php apply.htm

23 ชุด 2 : แสดงข้อมูล ถ้าเป็น Admin : display.php mid. " "; echo $object->mname." ". $object->msurn." ". $object->maddr. " "; echo " mid.">x "; } echo " Total records:".mysql_num_rows($result); } mysql_close($connect); ?> apply.htm

24 ชุด 2 : ลบข้อมูลตาม mid ถ้าเป็น Admin : del.php apply.htm

25 ชุด 3 : ฟอร์มรับความคิดเห็น : boardf.htm Subject : Writer : Message : boards.php crtdb.php

26 ชุด 3 : ส่วนเชื่อมต่อฐานข้อมูล : connect.php

27 ชุด 3 : สร้างฐานข้อมูล : crtdb.php

28 ชุด 3 : เพิ่มความคิดเห็นใหม่ : boardi.php boardf.htm boards.php

29 ชุด 3 : แสดงข้อมูล : boards.php wid. " : "; echo $object->subj. " : ". $object->writer; echo " ". $object->msg. " "; } echo " Total records:".mysql_num_rows($result); echo " "; } mysql_close($connect); ?> boardf.htm


ดาวน์โหลด ppt MySQL Case study about MySQL On XAMPP server Update : August 23,2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google