งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 18 ตุลาคม 2551 อาร์เรย์ หรือแถว ลำดับ (Array) มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 18 ตุลาคม 2551 อาร์เรย์ หรือแถว ลำดับ (Array) มหาวิทยาลัยเนชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/class Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 18 ตุลาคม 2551 อาร์เรย์ หรือแถว ลำดับ (Array) มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th

2 http://www.thaiall.com/class Page: 2 ความหมายของอาร์เรย์ แถวลำดับ หรือ อาร์เรย์ (Array) หมายถึง ชุดของข้อมูล ที่มีค่าเป็นแบบใดแบบหนึ่ง มีการ จัดเรียงอย่างมีลำดับก่อนหลัง (Order Set) เหมือนตารางข้อมูล ประกอบด้วยช่องสำหรับเก็บ ข้อมูลที่เรียงต่อกัน และเรียก ข้อมูลมาใช้ผ่านดัชนี (Index) ที่ กำกับแต่ละช่องข้อมูล

3 http://www.thaiall.com/class Page: 3 ตัวอย่างอาร์เรย์ 1 มิติ inde x 0123 valu e 20015032055

4 http://www.thaiall.com/class Page: 4 ตัวอย่างอาร์เรย์ 2 มิติ Array(x,y) 0123 0101Tom20000 Male 1102Dang1500 Female 2103Boy17500 Male

5 http://www.thaiall.com/class Page: 5 ตัวอย่างแบบไม่ใช้อาร์เรย์ (1/2) class x { public static void main(String args[]){ int a1 = 4; int a2 = 8; int a3 = 2; int a4 = 9; System.out.println(a1+a2); System.out.println(a3+""+a4); } DOS>java x 12 29

6 http://www.thaiall.com/class Page: 6 ตัวอย่างแบบไม่ใช้อาร์เรย์ (2/2) class x { public static void main(String args[]){ int a1,a2,a3,a4=9; a1=4; a2=8; a3=2; System.out.println(a1 + a2); System.out.println(a3 + "" + a4); } DOS>java x 12 29

7 http://www.thaiall.com/class Page: 7 อาร์เรย์ 1 มิติ (1/3) class x { public static void main(String args[]){ int a[] = new int[4]; a[0]=4; a[1]=8; a[2]=2; a[3]=9; System.out.println(a[0]+a[1]); System.out.println(a[2]+""+a[3]); } แสดงการแยกส่วนประกาศอาร์เรย์ และส่วนกำหนดค่า ผลลัพธ์คือ 12 และ 29

8 http://www.thaiall.com/class Page: 8 อาร์เรย์ 1 มิติ (2/3) class x { public static void main(String args[]){ int a[] = {4,8,2,9}; System.out.println(a[0]+a[1]); System.out.println(a[2]+""+a[3]); } แสดงการแยกส่วนประกาศอาร์เรย์ และส่วนกำหนดค่า ผลลัพธ์คือ 12 และ 29

9 http://www.thaiall.com/class Page: 9 อาร์เรย์ 1 มิติ (3/3) class x { public static void main(String args[]){ int a[] = {4,8,2,9}; for (i = 0; i < a.length; i++) { System.out.println(a[i]); } แสดงการแยกส่วนประกาศอาร์เรย์ และส่วนกำหนดค่า ผลลัพธ์คือ 4 8 2 และ 9

10 http://www.thaiall.com/class Page: 10 รับข้อมูลตัวอักษรแล้ว นำมาแสดงใหม่ import java.io.*; class x { public static void main(String args[]) throws IOException { char a[] = new char[4]; for(int I=0;I<4;I++) { a[I] = (char)System.in.read(); } for(int I=0;I<4;I++) { System.out.println(a[I]); }

11 http://www.thaiall.com/class Page: 11 รับข้อมูลเป็นบรรทัดแล้ว นำมาแสดงใหม่ import java.io.*; class x { public static void main(String args[]) throws IOException { BufferedReader stdin = new BufferedReader (new InputStreamReader(System.in)); String a[] = new String[4]; for(int I=0;I<4;I++) { a[I] = stdin.readLine(); } for(int I=0;I<4;I++) { System.out.println(a[I]); }

12 http://www.thaiall.com/class Page: 12 รับข้อมูลแล้วทำซ้ำอีกครั้ง เพื่อหาค่า Max int max = 0; int a[] = new int[4]; for(int I=0;I<4;I++) { a[I] = Integer.parseInt(stdin.readLine()); } for(int I=0;I<4;I++) { if(a[I] > max) max = a[I]; } System.out.println(max);

13 http://www.thaiall.com/class Page: 13 อาร์เรย์ 2 มิติ (1/3) class x { public static void main(String args[]){ String a[][] = new String[2][3]; a[0][0] = "101"; a[0][1] = "102"; a[0][2] = "103"; int i = 0; a[1][i++] = "tom"; // 1,0 a[1][i++] = "dang"; // 1,1 a[1][i++] = "boy"; // 1,2 System.out.println(a[0][0]); } 101,tom 102,dang 103,boy

14 http://www.thaiall.com/class Page: 14 อาร์เรย์ 2 มิติ (2/3) class x { public static void main(String args[]){ String a[][] = new String[2][3]; a[0][0]="1"; a[0][1]="2"; a[0][2]="3"; a[1][0]="is";a[1][1]="am";a[1][2]="are"; for (i = 0; i < a[0].length; i++) { System.out.println("0"+i+"="+a[0][i]); } for (i = 0; i < a[1].length; i++) { System.out.println("1"+i+"="+a[1][i]); }

15 http://www.thaiall.com/class Page: 15 อาร์เรย์ 2 มิติ (3/3) class x { public static void main(String args[]){ String a[][] = new String[2][3]; a[0][0]="1"; a[0][1]="2"; a[0][2]="3"; a[1][0]="is";a[1][1]="am";a[1][2]="are"; for (i = 0; i < a[0].length; i++) for (j = 0; j < a[1].length; j++) { System.out.println(i+""+j+"="+a[i][j]); }


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 18 ตุลาคม 2551 อาร์เรย์ หรือแถว ลำดับ (Array) มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google