งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

String Class มหาวิทยาลัยเนชั่น การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "String Class มหาวิทยาลัยเนชั่น การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 String Class มหาวิทยาลัยเนชั่น การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA
บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ . ปรับปรุง 21 มิถุนายน 2550

2 public final class String
String เป็น Class ที่ถูกเรียกเข้ามาใช้ในจาวาทันที มี Method ที่น่าใช้มากมาย และไม่ต้อง Import เข้าไปเหมือน Class อื่น เพราะ extends Object เข้ามา public final class String ข้อมูลจาก ข้อมูลจาก

3 ตัวอย่างการใช้ String
DOS>java x aa class x { public static void main(String args[]){ System.out.println(args[0]); //aa } class y { public static void main(String[] a){ System.out.println(a.length);

4 String คือ Array of Character
String x = "abc"; char data[] = {'a','b','c'}; String y = new String(data);

5 การใช้ String 5 แบบอย่างง่าย
1. System.out.println("abc"); 2. String cde = "cde"; 3. System.out.println("abc" + cde); 4. String c = "abc".substring(2,3); 5. String d = cde.substring(1,2); First Started at 0 Last Started at 1

6 พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และ Substring
String z ="ThaiAll"; System.out.println("string = " + z); System.out.println(z.substring(0,4)); // Thai System.out.println(z.substring(2,5)); // aiA System.out.println(z.substring(4)); // All System.out.println(z.toUpperCase()); // THAIALL System.out.println(z.toLowerCase()); // thaiall

7 พิมพ์ 1 ถึง 10 และ 10 ถึง 1 for(int I=1;I<=10;I++){
System.out.println(I); } for(int I=10;I>=1;I--){

8 ตัดตัวอักษรออกมาจากข้อความ (subString)
class x{ public static void main(String[] a){ String s = "abcd"; for(int I=0;I<s.length();I++){ System.out.print(s.substring(I,I+1)); } Output abcd

9 String เป็น Array of Char (toCharArray)
class x{ public static void main(String[] a){ String s = "abcd"; char ar[]; ar = s.toCharArray(); for(int I=0;I<ar.length;I++){ System.out.print(ar[I]); } Output abcd

10 ตัดข้อความตามตำแหน่ง (subSequence)
Returns a new character sequence that is a subsequence of this sequence. class x{ public static void main(String[] a){ String s = "burin and thaiall"; //17 int ln = s.length() - 3; System.out.println(s.subSequence(2,ln)); } Output rin and thai

11 แยกข้อความออกจากกัน (split)
class x{ public static void main(String[] a){ String s = "cat dog boy"; String ar[] = s.split(" "); for(int I=0;I<ar.length;I++){ System.out.print(ar[I]); } Output catdogboy

12 แทนที่ช่องว่างด้วยคอมม่า (replace)
class x{ public static void main(String[] a){ String s = "cat dog boy"; String n = s.replace(' ',','); System.out.print(n); } Output cat,dog,boy

13 ต่อข้อความเข้าด้วยกัน (concat)
class x{ public static void main(String[] a){ String s = "boy"; String n = s.concat("dog"); n = n + "cat"; System.out.print(n); } Output boydogcat

14 เปรียบเทียบ (equals) Output 12 class x{
public static void main(String[] a){ String s = "cat"; if (s.equals("cat")) System.out.print(1); if (s.equalsIgnoreCase("CAT")) System.out.print(2); } Output 12

15 ดึงตัวอักษรจากข้อความ (charAt)
class x{ public static void main(String[] a){ String s = "abcd"; char c = s.charAt(2); System.out.print(s.charAt(0)); System.out.print(s.charAt(1) + 0); System.out.print(c); } Output a98c


ดาวน์โหลด ppt String Class มหาวิทยาลัยเนชั่น การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google