งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 21 มิถุนายน 2550 String Class มหาวิทยาลัยเนชั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 21 มิถุนายน 2550 String Class มหาวิทยาลัยเนชั่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/class Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 21 มิถุนายน 2550 String Class มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th

2 http://www.thaiall.com/class Page: 2 ความหมายของ String String เป็น Class ที่ถูก เรียกเข้ามาใช้ในจาวาทันที มี Method ที่น่าใช้มากมาย และ ไม่ต้อง Import เข้าไปเหมือน Class อื่น เพราะ extends Object เข้ามา public final class String ข้อมูลจาก http://yn1.yonok.ac.th/burin/javadocs/api/java/lang/String.html ข้อมูลจาก http://www.yonok.ac.th/pmy/j2sdk-1_4_2-doc.zip

3 http://www.thaiall.com/class Page: 3 ตัวอย่างการใช้ String DOS>java x aa class x { public static void main(String args[]){ System.out.println(args[0]); //aa } class y { public static void main(String[] a){ System.out.println(a.length); }

4 http://www.thaiall.com/class Page: 4 String คือ Array of Character String x = "abc"; char data[] = {'a','b','c'}; String y = new String(data);

5 http://www.thaiall.com/class Page: 5 การใช้ String 5 แบบอย่างง่าย 1. System.out.println("abc"); 2. String cde = "cde"; 3. System.out.println("abc" + cde); 4. String c = "abc".substring(2,3); 5. String d = cde.substring(1,2); First Started at 0 Last Started at 1

6 http://www.thaiall.com/class Page: 6 พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และ Substring String z ="ThaiAll"; System.out.println("string = " + z); System.out.println(z.substring(0,4)); // Thai System.out.println(z.substring(2,5)); // aiA System.out.println(z.substring(4)); // All System.out.println(z.toUpperCase()); // THAIALL System.out.println(z.toLowerCase()); // thaiall

7 http://www.thaiall.com/class Page: 7 พิมพ์ 1 ถึง 10 และ 10 ถึง 1 for(int I=1;I<=10;I++){ System.out.println(I); } for(int I=10;I>=1;I--){ System.out.println(I); }

8 http://www.thaiall.com/class Page: 8 ตัดตัวอักษรออกมาจาก ข้อความ (subString) class x{ public static void main(String[] a){ String s = "abcd"; for(int I=0;I { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2166382/slides/slide_8.jpg", "name": "http://www.thaiall.com/class Page: 8 ตัดตัวอักษรออกมาจาก ข้อความ (subString) class x{ public static void main(String[] a){ String s = abcd ; for(int I=0;I

9 http://www.thaiall.com/class Page: 9 String เป็น Array of Char (toCharArray) class x{ public static void main(String[] a){ String s = "abcd"; char ar[]; ar = s.toCharArray(); for(int I=0;I { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2166382/slides/slide_9.jpg", "name": "http://www.thaiall.com/class Page: 9 String เป็น Array of Char (toCharArray) class x{ public static void main(String[] a){ String s = abcd ; char ar[]; ar = s.toCharArray(); for(int I=0;I

10 http://www.thaiall.com/class Page: 10 ตัดข้อความตามตำแหน่ง (subSequence) Returns a new character sequence that is a subsequence of this sequence. class x{ public static void main(String[] a){ String s = "burin and thaiall"; //17 int ln = s.length() - 3; System.out.println(s.subSequence(2,ln)); } Output rin and thai

11 http://www.thaiall.com/class Page: 11 แยกข้อความออกจากกัน (split) class x{ public static void main(String[] a){ String s = "cat dog boy"; String ar[] = s.split(" "); for(int I=0;I { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2166382/slides/slide_11.jpg", "name": "http://www.thaiall.com/class Page: 11 แยกข้อความออกจากกัน (split) class x{ public static void main(String[] a){ String s = cat dog boy ; String ar[] = s.split( ); for(int I=0;I

12 http://www.thaiall.com/class Page: 12 แทนที่ช่องว่างด้วยคอมม่า (replace) class x{ public static void main(String[] a){ String s = "cat dog boy"; String n = s.replace(' ',','); System.out.print(n); } Output cat,dog,boy

13 http://www.thaiall.com/class Page: 13 ต่อข้อความเข้าด้วยกัน (concat) class x{ public static void main(String[] a){ String s = "boy"; String n = s.concat("dog"); n = n + "cat"; System.out.print(n); } Output boydogcat

14 http://www.thaiall.com/class Page: 14 เปรียบเทียบ (equals) class x{ public static void main(String[] a){ String s = "cat"; if (s.equals("cat")) System.out.print(1); if (s.equalsIgnoreCase("CAT")) System.out.print(2); } Output 12

15 http://www.thaiall.com/class Page: 15 ดึงตัวอักษรจากข้อความ (charAt) class x{ public static void main(String[] a){ String s = "abcd"; char c = s.charAt(2); System.out.print(s.charAt(0)); System.out.print(s.charAt(1) + 0); System.out.print(c); } Output a98c


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 21 มิถุนายน 2550 String Class มหาวิทยาลัยเนชั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google