งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Revelation 18b Babylon Judged and Destroyed วิวรณ์บทที่ 18 ข บาบิ โลนถูกพิพากษาและถูก ทำลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Revelation 18b Babylon Judged and Destroyed วิวรณ์บทที่ 18 ข บาบิ โลนถูกพิพากษาและถูก ทำลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Revelation 18b Babylon Judged and Destroyed วิวรณ์บทที่ 18 ข บาบิ โลนถูกพิพากษาและถูก ทำลาย

3 9 And the kings of the earth, who committed sexual immorality and lived in luxury with her, will weep and wail over her when they see the smoke of her burning.

4 9 บรรดากษัตริย์แห่ง แผ่นดินโลก ที่ได้ล่วง ประเวณีกับนครนั้นและได้ เสเพลร่วมกันนั้น เมื่อได้ เห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้นก็ จะพิลาปร่ำไห้คร่ำครวญ

5 10 They will stand far off, in fear of her torment, and say, “Alas! Alas! You great city, you mighty city, Babylon! For in a single hour your judgment has come.”

6 10 พวกกษัตริย์จะยืนอยู่แต่ ห่างๆ เพราะกลัวภัยแห่ง การทรมานของนครนั้น และจะกล่าวว่า “ วิบัติ แล้ว วิบัติแล้วบาบิโลนมหา นครที่ยิ่งใหญ่ เจ้าได้รับ การพิพากษาโทษให้พินาศ ไปภายในชั่วโมงเดียว เท่านั้น ”

7 11 And the merchants of the earth weep and mourn for her, since no one buys their cargo anymore, 11 บรรดาพ่อค้าในแผ่นดิน โลกจะร่ำไห้คร่ำครวญ เพราะนครนั้น เพราะว่าไม่ มีใครซื้อสินค้าของเขาอีก ต่อไปแล้ว

8 12 cargo of gold, silver, jewels, pearls, fine linen, purple cloth, silk, scarlet cloth, all kinds of scented wood, all kinds of articles of ivory, all kinds of articles of costly wood, bronze, iron and marble,

9 12 สินค้าเหล่านั้นคือ ทองคำ เงิน เพชรพลอย ต่างๆ ไข่มุก ผ้าป่านเนื้อ ละเอียด ผ้าสีม่วง ผ้า ไหม ผ้าสีแดงเข้ม ไม้ หอมทุกชนิด เครื่องที่ทำ ด้วยงา เครื่องไม้ที่มีราคา มาก เครื่องทองสัมฤทธิ์ เครื่องเหล็ก เครื่องศิลา ลาย

10 13 cinnamon, spice, incense, myrrh, frankincense, wine, oil, fine flour, wheat, cattle and sheep, horses and chariots, and slaves, that is, human souls.

11 13 อบเชย เครื่องเทศ เครื่องหอม มดยอบ กำยาน เหล้าองุ่น น้ำมัน ยอดแป้ง ข้าวสาลี โค แกะ ม้า รถรบ และทาส และชีวิตมนุษย์

12 14 “The fruit for which your soul longed has gone from you, and all your delicacies and your splendors are lost to you, never to be found again!”

13 14 ผลซึ่งจิตของเจ้า กระหายใคร่ได้นั้นก็ล่วงพ้น ไปจากเจ้าแล้ว สิ่งสารพัดอันวิเศษยิ่งและ หรูหราก็พินาศไปจากเจ้า แล้ว และเจ้าจะไม่ได้พบ อีกเลย

14 15 The merchants of these wares, who gained wealth from her, will stand far off, in fear of her torment, weeping and mourning aloud,

15 15 บรรดาพ่อค้าที่ได้ขาย สิ่งของเหล่านั้น จนเป็น คนมั่งมีเพราะนครบาบิโลน นั้น จะยืนอยู่แต่ไกล เพราะกลัวภัยจากการ ทรมานของนครนั้น พวก เขาจะร้องไห้คร่ำครวญด้วย เสียงดัง

16 16 “Alas, alas, for the great city that was clothed in fine linen, in purple and scarlet, adorned with gold, with jewels, and with pearls!

17 16 ว่า “ วิบัติแล้ว วิบัติ แล้วมหานครนั้น ที่ได้นุ่ง ห่มผ้าป่านเนื้อละเอียด ผ้าสีม่วงและผ้าสีแดงเข้ม ที่ได้ประดับด้วยทองคำ เพชรพลอยต่างๆ และ ไข่มุกนั้น

18 17 For in a single hour all this wealth has been laid waste.” And all shipmasters and seafaring men, sailors and all whose trade is on the sea, stood far off

19 17 เพียงในชั่วโมงเดียว ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ พินาศสูญไปสิ้น ” และ นายเรือทุกคน คนที่ โดยสารเรือ พวกลูกเรือ และคนทั้งหลายที่มีอาชีพ ทางทะเลก็ได้ยืนอยู่แต่ ห่างๆ \

20 18 and cried out as they saw the smoke of her burning, “What city was like the great city?” 18 และเมื่อคนเหล่านั้นได้ เห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้นก็ ร้องว่า “ นครใดเล่าจะเป็น เหมือนมหานครนี้ ”

21 19 And they threw dust on their heads as they wept and mourned, crying out, “Alas, alas, for the great city where all who had ships at sea grew rich by her wealth! For in a single hour she has been laid waste.

22 19 และเขาก็โปรยผงคลีลง บนศีรษะของตน พลาง ร้องไห้คร่ำครวญ ว่า “ วิบัติแล้ว วิบัติแล้วมหา นครนี้ อันเป็นที่ซึ่งคนทั้ง ปวง ที่มีเรือกำปั่น เดิน ทะเล ได้เป็นคนมั่งมีขึ้น ด้วยทรัพย์สมบัติของนคร นั้น ภายในชั่วโมงเดียว นครนั้นก็เป็นที่ร้างเปล่า ”

23 2 Peter 2 เปโตร 2:19 19 They promise them freedom, but they themselves are slaves of corruption. For whatever overcomes a person, to that he is enslaved.

24 19 เขาสัญญาว่าจะให้คน เหล่านั้นพ้นจากการเป็น ทาส แต่ตัวเขาเองยังเป็น ทาสของความเสื่อมทราม เพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่ สิ่งใด เขาก็เป็นทาสของ สิ่งนั้น

25 20 Rejoice over her, O heaven, and you saints and apostles and prophets, for God has given judgment for you against her!”

26 20 แน่ะเมืองสวรรค์ บรรดา ธรรมิกชน อัครทูตและ พวกผู้เผยพระวจนะ ทั้งหลาย จงร่าเริงยินดี เพราะนครนั้นเถิด เพราะ พระเจ้าได้ทรงพิพากษา ลงโทษนครนั้นให้ท่าน ทั้งหลายแล้ว

27 21 Then a mighty angel took up a stone like a great millstone and threw it into the sea, saying, “So will Babylon the great city be thrown down with violence, and will be found no more;

28 21 แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่ มีฤทธิ์มาก ก็ได้ยกหิน ก้อนหนึ่งเหมือนหินโม่ใหญ่ ทุ่มลงไปในทะเลแล้วว่า “ บาบิโลนมหานครนั้นจะถูก ทุ่มลงโดยแรงอย่างนี้แหละ และจะไม่มีใครเห็นนครนั้น อีกต่อไปเลย

29 22 and the sound of harpists and musicians, of flute players and trumpeters, will be heard in you no more, and a craftsman of any craft will be found in you no more, and the sound of the mill will be heard in you no more,

30 22 และจะไม่มีใครได้ยิน เสียงนักดีดพิณ นักเล่น มโหรี นักเป่าขลุ่ย และนักเป่าแตรในเจ้าอีก ต่อไป และในเจ้าจะไม่มี ช่างในวิชาช่างต่างๆ อีก ต่อไป และจะไม่มีใคร ได้ยินเสียงโม่แป้งในเจ้าอีก ต่อไป

31 23 and the light of a lamp will shine in you no more, and the voice of bridegroom and bride will be heard in you no more, for your merchants were the great ones of the earth, and all nations were deceived by your sorcery.

32 23 และในเจ้าจะไม่มีแสง ประทีปส่องสว่างอีกต่อไป และจะไม่มีใครได้ยินเสียง เจ้าบ่าวเจ้าสาวในเจ้าอีก ต่อไป เพราะว่าบรรดา พ่อค้าของเจ้าได้เป็นคน ใหญ่โตแห่งแผ่นดินโลก แล้ว และวิทยาคมของ เจ้าได้ล่อลวงบรรดา ประชาชาติให้ลุ่มหลง

33 24 And in her was found the blood of prophets and of saints, and of all who have been slain on earth.” 24 และในนครนั้นเขาได้พบ โลหิตของผู้เผยพระวจนะ และพวกธรรมิกชน และ บรรดาคนที่ถูกฆ่าบน แผ่นดินโลก ”

34 Jeremiah เยเรมีห์ 25:9-11 9 behold, I will send for all the tribes of the north, declares the LORD, and for Nebuchadnezzar the king of Babylon, my servant, and I will bring them against this land and its inhabitants, and against all these surrounding nations. I will devote them to destruction, and make them a horror, a hissing, and an everlasting desolation.

35 9 พระเจ้าตรัสว่า ดูเถิด เรา จะเรียกเผ่าชนทั้งสิ้นของทิศ เหนือและเนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์บาบิโลนผู้รับใช้ของ เรา และเราจะนำเขา ทั้งหลายมาต่อสู้ แผ่นดินนี้ และชาวเมืองนี้และบรรดา ประชาชาติเหล่านี้ซึ่งอยู่ ล้อมรอบ เราจะทำลายเขา ทั้งหลายให้สิ้นเชิง และเรา จะกระทำเขาให้เป็นที่น่า หวาดเสียวและเป็นที่เยาะเย้ย และเป็นที่ร้างเปล่าเป็นนิตย์

36 10 Moreover, I will banish from them the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the grinding of the millstones and the light of the lamp.

37 10 ยิ่งกว่านั้นอีกเราจะกำจัด เสียงบันเทิงและเสียงร่าเริง เสียงเจ้าบ่าวและเสียง เจ้าสาว เสียงหินโม่และ แสงตะเกียงเสียจากเจ้า

38 11 This whole land shall become a ruin and a waste, and these nations shall serve the king of Babylon seventy years. 11 แผ่นดินนี้ทั้งสิ้นจะเป็นที่ เริศร้างและทิ้งร้าง และ บรรดาประชาชาติเหล่านี้จะ ปรนนิบัติกษัตริย์ กรุงบาบิ โลนอยู่เจ็ดสิบปี


ดาวน์โหลด ppt Revelation 18b Babylon Judged and Destroyed วิวรณ์บทที่ 18 ข บาบิ โลนถูกพิพากษาและถูก ทำลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google