งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Master Who Rewards the Faithful Luke ลูกา​ 19:11-27 เจ้า ศักดินารางวัลคนซื่อสัตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Master Who Rewards the Faithful Luke ลูกา​ 19:11-27 เจ้า ศักดินารางวัลคนซื่อสัตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 The Master Who Rewards the Faithful Luke ลูกา​ 19:11-27 เจ้า ศักดินารางวัลคนซื่อสัตย์

3 11 As they heard these things, he proceeded to tell a parable, because he was near to Jerusalem, and because they supposed that the kingdom of God was to appear immediately.

4 11 เมื่อเขาทั้งหลายได้ยิน เหตุการณ์นั้น พระองค์ได้ ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้ เขาฟังต่อไป เพราะ พระองค์เสด็จมาใกล้กรุง เยรูซาเล็มแล้ว และเพราะ เขาทั้งหลายคิดว่าแผ่นดิน ของพระเจ้าจะปรากฏโดย พลัน

5 12 He said therefore, “A nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and then return. 12 เหตุฉะนั้นพระองค์จึง ตรัสว่า “ มีเจ้านายองค์ หนึ่งไปเมืองไกล เพื่อจะ รับอำนาจมาครองแผ่นดิน แล้วจะกลับมา

6 13 Calling ten of his servants, he gave them ten minas, and said to them, ‘Engage in business until I come.’

7 13 ท่านจึงเรียก ทาสของท่าน สิบคนมามอบ เงินไว้แก่เขาสิบ มินา สั่งว่า ' จงเอาไป ค้าขายจนเราจะ กลับมา '

8 14 But his citizens hated him and sent a delegation after him, saying, ‘We do not want this man to reign over us.’ 14 แต่ชาวเมืองชังท่านผู้นั้น จึงใช้คณะทูตตามไปทูลว่า ' เราไม่ต้องการให้ผู้นี้ ครอบครองเรา '

9 15 When he returned, having received the kingdom, he ordered these servants to whom he had given the money to be called to him, that he might know what they had gained by doing business.

10 15 เมื่อท่านได้รับอำนาจ ครองแผ่นดินกลับมาแล้ว ท่านจึงเรียกทาสทั้งหลาย ที่ท่านได้ให้เงินไว้นั้นมา เพื่อจะได้รู้ว่าเขาทุกคนค้า ได้กำไรกี่มากน้อย

11 16 The first came before him, saying, ‘Lord, your mina has made ten minas more.’ 16 ฝ่ายคนแรกมาทูลว่า ' พระเจ้าข้า เงินมินาหนึ่ง ของพระองค์ ได้กำไรสิบ มินา '

12 17 And he said to him, ‘Well done, good servant! Because you have been faithful in a very little, you shall have authority over ten cities.’

13 17 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ' ดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดี เพราะเจ้าสัตย์ซื่อในของ เล็กน้อยเจ้าจงมีอำนาจ ครอบครองสิบเมืองเถิด '

14 18 And the second came, saying, ‘Lord, your mina has made five minas.’ 18 คนที่สองมาทูลว่า ' พระ เจ้าข้า เงินมินาหนึ่งของ พระองค์ได้กำไรห้ามินา '

15 19 And he said to him, ‘And you are to be over five cities.’ 19 พระองค์จึงตรัสกับเขา เหมือนกันว่า ' เจ้าจง ครอบครองห้าเมืองเถิด '

16 20 Then another came, saying, ‘Lord, here is your mina, which I kept laid away in a handkerchief; 20 อีกคนหนึ่งมาทูลว่า ' พระเจ้าข้า นี่เงินมินาหนึ่ง ของพระองค์ข้าพระบาทได้ เอาผ้าห่อเก็บไว้

17 21 for I was afraid of you, because you are a severe man. You take what you did not deposit, and reap what you did not sow.’

18 21 เพราะข้าพระบาทกลัวฝ่า พระบาท ด้วยว่าฝ่าพระ บาทเป็นคนเข้มงวด ฝ่า พระบาทเก็บผลซึ่งฝ่าพระ บาทมิได้ลงแรง และเกี่ยว ที่ฝ่าพระบาทมิได้หว่าน '

19 22 He said to him, ‘I will condemn you with your own words, you wicked servant! You knew that I was a severe man, taking what I did not deposit and reaping what I did not sow?

20 22 พระองค์จึงตรัสตอบเขา ว่า ' อ้ายข้าชั่วช้า เราจะ ปรับโทษเจ้าโดยคำของ เจ้าเอง เจ้าก็รู้หรือว่าเรา เป็นคนเข้มงวดเก็บผลซึ่ง เรามิได้ลงแรง และเกี่ยว ที่เรามิได้หว่าน

21 23 Why then did you not put my money in the bank, and at my coming I might have collected it with interest?’ 23 ก็เหตุไฉนเจ้ามิได้ฝาก เงินของเราไว้ที่ธนาคารเล่า เมื่อเรามาจะได้รับเงินของ เรากับดอกเบี้ยด้วย '

22 24 And he said to those who stood by, ‘Take the mina from him, and give it to the one who has the ten minas.’ 24 แล้วพระองค์ตรัสสั่งคนที่ ยืนอยู่ที่นั่นว่า ' จงเอาเงิน มินาหนึ่งนั้นไปจากเขา ให้แก่คนที่มีสิบมินา '

23 25 And they said to him, ‘Lord, he has ten minas!’ 25 คนเหล่านั้นทูลว่า ' พระ เจ้าข้า เขามีสิบมินาแล้ว '

24 26 ‘I tell you that to everyone who has, more will be given, but from the one who has not, even what he has will be taken away.

25 26 ' เราบอกเจ้าทั้งหลายว่า ทุกคนที่มีอยู่แล้วจะ เพิ่มเติมให้เขาอีก แต่ผู้ที่ ไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้น จะต้องเอาไปจากเขา

26 27 But as for these enemies of mine, who did not want me to reign over them, bring them here and slaughter them before me.’” 27 ฝ่ายพวกศัตรูของเราที่ ไม่ต้องการให้เรา ครอบครองเขานั้น จงพา เขามาที่นี่ และฆ่าเสียต่อ หน้าเรา ' ”

27 Faithful obedience 16- 19, 24 ซื่อสัตย์การเชื่อฟัง

28 Luke 16:10“One who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much.

29 ลูกา​ 16:10 “ คนที่สัตย์ซื่อ ในของเล็กน้อยจะสัตย์ซื่อ ในของมากด้วย และคนที่ อสัตย์ในของเล็กน้อย จะ อสัตย์ในของมากเช่นกัน

30 Unfaithful disobedience 20-23 ซื่อสัตย์ไม่การเชื่อฟังไม่ Outright rebellion 24-27 การกบฏ

31 1 Corinthians 4:2 Moreover, it is required of stewards that they be found trustworthy. 1 ​โครินธ์​ 4:2 ฝ่ายผู้ อารักขาเหล่านั้นต้องเป็น คนที่ไว้วางใจได้ทุกคน


ดาวน์โหลด ppt The Master Who Rewards the Faithful Luke ลูกา​ 19:11-27 เจ้า ศักดินารางวัลคนซื่อสัตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google