งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Revelation chapter 17 Babylon, the Antichrist, and Ten Kingdoms วิวรณ์ บทที่ 17 บาบิโลน ปฏิปักษ์พระคริสต์ และ อาณาจักรทั้งสิบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Revelation chapter 17 Babylon, the Antichrist, and Ten Kingdoms วิวรณ์ บทที่ 17 บาบิโลน ปฏิปักษ์พระคริสต์ และ อาณาจักรทั้งสิบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Revelation chapter 17 Babylon, the Antichrist, and Ten Kingdoms วิวรณ์ บทที่ 17 บาบิโลน ปฏิปักษ์พระคริสต์ และ อาณาจักรทั้งสิบ

3 1 Then one of the seven angels who had the seven bowls came and said to me, “Come, I will show you the judgment of the great prostitute who is seated on many waters,

4 1 ทูตสวรรค์องค์หนึ่งในเจ็ด องค์ที่ถือขันเจ็ดใบนั้น มา หาข้าพเจ้าและพูดว่า “ เชิญมานี่เถิด ข้าพเจ้าจะ ให้ท่านดูการพิพากษา ลงโทษหญิงแพศยาคน สำคัญที่นั่งอยู่บนน้ำมาก หลาย

5 2 with whom the kings of the earth have committed sexual immorality, and with the wine of whose sexual immorality the dwellers on earth have become drunk.”

6 2 คือหญิงที่บรรดากษัตริย์ ทั่วแผ่นดินโลกได้ล่วง ประเวณีด้วย และคน ทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดิน โลก ก็ได้มัวเมาด้วยเหล้า องุ่นแห่งการล่วงประเวณี กับหญิงนั้น ”

7 3 And he carried me away in the Spirit into a wilderness, and I saw a woman sitting on a scarlet beast that was full of blasphemous names, and it had seven heads and ten horns.

8 3 ทูตสวรรค์องค์นั้น ได้นำ ข้าพเจ้าเข้าไปในถิ่น ทุรกันดารโดยพระวิญญาณ และข้าพเจ้าได้เห็นผู้หญิง คนหนึ่ง นั่งอยู่บนสัตว์ร้าย สีแดงเข้มตัวหนึ่ง ซึ่งมีชื่อ หลายชื่อ เป็นคำหมิ่น ประมาทเต็มไปทั้งตัว มัน มีเจ็ดหัวและสิบเขา

9 4 The woman was arrayed in purple and scarlet, and adorned with gold and jewels and pearls, holding in her hand a golden cup full of abominations and the impurities of her sexual immorality.

10 4 หญิงนั้นนุ่งห่มด้วยผ้าสี ม่วงและสีแดงเข้ม และ ประดับด้วยเครื่องทองคำ เพชรพลอยต่างๆ และ ไข่มุก หญิงนั้นถือถ้วย ทองคำที่เต็มด้วยสิ่งน่า สะอิดสะเอียน และของ โสโครกแห่งการล่วง ประเวณีของตน

11 5 And on her forehead was written a name of mystery: “Babylon the great, mother of prostitutes and of earth's abominations.”

12 5 และที่หน้าผากของหญิง นั้นเขียนชื่อที่แฝง ความหมายไว้ว่า บาบิ โลนมหานคร แม่ของหญิง แพศยาทั้งหลาย และแม่ สิ่งทั้งปวงที่น่า สะอิดสะเอียน แห่ง แผ่นดินโลก

13 6 And I saw the woman, drunk with the blood of the saints, the blood of the martyrs of Jesus. When I saw her, I marveled greatly.

14 6 และข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้น เมามายด้วยโลหิตของพวก ธรรมิกชน และโลหิตของ คนทั้งหลายที่พลีชีพ เพื่อ เป็นพยานของพระเยซู เมื่อข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้น แล้ว ข้าพเจ้าก็อัศจรรย์ใจ ยิ่งนัก

15 7 But the angel said to me, “Why do you marvel? I will tell you the mystery of the woman, and of the beast with seven heads and ten horns that carries her.

16 7 ทูตสวรรค์องค์นั้นจึงถาม ข้าพเจ้าว่า “ เหตุไฉนท่าน จึงอัศจรรย์ใจ ข้าพเจ้าจะ บอกให้ท่านรู้ความหมายที่ แฝงอยู่ของหญิงนั้น และ ของสัตว์ร้ายที่มีเจ็ดหัวและ สิบเขาที่เป็นพาหนะของ หญิงนั้น

17 8 The beast that you saw was, and is not, and is about to rise from the bottomless pit and go to destruction. And the dwellers on earth whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel to see the beast, because it was and is not and is to come.

18 8 สัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั้น เป็นอยู่ในกาลก่อน แต่บัดนี้ มิได้เป็น และมันจวนจะ ขึ้นมาจากบาดาล เพื่อไปสู่ ความพินาศแล้ว และคน ทั้งหลายที่อยู่ในโลก ซึ่งไม่ มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลกนั้นก็ จะประหลาดใจ เมื่อเขาเห็น สัตว์ร้ายซึ่งได้เป็นอยู่ในกาล ก่อน แต่บัดนี้มิได้เป็น และ กำลังจะเป็น

19 9 This calls for a mind with wisdom: the seven heads are seven mountains on which the woman is seated; 9 นี่ต้องใช้สติปัญญา หัว ทั้งเจ็ดนั้นคือเนินเขาเจ็ด ยอดที่หญิงนั้นนั่งอยู่

20 10 they are also seven kings, five of whom have fallen, one is, the other has not yet come, and when he does come he must remain only a little while.

21 10 คือกษัตริย์เจ็ดองค์ ซึ่ง ห้าองค์ได้ล่วงไปแล้ว องค์หนึ่งกำลังเป็นอยู่ และอีกองค์หนึ่งนั้นยัง ไม่ได้เป็นขึ้น และเมื่อเป็น ขึ้นมาแล้วจะต้องดำรงอยู่ ชั่วขณะหนึ่ง

22 11 As for the beast that was and is not, it is an eighth but it belongs to the seven, and it goes to destruction. 11 สัตว์ร้ายที่เป็นแล้ว เมื่อก่อน แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ เป็นนั้นก็เป็นที่แปด แต่ก็ ยังเป็นองค์หนึ่งในเจ็ดองค์ นั้น และจะไปสู่ความ พินาศ

23 12 And the ten horns that you saw are ten kings who have not yet received royal power, but they are to receive authority as kings for one hour, together with the beast.

24 12 เขาทั้งสิบเขาที่ท่านได้ เห็นนั้น คือกษัตริย์สิบ องค์ ที่ยังไม่ได้เสวยราช สมบัติ แต่จะรับอำนาจ อย่างกษัตริย์ด้วยกันกับ สัตว์ร้ายนั้นหนึ่งชั่วโมง

25 13 These are of one mind and hand over their power and authority to the beast. 13 กษัตริย์ทั้งหลายนั้น มี น้ำพระทัยอย่างเดียวกัน และทรงมอบฤทธิ์และ อำนาจของตนไว้แก่สัตว์ ร้ายนั้น

26 14 They will make war on the Lamb, and the Lamb will conquer them, for he is Lord of lords and King of kings, and those with him are called and chosen and faithful.”

27 14 กษัตริย์เหล่านี้จะกระทำ สงครามกับพระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงมี ชัยชนะ เพราะว่าพระองค์ ทรงเป็นจอมเจ้านาย และ ทรงเป็นจอมกษัตริย์ และ ผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้น เป็น ผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียก และทรงเลือกไว้ และเป็น ผู้ที่ซื่อสัตย์ก็จะมีชัยด้วย ”

28 15 And the angel said to me, “The waters that you saw, where the prostitute is seated, are peoples and multitudes and nations and languages.

29 15 และทูตสวรรค์นั้นบอก ข้าพเจ้าว่า “ น้ำมากหลาย ที่ท่านได้เห็นหญิงแพศยา นั่งอยู่นั้น ก็คือชนชาติ มวลชนประชาชาติ และ ภาษาต่างๆ

30 16 And the ten horns that you saw, they and the beast will hate the prostitute. They will make her desolate and naked, and devour her flesh and burn her up with fire,

31 16 เขาสิบเขาที่ท่านได้เห็น และสัตว์ร้าย จะพากัน เกลียดชังหญิงแพศยานั้น จะทำให้นางไร้มิตรและ เปลือยกาย และจะกินเนื้อ ของหญิงนั้น และเอาไฟ เผานางเสีย

32 17 for God has put it into their hearts to carry out his purpose by being of one mind and handing over their royal power to the beast, until the words of God are fulfilled.

33 17 เพราะว่าพระเจ้าทรงดล ใจเขาให้กระทำตามพระทัย ของพระองค์ โดยการทรง ทำให้พวกมันมีความคิด อย่างเดียวกัน และมอบ อาณาจักรของเขาให้แก่ สัตว์ร้ายนั้น จนถึงจะ สำเร็จตามพระวจนะของ พระเจ้า

34 18 And the woman that you saw is the great city that has dominion over the kings of the earth.” 18 และผู้หญิงที่ท่านเห็นนั้น ก็คือนครใหญ่ ที่มีอำนาจ เหนือกษัตริย์ทั้งหลายทั่ว แผ่นดินโลก ”


ดาวน์โหลด ppt Revelation chapter 17 Babylon, the Antichrist, and Ten Kingdoms วิวรณ์ บทที่ 17 บาบิโลน ปฏิปักษ์พระคริสต์ และ อาณาจักรทั้งสิบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google