งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Palm Sunday The Triumphal Entry วันอาทิตย์ ฝ่ามือการเข้า เกี่ยวกับการมีชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Palm Sunday The Triumphal Entry วันอาทิตย์ ฝ่ามือการเข้า เกี่ยวกับการมีชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Palm Sunday The Triumphal Entry วันอาทิตย์ ฝ่ามือการเข้า เกี่ยวกับการมีชัย

2

3 โฮซันนา Hosanna โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด Hosanna in the highest

4 โฮซันนา Hosanna โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด Hosanna in the highest

5 เรายกพระนามพระองค์ Lord we lift up Your name สรรเสริญด้วยสุดใจ With hearts full of praise

6 สาธุการองค์พระเจ้าของ เรา Be exalted O Lord my God สรรเสริญแด่องค์พระเจ้า สูงสุด Hosanna in the highest

7 พระสิริ Glory จงมีแด่องค์เจ้าจอมราชา Glory to the King of Kings

8 พระสิริ Glory จงมีแด่องค์เจ้าจอมราชา Glory to the King of Kings

9 เรายกพระนามพระองค์ Lord we lift up Your name สรรเสริญด้วยสุดใจ With hearts full of praise

10 สาธุการองค์พระเจ้าของ เรา Be exalted O Lord my God สรรเสริญแด่องค์พระเจ้า สูงสุด Hosanna in the highest

11 โฮซันนา Hosanna โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด Hosanna in the highest

12 โฮซันนา Hosanna โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด Hosanna in the highest

13 เรายกพระนามพระองค์ Lord we lift up Your name สรรเสริญด้วยสุดใจ With hearts full of praise

14 สาธุการองค์พระเจ้าของ เรา Be exalted O Lord my God สรรเสริญแด่องค์พระเจ้า สูงสุด Hosanna in the highest

15 John 1:29 The next day he saw Jesus coming toward him, and said, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world! ยอห์น 1:29 วันรุ่งขึ้นยอห์น เห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาหา ท่าน ท่านจึงกล่าวว่า “ จงดู พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ ทรงรับบาปของโลกไป

16 I Corinthians 5:7b For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. 1 ​โครินธ์​ 5:7b เพราะพระ คริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเรา ถูกถวายบูชาแล้ว

17

18 I Peter 1:19 but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. 1 ​เปโตร​ 1:19 แต่ด้วยพระ โลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ ดัง เลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้ จุดด่างพร้อย

19 Zechariah 9:9 Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout aloud, O daughter of Jerusalem! behold, your king is coming to you; righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.

20 เศคาริยาห์​ 9:9 ธิดาแห่งศิโยน เอ๋ย จงร่าเริงอย่างยิ่งเถิด โอ บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้อง ดูเถิด กษัตริย์ ของเธอเสด็จมาหาเธอ ทรง ความยุติธรรมและความรอด พระองค์ทรงอ่อนสุภาพและ ทรงลา ทรงลูกลา

21 Matthew 21:1-9 มัทธิว​ 21:1-9 1 Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethpage, to the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, 1 เมื่อพระเยซูเสด็จมาใกล้กรุง เยรูซาเล็มกับบรรดาสาวกถึง หมู่บ้านเบธฟายี เชิงเขา มะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้ สาวกสองคน

22 2 saying to them, “Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Untie them and bring them to me. 2 มีรับสั่งว่า “ จงเข้าไปใน หมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้า แล้ว จะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่ กับลูกของมัน จงแก้และจูง มาให้เรา

23 3 If anyone says anything to you, you shall say, ‘The Lord needs them,’ and he will send them at once.” 3 ถ้ามีใครพูดอะไร ท่านทั้ง สองจงบอกว่า ' องค์พระผู้ เป็นเจ้าของพวกท่านมีพระ ประสงค์ ' แล้วเขาจะปล่อย ให้มาทันที ”

24 4 This took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying, 4 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะ ให้เป็นไปตามพระวจนะที่ ตรัสผ่านทางผู้เผยพระ วจนะว่า

25 5 “Say to the daughter of Zion, ‘Behold, your king is coming to you, humble, and mounted on a donkey, and on a colt, the foal of a beast of burden.’ 5 จงบอกชาวศิโยนว่า นี่ แน่ะ กษัตริย์ของท่านกำลัง เสด็จมา ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน พระองค์ทรงลา ทรงลูกลา

26 6 The disciples went and did as Jesus had directed them. 6 สาวกทั้งสองคนนั้นก็ไป ทำตามที่พระเยซูตรัสสั่ง

27 7 They brought the donkey and the colt and put on them their cloaks, and he sat on them. 7 จึงจูงแม่ลากับลูกของมัน มา แล้วเอาเสื้อผ้าของตนปู บนหลัง และพระองค์ก็ทรง ลานั้น

28 8 Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road. 8 ฝูงชนจำนวนมาก เอา เสื้อผ้าของตนปูตามถนน หนทาง บางคนก็ตัดกิ่งไม้ มาปูตามถนน

29 9 And the crowds that went before him and that followed him were shouting, “Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!”

30 9 ฝูงชนที่เดินไปข้างหน้า พระองค์ กับพวกที่ตามมา ข้างหลังก็โห่ร้องว่า “ โฮซัน นา แก่บุตรของดาวิด ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาใน พระนามขององค์พระผู้เป็น เจ้าทรงพระเจริญ โฮซันนา ในที่สูงสุด ”

31 Mark 11:1-10 มาระ​โก​ 11:1-10 Luke 19:29-38 ลูกา​ 19:29-38

32 John 12:12-15 ยอห์น 12:12-15 12 The next day the large crowd that had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem. 12 วันรุ่งขึ้น เมื่อมหาชน ที่มาร่วมงานเทศกาลนั้นได้ ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึง กรุงเยรูซาเล็ม

33 13 So they took branches of palm trees and went out to meet him, crying out, “Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel!”

34 13 พวกเขาก็ถือทาง อินทผลัมพากันออกไป ต้อนรับพระองค์ร้องว่า โฮซันนา ขอให้พระองค์ผู้ เสด็จมาในพระนามของ องค์พระผู้เป็นเจ้า คือ พระมหากษัตริย์แห่ง อิสราเอลทรงพระเจริญ ”

35 14 And Jesus found a young donkey and sat on it, just as it is written, 14 และพระเยซูทรงพบลูก ลาตัวหนึ่ง จึงทรงลานั้นดัง คำที่เขียนไว้ว่า

36 15 “Fear not, daughter of Zion; behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt!” 15 “ ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย อย่า กลัวเลย จงดู กษัตริย์ของ เธอเสด็จมา ประทับบนลูก ลา ”

37 Luke 19: 38-42 ลูกา​ 19:38- 42 38 saying, “Blessed is the King who comes in the name of the Lord! Peace in heaven and glory in the highest!” 38 ว่า “ ขอให้ พระมหากษัตริย์ ผู้ที่เสด็จมา ในพระนามขององค์พระผู้เป็น เจ้าทรงพระเจริญ จงมีสันติ สุขในสวรรค์ และพระสิริในที่ สูงสุด ”

38 39 And some of the Pharisees in the crowd said to him, “Teacher, rebuke your disciples.” 39 ฝ่ายฟาริสีบางคนในหมู่ ประชาชนนั้นทูลพระองค์ว่า “ อาจารย์เจ้าข้า จงห้าม เหล่าสาวกของท่าน ”

39 40 He answered, “I tell you, if these were silent, the very stones would cry out.” 40 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสีย ศิลาทั้งหลายก็ยังจะส่ง เสียงร้อง ”

40 41 And when he drew near and saw the city, he wept over it, 41 ครั้นพระองค์เสด็จมา ใกล้เห็นกรุงแล้ว ก็ กันแสงสงสารกรุงนั้น

41 42 saying, “Would that you, even you, had known on this day the things that make for peace! But now they are hidden from your eyes. 42 ว่า “ โอ อยากให้เจ้า คือเจ้าเองรู้ในกาลวันนี้ว่า สิ่งอะไรจะให้สันติสุข แต่ เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นบังซ่อนไว้จาก ตาของเจ้าแล้ว


ดาวน์โหลด ppt Palm Sunday The Triumphal Entry วันอาทิตย์ ฝ่ามือการเข้า เกี่ยวกับการมีชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google