งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว
บทที่ 11 วันที่ 13 ธันวาคม 2014

2 ยากอบและการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์
ยากอบ 5:7-12 การรอคอย รอคอยฝนปลายฤดู (5:7) รอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ (5:8) การประพฤติ อย่าบ่นว่ากันและกัน (5:9) อดทนรอคอย (5:10-11) กล่าวความจริงเสมอ (5:12)

3 รอคอยฝนปลายฤดู “เพราะ​ฉะนั้น พี่​น้อง​เอ๋ย จง​อด​ทน​จน​กว่า​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​เสด็จ​มา ดูซิ ชาว​นา​ยัง​รอ​คอย​พืช​ผล​อัน​ล้ำ​ค่า​ที่​จะ​ได้​จาก​แผ่น​ดิน อด​ทน​รอ​คอย​จน​กว่า​ฝน​ต้น​ฤดู​และ​ฝน​ชุก​ปลาย​ฤดู​จะ​มา” (ยากอบ 5:7) พระเยซูทรงเปรียบเทียบการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์กับการเก็บ เกี่ยวพืชผล (มัทธิว 13:37-39) การเพาะปลูกในแถบปาเลสไตน์เริ่มต้นขึ้นในเดือน เมษายน-พฤษภาคม ซึ่งเป็น ช่วงที่ฝนแรกจะเริ่มตก และในเดือนตุลาคม –พฤศจิกายนเป็นช่วงที่ฝนปลาย ฤดูเริ่มตก และช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวก็อยู่ประมาณเดือน มีนาคม-เมษายน ซึ่ง เป็นเครื่องหมายแสดงว่าฝนปลายฤดูจะมาถึงก่อนการเสด็จกลับมาของพระองค์ ฝนต้นฤดู: พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หลั่งลงมาในวันเพนเตสเต (กิจการ 2:4, 16-17; โยเอล 2:23, 28-32) ฝนปลายฤดู: พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานลงมาให้ก่อนวันที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมา คริสตจักรจะได้รับฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่แห่งการประกาศข่าวของพระองค์ วิวรณ์ 18:1-2

4 รอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์
พระเยซูทรงตรัสว่า“แผ่นดินสวรรค์อยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย” (ลูกา 17:21) คืออาณาจักรฝ่ายวิญญาณ แต่ขณะเดียวกันให้เราอดทนรอคอยอาณาจักรแห่งสวรรค์อันมีสง่าราศีที่พระเยซูคริสต์จะนำมาให้เราในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ เราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้จิตใจของเราตั้งมั่นคงได้จนกระทั่งถึงเวลาที่องค์พระเยซูคริสต์เสด็จกกลับมา? “ท่านทั้งหลายต้องอดทนอย่างนั้น เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว” (ยากอบ 5:8) ระลึกถึงความจริงของพระเจ้า (2 เปโตร 1:12) มีชัยชนะเหนือการทดลอง (ยากอบ 1:12) อดทนต่อความยากลำบากเพราะความเชื่อ ของเรา (กิจการ 14:22)

5 อย่าบ่นว่ากันและกัน “พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย อย่า​บ่น​ว่า​กัน​และ​กัน เพื่อ​จะ​ได้​ไม่​ต้อง​ถูก​พิพาก​ษา นี่แน่ะ องค์​พระ​ผู้​พิพาก​ษา​ทรง​ยืน​อยู่​ที่​หน้าประตู​แล้ว!” (ยากอบ 5:9) เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะพบกับการบ่นว่า การนินทาว่าร้าย การอิจฉาริษยา การเล่นพรรคเล่นพวก การฟ้องร้องกัน ในคริสตจักรของพระคริสต์? “1 พระ​เยซู​ตรัส​กับ​บรรดา​สา​วก​ของ​พระ​องค์​ว่า “จำ​เป็น​ต้อง​มี​เหตุ​ให้​หลง​ผิด แต่​วิบัติ​แก่​ผู้​ที่​เป็น​ต้น​เหตุ!’” (ลูกา 17:1) โชคร้ายที่เรามักจะพบกับปัญหามากมายในคริสตจักรของ พระเจ้า ยากอบได้กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้น ท่ามกลางเหล่าพี่น้องในพระคริสต์ เพราะในที่สุดแล้วทุกๆ คนก็จะต้องเปิดเผยการกระทำของ ตนเองต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าในวันแห่งการ พิพากษา

6 อดทนรอคอย “พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย จง​เอา​อย่าง​การ​ทน​ทุกข์​และ​การ​อด​ทน​ของ​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ซึ่ง​กล่าว​ใน​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า นี่​แน่ะ เรา​ถือ​ว่า​คน​เหล่า​นั้น​ที่​สู้​ทน​ก็​เป็น​สุข ท่าน​ได้​ยิน​เรื่อง​ความ​ทรหด​อด​ทน​ของ​โยบ และ​ได้​เห็น​สิ่ง​ที่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​เขา​ใน​บั้น​ปลาย คือ​ว่า​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​มี​ความ​สง​สาร​และ​ความ​เมต​ตา​กรุณา​เพียง​ไร” (ยากอบ 5:10-11) พระเจ้าช่วยเหล่าผู้เผยพระวจนะให้พ้นจากความทุกข์ยากที่ต้องประสบเพราะความสัตย์ซื่อของท่านมีอะไรบ้าง? ฮิบรู 11:33-38 พระเจ้าปากสิงโต ดาเนียล ดับความร้อนแรงของเปลวไฟ หนุ่มชาวฮิบรู 3 คน ช่วยให้พ้นจากคมดาบของศัตรู เอลีชา ถูกทรมาน เยเรมีย์ ถูกเฆี่ยน เปาโล ถูกจำคุก มีคาห์

7 อดทนรอคอย “พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย จง​เอา​อย่าง​การ​ทน​ทุกข์​และ​การ​อด​ทน​ของ​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ซึ่ง​กล่าว​ใน​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า นี่​แน่ะ เรา​ถือ​ว่า​คน​เหล่า​นั้น​ที่​สู้​ทน​ก็​เป็น​สุข ท่าน​ได้​ยิน​เรื่อง​ความ​ทรหด​อด​ทน​ของ​โยบ และ​ได้​เห็น​สิ่ง​ที่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​เขา​ใน​บั้น​ปลาย คือ​ว่า​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​มี​ความ​สง​สาร​และ​ความ​เมต​ตา​กรุณา​เพียง​ไร” (ยากอบ 5:10-11) พระเจ้าช่วยเหล่าผู้เผยพระวจนะให้พ้นจากความทุกข์ยากที่ต้องประสบเพราะความสัตย์ซื่อของท่านมีอะไรบ้าง? ฮิบรู 11:33-38 ถูกหินขว้าง เศคาริยาห์ ถูกเลื่อยออกเป็นสองท่อน อิสยาห์ ถูกทดลองใจอย่างหนัก โยบ ถูกสังหารด้วยดาบ ผู้เผยพระวจนะนาโบท ถูกห่อหุ้มตัวด้วยหนังแกะ เอลียาห์ ต้องได้รับทุกข์ยากในชีวิต โยเซฟ

8 กล่าวความจริงเสมอ “พี่​น้อง​ของ​ข้าพ​เจ้า ที่​สำ​คัญ​กว่า​สิ่ง​อื่น​ใด​ก็​คือ อย่า​สา​บาน ไม่​ว่า​จะ​ทำ​โดย​อ้าง​สวรรค์​หรือ​โลก​หรือ​อ้าง​คำ​สา​บาน​อื่น​ใด​ก็​ตาม ถ้า​ใช่​ก็​จง​บอก​ว่า​ใช่ ถ้า​ไม่​ใช่​ก็​จง​บอก​ว่า​ไม่​ใช่ เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ไม่​ถูก​พิพาก​ษา” (ยากอบ 5:12) ยากอบสะท้อนคำตรัสของพระเยซูใน มัทธิว 5: ว่า คำของพระองค์จะต้องเป็นความจริงพระเสมอ ถ้ามนุษย์ทุกคนพูดแต่ความจริงและปฏิบัติตนตามนั้น เขาหรือเธอก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำสาบานในการอ้าง เพื่อการสนทนากัน หลายสิ่งจะถูกเก็บรักษาไว้ในจิตใจเมื่อเราพูดความ จริง สิ่งแรกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรามักจะไม่พูดความ จริงทั้งหมดที่มีที่เกี่ยวกับตัวเราเองซึ่งเราจะต้องพูดสิ่ง นี้ด้วยความถ่อมใจ ประการที่สองเมื่อเราพูดความจริง เราจะพูดด้วยความรัก และเพื่อสั่งสอนแก่ผู้ที่ได้ยินนั้น

9 “เพื่อนผู้ร่วมความรอดทั้งหลาย, เราทุกคนกำลังอยู่ท่ามกลางความมืดมิดแห่งความสับสนวุ่นวายในโลก; แต่ในไม่ช้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราจะปรากฏมาและนำพาเราทุกคนไปสู่ที่หลบภัยและได้หยุดพัก ขอให้เรารักษาภาพแห่งพระพรของพระเจ้าที่ผ่านมาโดยพระหัตถ์ของพระองค์เอาไว้ให้ดี พระองค์คือผู้ที่สิ้นพระชนเพื่อความบาปของโลกนี้ และได้เปิดประตูแห่งสวรรค์ให้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ ในไม่ช้าสงครามที่เราได้ประสบอยู่นั้นเราจะได้รับชัยชนะในไม่ช้า อีกไม่นานเราจะได้พบกับพระองค์ผู้ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งความหวังของเรา และเมื่อพระองค์เสด็จมานั้นเราจะรับรู้ได้ว่าความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่มีความหมายใดๆ เลย … มองดูซิ และให้เราดำรงความเชื่อของเราเพิ่มมากขึ้นๆ ให้ความเชื่อชองเรานำพาชีวิตของเราไปบนเส้นทางที่คับแคบนั้น ไปสู่ประตูของกแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าและเปิดกว้างให้แก่เรา ความเชื่อที่จะนำพาเราไปสู่สง่าราศีและความรอดอันยิ่งใหญ่ของพระองค์” E.G.W. (Prophets and Kings, cp. 60, pg )


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google