งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 วันที่ 13 ธันวาคม 2014. การรอคอย รอคอยฝนปลายฤดู (5:7) รอคอยการเสด็จกลับมาของ พระองค์ (5:8) การประพฤติ อย่าบ่นว่ากันและกัน (5:9) อดทนรอคอย (5:10-11)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 วันที่ 13 ธันวาคม 2014. การรอคอย รอคอยฝนปลายฤดู (5:7) รอคอยการเสด็จกลับมาของ พระองค์ (5:8) การประพฤติ อย่าบ่นว่ากันและกัน (5:9) อดทนรอคอย (5:10-11)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 วันที่ 13 ธันวาคม 2014

2 การรอคอย รอคอยฝนปลายฤดู (5:7) รอคอยการเสด็จกลับมาของ พระองค์ (5:8) การประพฤติ อย่าบ่นว่ากันและกัน (5:9) อดทนรอคอย (5:10-11) กล่าวความจริงเสมอ (5:12) ยากอบและการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ ยากอบ 5:7-12

3 “ เพราะ ​ ฉะนั้น พี่ ​ น้อง ​ เอ๋ย จง ​ อด ​ ทน ​ จน ​ กว่า ​ องค์ ​ พระ ​ ผู้ ​ เป็น ​ เจ้า ​ จะ ​ เสด็จ ​ มา ดูซิ ชาว ​ นา ​ ยัง ​ รอ ​ คอย ​ พืช ​ ผล ​ อัน ​ ล้ำ ​ ค่า ​ ที่ ​ จะ ​ ได้ ​ จาก ​ แผ่น ​ ดิน อด ​ ทน ​ รอ ​ คอย ​ จน ​ กว่า ​ ฝน ​ ต้น ​ ฤดู ​ และ ​ ฝน ​ ชุก ​ ปลาย ​ ฤดู ​ จะ ​ มา ” ( ยากอบ 5:7) พระเยซูทรงเปรียบเทียบการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์กับการเก็บ เกี่ยวพืชผล ( มัทธิว 13:37-39) การเพาะปลูกในแถบปาเลสไตน์เริ่มต้นขึ้นในเดือน เมษายน - พฤษภาคม ซึ่งเป็น ช่วงที่ฝนแรกจะเริ่มตก และในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนเป็นช่วงที่ฝนปลาย ฤดูเริ่มตก และช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวก็อยู่ประมาณเดือน มีนาคม - เมษายน ซึ่ง เป็นเครื่องหมายแสดงว่าฝนปลายฤดูจะมาถึงก่อนการเสด็จกลับมาของพระองค์ ฝนต้นฤดู : พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หลั่งลงมาในวันเพนเตสเต ( กิจการ 2:4, 16-17; โยเอล 2:23, 28-32) ฝนปลายฤดู : พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานลงมาให้ก่อน วันที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมา คริสตจักรจะได้รับฤทธานุภาพ อันยิ่งใหญ่แห่งการประกาศข่าวของพระองค์ วิวรณ์ 18:1-2

4 พระเยซูทรงตรัสว่า “ แผ่นดินสวรรค์อยู่ท่ามกลางท่าน ทั้งหลาย ” ( ลูกา 17:21 ) คืออาณาจักรฝ่ายวิญญาณ แต่ขณะเดียวกันให้เราอดทนรอคอยอาณาจักรแห่ง สวรรค์อันมีสง่าราศีที่พระเยซูคริสต์จะนำมาให้เราใน การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ เราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้จิตใจของเราตั้งมั่นคงได้ จนกระทั่งถึงเวลาที่องค์พระเยซูคริสต์เสด็จกกลับมา ?  ระลึกถึงความจริงของพระเจ้า (2 เปโตร 1:12)  มีชัยชนะเหนือการทดลอง ( ยากอบ 1:12)  อดทนต่อความยากลำบากเพราะความเชื่อ ของเรา ( กิจการ 14:22)

5

6 พระเจ้าช่วยเหล่าผู้เผยพระวจนะให้พ้นจากความทุกข์ยากที่ต้องประสบเพราะความ สัตย์ซื่อของท่านมีอะไรบ้าง ? ฮิบรู 11:33-38

7

8 ยากอบสะท้อนคำตรัสของพระเยซูใน มัทธิว 5:34-37 ว่า คำของพระองค์จะต้องเป็นความจริงพระเสมอ ถ้ามนุษย์ทุกคนพูดแต่ความจริงและปฏิบัติตนตามนั้น เขาหรือเธอก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำสาบานในการอ้าง เพื่อการสนทนากัน หลายสิ่งจะถูกเก็บรักษาไว้ในจิตใจเมื่อเราพูดความ จริง สิ่งแรกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรามักจะไม่พูดความ จริงทั้งหมดที่มีที่เกี่ยวกับตัวเราเองซึ่งเราจะต้องพูดสิ่ง นี้ด้วยความถ่อมใจ ประการที่สองเมื่อเราพูดความจริง เราจะพูดด้วยความรัก และเพื่อสั่งสอนแก่ผู้ที่ได้ยินนั้น

9 “ เพื่อนผู้ร่วมความรอดทั้งหลาย, เราทุกคนกำลังอยู่ท่ามกลางความมืดมิดแห่งความ สับสนวุ่นวายในโลก ; แต่ในไม่ช้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราจะปรากฏมาและนำพา เราทุกคนไปสู่ที่หลบภัยและได้หยุดพัก ขอให้เรารักษาภาพแห่งพระพรของพระเจ้า ที่ผ่านมาโดยพระหัตถ์ของพระองค์เอาไว้ให้ดี พระองค์คือผู้ที่สิ้นพระชนเพื่อความ บาปของโลกนี้ และได้เปิดประตูแห่งสวรรค์ให้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ ในไม่ช้าสงครามที่เราได้ประสบอยู่นั้นเราจะได้รับชัยชนะในไม่ช้า อีกไม่นานเราจะ ได้พบกับพระองค์ผู้ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งความหวังของเรา และเมื่อพระองค์เสด็จ มานั้นเราจะรับรู้ได้ว่าความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่มีความหมายใดๆ เลย … มองดูซิ และให้เราดำรงความเชื่อของเราเพิ่มมากขึ้นๆ ให้ความเชื่อชองเรานำพา ชีวิตของเราไปบนเส้นทางที่คับแคบนั้น ไปสู่ประตูของกแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ เบื้องหน้าและเปิดกว้างให้แก่เรา ความเชื่อที่จะนำพาเราไปสู่สง่าราศีและความรอด อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ” E.G.W. (Prophets and Kings, cp. 60, pg. 731-732)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 วันที่ 13 ธันวาคม 2014. การรอคอย รอคอยฝนปลายฤดู (5:7) รอคอยการเสด็จกลับมาของ พระองค์ (5:8) การประพฤติ อย่าบ่นว่ากันและกัน (5:9) อดทนรอคอย (5:10-11)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google