งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Corinthians โครินธ์ 13 Love is the more excellent way.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Corinthians โครินธ์ 13 Love is the more excellent way."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 Corinthians โครินธ์ 13 Love is the more excellent way

3 1 If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. 1 แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆ ได้ เป็นภาษามนุษย์ก็ดี เป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดี แต่ ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าเป็น เหมือนฆ้องหรือฉาบที่กำลังส่ง เสียง

4 2 And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. 2 แม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะ ได้ และเข้าใจในความล้ำลึก ทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้น และมีความเชื่อมากยิ่งที่สุด พอจะยกภูเขาไปได้ แต่ไม่มี ความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่า อะไรเลย

5 3 If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. 3 แม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัด หรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไป เผาไฟเสีย แต่ไม่มีความรัก จะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ไม่

6 4 Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant 4 ความรักนั้นก็อดทนนานและ กระทำคุณให้ ความรักไม่ อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่ง ผยอง

7 5 or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful; 5 ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด

8 6 it does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. 6 ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการ ประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดี เมื่อประพฤติชอบ

9 7 Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. 7 ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ ความผิดของคนอื่น และเชื่อ ในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และ ทนต่อทุกอย่าง

10 8 Love never ends. As for prophecies, they will pass away; as for tongues, they will cease; as for knowledge, it will pass away. 8 ความรักไม่มีวันสูญสิ้น แม้ การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสูญ ไป แม้การพูดภาษาแปลกๆ นั้น ก็จะมีเวลาเลิกกัน แม้ วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสูญไป

11 9 For we know in part and we prophesy in part, 9 เพราะความรู้ของเรานั้นไม่ สมบูรณ์ และการเผยพระ วจนะนั้นก็ไม่สมบูรณ์

12 10 but when the perfect comes, the partial will pass away. 10 แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึง แล้ว ความบกพร่องนั้นก็จะ สูญไป

13 11 When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. 11 เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าพูดอย่างเด็ก คิด อย่างเด็ก ใคร่ครวญหา เหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อ ข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้า ก็เลิกอาการเด็กเสีย

14 12 For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I have been fully known. 12 เพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวๆ เหมือนดูในกระจก แต่เวลา นั้นจะได้เห็นพระพักตร์ชัดเจน เดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่ สมบูรณ์ เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้ แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จัก ข้าพเจ้า

15 13 So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love. 13 ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือ ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรัก ใหญ่ที่สุด

16 Galatians 5:22-23 22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, 22 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้ม ใจ สันติสุข ความอดกลั้น ใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ

17 23 gentleness, self-control; against such things there is no law. 23 ความสุภาพอ่อนน้อม การ รู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่ มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย


ดาวน์โหลด ppt 1 Corinthians โครินธ์ 13 Love is the more excellent way.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google