งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ (สัปดาห์แห่งการทนทุกข์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ (สัปดาห์แห่งการทนทุกข์)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ (สัปดาห์แห่งการทนทุกข์)
อาทิตย์ทางตาล ศุกร์ประเสริฐ อีสเตอร์

2 เหตุการณ์สำคัญ คศ. 30 (ประมาณ) ถูกตรึงกางเขน
คศ. 30 (ประมาณ) ถูกตรึงกางเขน 3 วันหลังการตายได้เป็นขึ้น อยู่กับสาวกและบุคคลต่างๆ 40 วัน คืนพระชนม์ 40 วันเสด็จสู่สวรรค์

3 ชีวิตอัศจรรย์ของพระเยซู
การดำเนินชีวิต การเกิด การตาย และการเป็นขึ้น การปรากฏ – การสู่สวรรค์ อัศจรรย์และสำคัญที่สุด คือ การเป็นขึ้นจากตาย

4 อาทิตย์ทางตาล เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต มธ 21:1-11
PALM SUNDAY โฮซันนา - ช่วยให้รอด

5 เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต
มธ 21:9-10 “ฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้างหน้า กับผู้ที่ตามมาข้างหลัง ก็พร้อมกันโห่ร้องว่า “โอซันนา”ราชโอรสของดาวิด ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงพระเจริญ “โอซันนา” ในที่สูงสุด” “เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแล้ว ประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถามว่า ใครหนอ”

6 เศคาริยาห์ 9:9 “ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่าเริงอย่างยิ่งเถิด โอ บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้องดูเถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอ ทรงความยุติธรรมและความรอด พระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูกลา”

7 ของขวัญที่ ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับ มนุษย์ทุกคน
ของขวัญที่ ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับ มนุษย์ทุกคน ยอห์น 3:16 พระราชกิจพระเยซู

8 คำพยากรณ์ถึงการถูกตรึง
พระเยซูบาดเจ็บและฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราทั้งหลาย (อสย53:5-6) เขาแทงมือเท้าข้าพระองค์ เสื้อผ้าของ ข้าพระองค์เขาแบ่งปันกัน ( สดด 22 :16,18) ทรงทำนายถึงมรณกรรมของพระองค์

9 คำพยากรณ์ถึงการถูกตรึง
กษัตริย์ดาวิด..... ”สหายที่ใกล้ชิดของพระเยซูคนหนึ่ง ซึ่งพระองค์รับประทาน กับเขา จะทรยศพระองค์” “วิธีการประหารชีวิตโดยใช้ตะปูแทงทั้งมือและเท้าโดยไม่ให้โดนกระดูกของพระองค์” อิสยาห์ “พระผู้ช่วยให้รอดที่จะเสด็จมา จะถูกทรมาน โดยการเฆี่ยนตี จะถูกถ่มน้ำลาย ลดหน้า”

10 ความจริงแห่งวันอิสเตอร์
เป็น-ขึ้น-แล้ว

11 วันอิสเตอร์ สำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ สัญญาเป็นจริง
วันอาทิตย์ของการเป็นขึ้นจากตาย เทศกาลแห่งการเป็นขึ้นจากตาย

12 พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย (ข้อพิสูจน์สำคัญ)
หินก้อนใหญ่ (มก 16:3-4) อุโมงค์ที่ว่างเปล่า (มก 16:5-6) พยานที่พบเห็น(มก16:9-10, 12) การไม่เชื่อของสาวก (มก 16:11,13)

13 ทรงเป็นขึ้นแล้ว

14 อุโมงค์ว่างเปล่า

15 ฟื้นจากตายและ ทรงพระชนม์อยู่
พระเยซูทรงปรากฏแก่สาวกของพระองค์ “จงดูมือของเราและเท้าของเรา ว่าเป็นเราเอง จงคลำตัวเราดู เพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นั้น” (ลก 24:39) “เขาเหล่านั้นเห็นก้อนหินกลิ้งออกจากปากอุโมงค์ และเมื่อเข้าไปมิได้ เห็นพระศพของพระเยซู พระองค์ ไม่ได้อยู่ที่นี้แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว” (ลก24:1-6) ทรงปรากฏกับศิษย์สองคนระหว่างเดินทางไปยัง หมู่บ้านเอมมาอูส ( ลก 24:13-15 )

16 การเป็นขึ้นสำคัญอย่างไร
เป็นฐานที่พระคริสต์ประทานพระวิญญาณ และชีวิตฝ่ายวิญญาณ (ยน 20:22 ; รม 5:10) ทำให้แน่ใจในมรดกที่จะได้รับในสวรรค์ ( 1 ปต 1:3-4) และการฟื้นคืนชีวิตเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา (ยน 14:3) รับประสบการณ์การประทับอยู่ของพระคริสต์ และฤทธิ์อำนาจในชีวิตประจำวัน (กท 2:20; อฟ 1:18-20)

17 การเป็นขึ้นได้รับการยืนยันเชิงประวัติศาสตร์
ทรงใช้ชีวิตในโลกต่อไปอีก 40 วัน ทรงปรากฏและพูดคุยกับอัครทูตและสาวกจำนวนมาก

18 ทรงปรากฏแก่บุคคลต่อไปนี้ :
ทรงปรากฏแก่บุคคลต่อไปนี้ : มารีย์ มักดาลา สาวกทุกคนยกเว้นโธมัส คนอื่นๆที่อยู่กับสาวก ผู้หญิงที่กลับจากอุโมงค์ สาวกเจ็ดคนที่ทะเลสาบ กาลิลี เปโตร ยากอบ สาวกสองคนที่เดินทางบน ถนนเอมมาอูส สาวกเมื่อรับพระมหาบัญชา อัครทูตเมื่อพระเยซู เสด็จขึ้นสู่สวรรค์

19 เรื่องที่ต้องประกาศ อิสเตอร์ : การฉลองชัยชนะของพระเยซู เหนือความตายและความหวังของมนุษย์ เหนือชีวิตนิรันดร์ พระเยซูมีอำนาจเหนือความตาย และโดยทางพระองค์เท่านั้นที่มนุษย์จะรอด แผนการของพระเจ้า- ยน 3:16 เป็นจริง

20 การเป็นขึ้นสำคัญอย่างไร
พิสูจน์ว่าเป็นบุตรของพระเจ้า (รม 1:4) ค้ำประกันการไถ่บาปมนุษย์ (รม 6:4) ยืนยันความจริงของพระคัมภีร์ (สดด 16:10; กจ 2:31) ยืนยันการพิพากษาในอนาคต(กจ17:30-31)

21 การสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้น
ค้ำประกันว่าผู้เชื่อจะฟื้นคืนชีวิตเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา เป็นเครื่องหมายแห่งความพ่ายแพ้ของซาตาน “ศพของธรรมิกชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นมา” (มธ 27:52) เหตุการณ์นี้ เป็นคำพยากรณ์

22 เป้าหมายของอิสเตอร์ ความเจ็บปวดนำมาซึ่งสันติสุข ( อสย 53:5;รม 5:9-10)
ความเจ็บปวดนำมาซึ่งสันติสุข ( อสย 53:5;รม 5:9-10) ความเจ็บปวดนำมาซึ่งการหายโรค ( อสย 53:4; 1 ปต 2:24) ความเจ็บปวดนำมาซึ่งการคืนดี ( อสย 53:6; 1 ปต2:25)

23 เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย
“และเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ เราได้ตายแล้ว แต่ นี่แนะ เราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ และเราถือลูกกุญแจแห่งความตาย และแห่งแดนคนตาย” ( วว 1:18)

24 ทรงอยู่กับผู้เชื่อในลักษณะ ของพระวิญญาณ(ยน 14:16;26)
ทรงอยู่กับผู้เชื่อในลักษณะ ของพระวิญญาณ(ยน 14:16;26) และผ่านทางพระวจนะ (ยน 14:23) ทรงห่วงใย เฝ้าดู และประทานพระคุณ

25 ทรงเป็นคำตอบของชีวิต
พระสัญญาให้ความมั่นใจ (มธ 28:20) การคืนพระชนม์และทรงพระชนม์อยู่เวลานี้ 1-26


ดาวน์โหลด ppt สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ (สัปดาห์แห่งการทนทุกข์)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google