งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัปดาห์ ศักดิ์สิทธิ์ ( สัปดาห์แห่งการ ทนทุกข์ ) อาทิตย์ทาง ตาล ศุกร์ ประเสริฐ อีสเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัปดาห์ ศักดิ์สิทธิ์ ( สัปดาห์แห่งการ ทนทุกข์ ) อาทิตย์ทาง ตาล ศุกร์ ประเสริฐ อีสเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัปดาห์ ศักดิ์สิทธิ์ ( สัปดาห์แห่งการ ทนทุกข์ ) อาทิตย์ทาง ตาล ศุกร์ ประเสริฐ อีสเตอร์

2 2 เหตุการณ์ สำคัญ  คศ. 30 ( ประมาณ ) ถูกตรึง กางเขน  3 วันหลังการตายได้ เป็นขึ้น  อยู่กับสาวกและบุคคล ต่างๆ 40 วัน  คืนพระชนม์ 40 วัน เสด็จสู่สวรรค์

3 3 ชีวิตอัศจรรย์ ของพระเยซู  การดำเนินชีวิต  การเกิด การตาย และการเป็น ขึ้น  การปรากฏ – การสู่สวรรค์  อัศจรรย์และสำคัญที่สุด คือ การเป็นขึ้นจากตาย การเป็นขึ้นจากตาย

4 อาทิตย์ทางตาล PALM SUNDAY เสด็จเข้ากรุง เยรูซาเล็มอย่างผู้ พิชิต มธ 21:1-11 โฮซันนา - ช่วย ให้รอด

5 มธ 21:9-10 “ ฝ่ายฝูงชนซึ่ง เดินไปข้างหน้า กับผู้ที่ ตามมาข้างหลัง ก็พร้อมกัน โห่ร้องว่า “ โอซันนา ” ราช โอรสของดาวิด ขอให้ท่าน ผู้ที่เสด็จมาในพระนามของ องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงพระ เจริญ “ โอซันนา ” ในที่ สูงสุด ” “ เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปใน กรุงเยรูซาเล็มแล้ว ประชาชน ทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถาม ว่า ใครหนอ ”

6 เศคาริยาห์ เศคาริยาห์ 9:9 “ ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่าเริง อย่างยิ่งเถิด โอ บุตรีแห่ง เยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้องดูเถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหา เธอ ทรงความยุติธรรมและ ความรอด พระองค์ทรงอ่อน สุภาพและทรงลา ทรงลูกลา ”

7 พระราชกิจพระ เยซู ยอห์น 3:16

8 8 คำพยากรณ์ถึง การถูกตรึง  พระเยซูบาดเจ็บและฟกช้ำ เพราะความบาปผิดของเรา ทั้งหลาย ( อสย 53:5-6)  เขาแทงมือเท้าข้าพระองค์ เสื้อผ้าของ ข้า พระองค์เขาแบ่งปันกัน ( สดด 22 :16,18)  ทรงทำนายถึงมรณกรรม ของพระองค์

9 กษัตริย์ดาวิด..... ” สหายที่ใกล้ชิด ของพระเยซูคนหนึ่ง ซึ่งพระองค์ รับประทาน กับเขา จะทรยศพระองค์ ” “ วิธีการประหารชีวิตโดยใช้ตะปูแทง ทั้งมือและเท้าโดยไม่ให้โดนกระดูก ของพระองค์ ” อิสยาห์........ “ พระผู้ช่วยให้รอดที่ จะเสด็จมา จะถูกทรมาน โดยการเฆี่ยนตี จะ ถูกถ่มน้ำลาย ลดหน้า ” คำพยากรณ์ถึงการถูก ตรึง

10 ความจริงแห่ง วันอิสเตอร์ เป็น - ขึ้น - แล้ว เป็น - ขึ้น - แล้ว

11 วันอิสเตอร์ สำคัญที่สุดของ ศาสนาคริสต์ สัญญาเป็นจริง วันอาทิตย์ของการ เป็นขึ้นจากตาย เทศกาลแห่งการเป็น ขึ้นจากตาย 11

12 12 พระเยซูเป็นขึ้นจาก ความตาย ( ข้อพิสูจน์สำคัญ )  หินก้อนใหญ่ ( มก 16:3-4 )  อุโมงค์ที่ว่างเปล่า ( มก 16:5-6 )  พยานที่พบเห็น ( มก 16:9- 10, 12)  การไม่เชื่อของสาวก ( มก 16:11,13 )

13 ทรงเป็นขึ้นแล้ว 13

14 14  อุโมงค์ว่างเปล่า

15 พระเยซูทรงปรากฏแก่สาวกของ พระองค์ “ จงดูมือของเราและเท้าของเรา ว่าเป็น เราเอง จงคลำตัวเราดู เพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือน ท่านเห็นเรามีอยู่นั้น ” ( ลก 24:39) “ เขาเหล่านั้นเห็นก้อนหินกลิ้งออกจาก ปากอุโมงค์ และ เมื่อเข้าไปมิได้ เห็นพระศพของพระ เยซู พระองค์ ไม่ได้อยู่ที่นี้แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว ” ( ลก 24:1-6) ทรงปรากฏกับศิษย์สองคนระหว่าง เดินทางไปยัง หมู่บ้าน เอมมาอูส ( ลก 24:13-15 ) ฟื้นจากตายและ ทรงพระชนม์อยู่

16 การเป็นขึ้นสำคัญ อย่างไร เป็นฐานที่พระคริสต์ประทานพระ วิญญาณ และชีวิต ฝ่าย วิญญาณ ( ยน 20:22 ; รม 5:10) ทำให้แน่ใจในมรดกที่จะได้รับใน สวรรค์ ( 1 ปต 1:3-4) และการฟื้นคืน ชีวิตเมื่อพระคริสต์ เสด็จ กลับมา ( ยน 14:3) รับประสบการณ์การประทับอยู่ ของพระคริสต์ และฤทธิ์อำนาจใน ชีวิตประจำวัน ( กท 2:20; อฟ 1:18-20) 16

17 การเป็นขึ้นได้รับการ ยืนยันเชิง ประวัติศาสตร์ ทรง ใช้ชีวิตในโลกต่อไปอีก 40 วัน ทรงปรากฏและพูดคุยกับอัคร ทูตและสาวกจำนวนมาก 17

18 ทรงปรากฏแก่บุคคลต่อไปนี้ : มารีย์ มักดาลา สาวกทุกคนยกเว้น โธมัส คนอื่นๆที่อยู่กับสาวก ผู้หญิงที่ กลับจากอุโมงค์ สาวกเจ็ดคนที่ ทะเลสาบ กาลิลี เปโตร ยากอบ สาวกสองคนที่เดินทางบน ถนนเอมมาอูส สาวกเมื่อรับพระมหา บัญชา อัครทูตเมื่อพระเยซู เสด็จ ขึ้นสู่สวรรค์ 18

19 19 เรื่องที่ต้อง ประกาศ  อิสเตอร์ : การฉลองชัยชนะ ของพระเยซู เหนือความ ตายและความหวังของมนุษย์ เหนือชีวิตนิรันดร์  พระเยซูมีอำนาจเหนือความ ตาย และโดย ทางพระองค์เท่านั้นที่มนุษย์จะ รอด  แผนการของพระเจ้า - ยน 3:16 เป็นจริง

20 การเป็นขึ้นสำคัญ อย่างไร พิสูจน์ว่าเป็นบุตรของ พระเจ้า ( รม 1:4) ค้ำประกันการไถ่บาป มนุษย์ ( รม 6:4) ยืนยันความจริงของพระ คัมภีร์ ( สดด 16:10; กจ 2:31) ยืนยันการพิพากษาใน อนาคต ( กจ 17:30-31) 20

21 21 การสิ้นพระชนม์และ การเป็นขึ้น  ค้ำประกันว่าผู้เชื่อจะฟื้น คืนชีวิตเมื่อพระเยซูเสด็จ กลับมา  เป็นเครื่องหมายแห่งความ พ่ายแพ้ของซาตาน  “ ศพของธรรมิกชนหลายคน ที่ล่วงหลับไปแล้วได้เป็น ขึ้นมา ” ( มธ 27:52) เหตุการณ์นี้ เป็นคำพยากรณ์

22 22 เป้าหมายของอิส เตอร์  ความเจ็บปวดนำมาซึ่งสันติสุข ( อสย 53:5; รม 5:9-10)  ความเจ็บปวดนำมาซึ่งการหาย โรค ( อสย 53:4; 1 ปต 2:24)  ความเจ็บปวดนำมาซึ่งการคืนดี ( อสย 53:6; 1 ปต 2:25)

23 23 เป็นเบื้องต้นและ เป็นเบื้องปลาย  “ และเป็นผู้ที่ดำรงชีวิต อยู่ เราได้ตายแล้ว แต่ นี่แนะ เราก็ยังดำรงชีวิต อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ และเราถือลูกกุญแจ แห่งความตาย และแห่ง แดนคนตาย ” ( วว 1:18)

24  ทรงอยู่กับผู้เชื่อใน ลักษณะ ของ พระวิญญาณ ( ยน 14:16;26) และผ่านทางพระวจนะ ( ยน 14:23) และผ่านทางพระวจนะ ( ยน 14:23)  ทรงห่วงใย เฝ้าดู และ ประทานพระคุณ 24

25 25  พระสัญญาให้ความมั่นใจ ( มธ 28:20)  การคืนพระชนม์และทรงพระชนม์ อยู่เวลานี้ ทรงเป็นคำตอบของ ชีวิต 1-26


ดาวน์โหลด ppt สัปดาห์ ศักดิ์สิทธิ์ ( สัปดาห์แห่งการ ทนทุกข์ ) อาทิตย์ทาง ตาล ศุกร์ ประเสริฐ อีสเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google