งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวดำเนินการ(Operator)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวดำเนินการ(Operator)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวดำเนินการ(Operator)
คือ เครื่องหมายที่ใช้ในการเชือมต่อระหว่างนิพจน์ ค่าคงที่ หรือตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป และเรียกตัวที่กระทำกันอยู่ว่า Operand แบ่งได้เป็น 7 ประเภท ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการกำหนดค่า ตัวดำเนินการระดับบิต ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการเพิ่ม-ลดค่า ตัวดำเนินการทางตรรกะ ตัวดำเนินการข้อความ

2 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์
สัญลักษณ์ บวก + ลบ - คูณ * หาร / หารเอาเศษ % เพิ่มค่าขึ้น 1 ++ ลดค่าลง 1

3 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบมีค่าเป็น จริง(True) หรือ เท็จ(False) ตัวดำเนินการ สัญลักษณ์ เท่ากับ == ไม่เท่ากับ != หรือ <> น้อยกว่า < มากกว่า > น้อยกว่าหรือเท่ากับ <= มากกว่าหรือเท่ากับ >=

4 ตัวดำเนินการตรรกะ ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าความจริงเป็น จริง(True) หรือ เท็จ(False) ตัวดำเนินการ สัญลักษณ์ และ (And) && หรือ and หรือ (Or) || หรือ or นิเสธ (Not) ! Xor (Exclusive or) ^ หรือ xor True False

5 ตัวดำเนินการข้อความ(String)
มีเพียง 1 ตัว คือตัวดำเนินการที่ใช้ในการเชื่อมข้อความ ได้แก่ . (จุด) ใช้ในการเชื่อมต่อข้อความกับข้อความเข้าด้วยกัน หรือใช้เชื่อมข้อความกับข้อมูลที่อยู่ในตัวแปรก็ได้ ตัวอย่าง <? $a=“Mr.”; $b=“Anuphap”; $c=“Chorathet”; echo $a.$b.” “.$c; ?> ผลลัพธ์ Mr.Anuphap Chorathet

6 นิพจน์(Expression) นิพจน์ เกิดจาก ค่าคงที่ ตัวแปร หรือ ตัวเลข มากระทำกับตัว ดำเนินการ ตัวดำเนินการ ลักษณะนิพจน์ $a=5+6 5 และ 6 นำมาบวก แล้วเก็บใน $a $a=$b*$c $b และ $c คูณกัน แล้วเก็บใน $a (3>5) && (7<>8) 1. เปรียบเทียบ 3 และ 5 ด้วย > 2. เปรียบเทียบ 7 และ 8 ด้วย <> 3. นำผลจาก 1 และ 2 มากระทำด้วย &&

7 $a = 4 + 5 * 3 ลำดับการดำเนินการ 5 * 3 = 15 4 + 15 = 19

8 $a = (4+5)*3 $b = 4+5-3 $c = (7 + 3 * 5 / 7) / 2 27 6

9 แบบฝึกหัด กำหนดตัวแปรและข้อมูล ดังนี้ $date = 25 $month = “เมษายน”
$year = 2552 ให้เขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรข้างต้น เพื่อแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ วันที่ 25 เดือน เมษายน ค.ศ. 2009


ดาวน์โหลด ppt ตัวดำเนินการ(Operator)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google