งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวดำเนินการ (Operator) คือ เครื่องหมายที่ใช้ในการเชือมต่อระหว่างนิพจน์ ค่าคงที่ หรือตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป และเรียกตัวที่ กระทำกันอยู่ว่า Operand แบ่งได้เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวดำเนินการ (Operator) คือ เครื่องหมายที่ใช้ในการเชือมต่อระหว่างนิพจน์ ค่าคงที่ หรือตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป และเรียกตัวที่ กระทำกันอยู่ว่า Operand แบ่งได้เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวดำเนินการ (Operator) คือ เครื่องหมายที่ใช้ในการเชือมต่อระหว่างนิพจน์ ค่าคงที่ หรือตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป และเรียกตัวที่ กระทำกันอยู่ว่า Operand แบ่งได้เป็น 7 ประเภท 1. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 2. ตัวดำเนินการกำหนดค่า 3. ตัวดำเนินการระดับบิต 4. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ 5. ตัวดำเนินการเพิ่ม - ลดค่า 6. ตัวดำเนินการทางตรรกะ 7. ตัวดำเนินการข้อความ

2 ตัวดำเนินการ คณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการสัญลักษณ์ บวก + ลบ - คูณ * หาร / หารเอาเศษ % เพิ่มค่าขึ้น 1 ++ ลดค่าลง 1 -

3 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบมีค่าเป็น จริง (True) หรือ เท็จ (False) ตัวดำเนินการสัญลักษณ์ เท่ากับ == ไม่เท่ากับ != หรือ <> น้อยกว่า < มากกว่า > น้อยกว่าหรือเท่ากับ <= มากกว่าหรือเท่ากับ >=

4 ตัวดำเนินการตรรกะ ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าความจริงเป็น จริง (True) หรือ เท็จ (False) ตัวดำเนินการสัญลักษณ์ และ (And)&& หรือ and หรือ (Or)|| หรือ or นิเสธ (Not) ! Xor (Exclusive or) ^ หรือ xor True False TrueFalse True FalseTrueFalseTrue False

5 ตัวดำเนินการข้อความ (String) มีเพียง 1 ตัว คือตัวดำเนินการที่ใช้ในการเชื่อม ข้อความ ได้แก่. ( จุด ) ใช้ในการเชื่อมต่อ ข้อความกับข้อความเข้าด้วยกัน หรือใช้เชื่อม ข้อความกับข้อมูลที่อยู่ในตัวแปรก็ได้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ Mr.Anuphap Chorathet

6 นิพจน์ (Expression) นิพจน์ เกิดจาก ค่าคงที่ ตัวแปร หรือ ตัวเลข มากระทำกับตัว ดำเนินการ ตัวดำเนินการลักษณะนิพจน์ $a=5+6 5 และ 6 นำมาบวก แล้ว เก็บใน $a $a=$b*$c $b และ $c คูณกัน แล้ว เก็บใน $a (3>5) && (7<>8) 1. เปรียบเทียบ 3 และ 5 ด้วย > 2. เปรียบเทียบ 7 และ 8 ด้วย <> 3. นำผลจาก 1 และ 2 มา กระทำด้วย &&

7 $a = 4 + 5 * 3 ลำดับการดำเนินการ 5 * 3 = 15 4 + 15 = 19 เก็บค่า 19 ในตัวแปร $a

8 1.$a = (4+5)*3 2.$b = 4+5-3 3.$c = (7 + 3 * 5 / 7) / 2 1. 27 2. 6 3. 4.57142857

9 แบบฝึกหัด 1. กำหนดตัวแปรและข้อมูล ดังนี้ $date = 25 $month = “ เมษายน ” $year = 2552 ให้เขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปร ข้างต้น เพื่อแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ วันที่ 25 เดือน เมษายน ค. ศ. 2009


ดาวน์โหลด ppt ตัวดำเนินการ (Operator) คือ เครื่องหมายที่ใช้ในการเชือมต่อระหว่างนิพจน์ ค่าคงที่ หรือตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป และเรียกตัวที่ กระทำกันอยู่ว่า Operand แบ่งได้เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google