งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Functional programming part II. Lambda calculus  Pure lambda calculus  นิพจน์มีเพียง 3 ประเภทคือ ตัวแปรเดี่ยว, คำนิยามฟังก์ชัน และการเรียกใช้ฟังก์ชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Functional programming part II. Lambda calculus  Pure lambda calculus  นิพจน์มีเพียง 3 ประเภทคือ ตัวแปรเดี่ยว, คำนิยามฟังก์ชัน และการเรียกใช้ฟังก์ชัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Functional programming part II

2 Lambda calculus  Pure lambda calculus  นิพจน์มีเพียง 3 ประเภทคือ ตัวแปรเดี่ยว, คำนิยามฟังก์ชัน และการเรียกใช้ฟังก์ชัน  ไม่ได้รวม ค่าคงที่ และ ฟังก์ชันการคำนวณคณิตศาสตร์  ยิ่งไปกว่านั้น ในแคลคูลัสแลมป์ดาแท้ไม่มีการใช้จำนวนเลข แต่จะกำหนดทุกอย่าง ให้อยู่ในรูปของตัวแปร และฟังก์ชัน  เช่น กำหนดให้ x แทนค่าศูนย์ และ f(x) เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มค่า x ขึ้น หนึ่งค่า เราสามารถเขียนค่าคงที่เป็นจำนวนเลขในรูปแบบของ แคลคูลัสแลมป์ดาแท้ ได้ดังนี้ 0  f. x. x 1  f. x. f(x) 2  f. x. f(f(x)) 3  f. x. f(f(f(x))). n  f. x. f n (x)

3 Lambda calculus (cont)  Applied lambda calculus  อนุญาตให้นิพจน์เป็นค่าคงที่ และฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆ ได้ ( เพื่อใช้โอเปอเรเตอร์ เช่น +, *)  ดังนั้น กฏการคำนวณค่าของนิพจน์แลมป์ดา จึงต้องมีการกำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้ สามารถคำนวณค่าคงที่และฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆ ได้  กฏข้อที่ 3 การกำจัดฟังก์ชันซ้ำซ้อน หรือเรียกว่า การแปลงแบบ เอทต้า (  -conversion) ( x. E x)  => E, x is not free in E

4 Lambda calculus (cont)  กฏข้อที่ 4 การลดรูปนิพจน์ที่มีค่าคงที่ หรือเรียกว่า การ ลดรูปแบบเดลต้า (  -reduction) เช่น ถ้า if, true, false เป็นค่าคงที่กฏการลดรูปค่าคงที่ เหล่านี้ คือ if true M N  => M if false M N  => M โดยค่าคงที่ true และ false นิยามได้ตามลำดับดังนี้ x. y. x x. y. Y

5 สรุป lambda calculus  Lambda calculus เป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชัน โดยการแปลงรูปของ สัญลักษณ์ไปสู่รูปแบบปกติ ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของฟังก์ชัน  ฟังก์ชัน ถือเป็นค่าที่มีความสำคัญสูงสุด (first-class value)  นิพจน์  พารามิเตอร์ในฟังก์ชันอื่น  ข้อมูล เหมือนกับข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ  ไม่มีผลข้างเคียง (no side-effect)  เป็นต้นแบบของภาษา LISP, Scheme, ML, Miranda, Haskell

6 ภาษาลิสป์และสคีม  ภาษา LISP (List and Symbol Processing Language) ถูกสร้างขึ้น โดย John Macarthy ในปีค. ศ. 1958 ที่ MIT  เป็นภาษาระดับสูงที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสองรองจากภาษาฟอร์ แทรน  ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประมวลผลกับข้อความประเภทสัญลักษณ์ต่างๆ  เหมาะกับ AI  ถ้าเป็นการประมวลผลกับตัวเลขจะช้ากว่าฟอร์แทรนมาก

7 LISP (cont)  การทำงานทุกอย่าง กระทำผ่านฟังก์ชัน  ไม่มีการใช้ตัวแปรส่วนกลาง และไม่มีการใช้คำสั่งกำหนดค่าให้ตัวแปร  ค่าของตัวแปรจะเกิดจาก การส่งผ่านระหว่างฟังก์ชันเท่านั้น  ยกเว้น ภาษา LISP ในรุ่นหลัง เช่น Common LISP อนุญาตให้ใช้คำสั่งกำหนดค่า จึง ทำให้ไม่เป็นภาษาเชิงหน้าที่อย่างแท้จริง  เป็นภาษาแรกที่ริเริ่มให้มีการใช้ฟังก์ชันเรียกตัวเองซ้ำ (recursion)  ใช้ฟังก์ชันเป็น first-class value นั่นคือ ฟังก์ชันปรากฏในนิพจน์ได้, ถูกส่งเป็นพารามิเตอร์ได้ และใช้เป็นข้อมูลได้  เป็นภาษาแรกที่กำหนดวิธีการเรียกคืนหน่วยความจำที่ไม่ได้ถูกใช้ งานแล้ว (garbage collection)

8 LISP (cont)  เขียนอยู่ภายในวงเล็บด้วยรูปแบบนิพจน์พรีฟิกซ์  ฟังก์ชันการบวกในแคลคูลัสแลมป์ดา  โปรแกรมในภาษา LISP  การเรียกใช้ฟังก์ชันด้วยการส่งค่า 2 และ 3 จะกระทำ เช่นเดียวกับแคลคูลัสแลมป์ดา ( x. y. x + y) (LAMBDA (x y) (PLUS x y)) ((LAMBDA (x y) (PLUS x y)) 2 3)

9 LISP (cont)  ฟังก์ชันในภาษา LISP สามารถถูกตั้งชื่อได้ด้วยคำสั่ง ( หรือ ฟังก์ชัน ) DEFINE ดังนี้  ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันได้สะดวกขึ้น ดังนี้ (DEFINE (ADD (LAMBDA (x y) (PLUS x y)))) (ADD 2 3)

10 Scheme  เป็นภาษาที่มีรากฐานมาจากภาษา LISP แต่ปรับปรุงภาษาให้มี ขนาดเล็กลง  ตัวแปลภาษาจะมีลักษณะของอินเตอร์พรีตเตอร์ โดยการสั่งงาน จะเป็นลักษณะโต้ตอบ เช่น  เมื่อจะเลิกใช้งาน ให้ใช้คำสั่ง หรือ หรือกด ctrl + D > (+ 4 5) 9 > (quit) > (exit)

11 โปรแกรม และนิพจน์ (program and expression)  โปรแกรมในภาษาลิสป์ และสคีม จะประกอบขึ้นจากนิพจน์ซึ่ง เขียนอยู่ภายในวงเล็บ ด้วยรูปแบบพรีฟิกซ์  Operator and operand  การใช้รูปแบบพรีฟิกซ์จะช่วยให้การเขียนมีความยืดหยุ่น (+ 2 3) (- 3 2) (* 5 (+ 4 6)) (max 2 3 17) (+); evaluates to 0 (+ 5); evaluates to 5 (+ 5 4 3 2 1); (*); (* 5); (* 1 2 3 4 5);

12 Program and expression (cont)  ฟังก์ชัน define  เป็นการกำหนดชื่อตัวแปร f ให้เชื่อมโยงค่า 120 และชื่อ f สามารถถูกเรียกใช้ได้ในนิพจน์อื่นๆ ดังนี้  นิพจน์ในภาษาสคีมจำแนกได้เป็น 4 ประเภทคือ นิพจน์ คณิตศาสตร์, นิพจน์ตรรกะ, นิพจน์แบบมีเงื่อนไข และนิพจน์ แลมป์ดา (define f 120) f; evaluates to 120 (+ f 5);

13 นิพจน์ในภาษาสคีม  นิพจน์คณิตศาสตร์ (arithmetic expressions) เป็นนิพจน์ที่ให้ค่า เป็นตัวเลข  นิพจน์ตรรกะ (Boolean expressions) เป็นนิพจน์ที่ให้ค่าเป็นจริง (#t) และเท็จ (#f) 7; has the value 7 (7 is called an atom) (+ f 3); has the value 123 (< 1 2); has the value #t (>= 3 4); (= 4 4); (not (> 5 6)); (and (< 3 4) (= 2 3)); (or (< 3 4) (= 2 3));

14 นิพจน์ในภาษาสคีม ( ต่อ )  นิพจน์แบบมีเงื่อนไข (conditional expressions) เป็นนิพจน์เลือก ทำงานโดยการเลือก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุ  if  cond (if ) (cond ( ) … (else ))

15 นิพจน์ในภาษาสคีม ( ต่อ )  ตัวอย่าง (if (> 5 4) 42 99); has the value 42 (if (< 5 4) 42 99); (if (> 5 0) 33); (if (< 5 0) 33); (cond ((> 3 2)“greater”) ((< 3 2)“less”)); (cond ((> 3 3)“greater”) ((< 3 3)“less”) (else“equal”)); (define n -5) (cond ((< n 0)“negative”) ((> n 0)“positive”) (else“zero”));

16 นิพจน์ในภาษาสคีม ( ต่อ )  นิพจน์แลมป์ดา (lambda expressions) เป็นนิพจน์ที่ใช้นิยามฟังก์ชัน  การตั้งชื่อให้กับฟังก์ชัน ทำได้ดังนี้  หรือใช้รูปย่อที่ไม่ต้องมีคำว่า lambda  และการเรียกใช้ฟังก์ชันที่ได้รับการตั้งชื่อทำได้ดังนี้ (lambda (x) (+ x 1)) ((lambda (x) (+ x 1)) 3); has the value 4 (define add (lambda (x) (+ x 1))) (define (add x) (+ x 1)) (add 3); has the value 4

17 Built-in functions in scheme

18 Program and expression (cont)  โปรแกรมและข้อมูลในภาษาสคีม และภาษาลิสป์ จะใช้ โครงสร้างของลิสต์ ซึ่งเขียนอยู่ในรูปแบบ  ตัวแปรภาษาสคีมจะประมวลผลโปรแกรมด้วยการตีค่า a ว่าคือ ฟังก์ชัน และ b, c, d คืออาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน  เครื่องหมาย + คือ ฟังก์ชันการบวก อาร์กิวเมนต์คือ 2, 3, 4  จะใช้การเรียกตัวเองซ้ำ (a b c d) (+ 2 3 4)


ดาวน์โหลด ppt Functional programming part II. Lambda calculus  Pure lambda calculus  นิพจน์มีเพียง 3 ประเภทคือ ตัวแปรเดี่ยว, คำนิยามฟังก์ชัน และการเรียกใช้ฟังก์ชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google