งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 สิ่งที่จะเรียนรู้ในวันนี้  องค์การและระบบสังคม  ธรรมชาติของบุคคลและความแตกต่างของบุคคล  ค่านิยมของบุคคล  ทัศนคติ  บุคลิกภาพและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 สิ่งที่จะเรียนรู้ในวันนี้  องค์การและระบบสังคม  ธรรมชาติของบุคคลและความแตกต่างของบุคคล  ค่านิยมของบุคคล  ทัศนคติ  บุคลิกภาพและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 สิ่งที่จะเรียนรู้ในวันนี้  องค์การและระบบสังคม  ธรรมชาติของบุคคลและความแตกต่างของบุคคล  ค่านิยมของบุคคล  ทัศนคติ  บุคลิกภาพและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์

3 3 ปัจจัยที่สมควรพิจารณาของระบบสังคม วัฒนธรรม บทบาท สถานภาพ ปัจจัย พิจารณา การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน พัฒนาการของวัฒนธรรม ความขัดแย้งของบทบาท ความไม่ชัดเจนของบทบาท

4 4 สมมติฐานสำคัญเกี่ยวกับบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาพรวมของบุคคล พฤติกรรมเกิดจากการจูงใจ คุณค่าหรือศักดิ์ศรีของบุคคล

5 5 ค่านิยม (Value) ความเชื่อที่เป็นแนวทางของการแสดงออก (Action) และการใช้วิจารณญาณ (Judgment) ในสถานการณ์ที่ หลากหลายของบุคคล ค่านิยมที่ต่างกันก็จะมีการ แสดงออกที่ต่างกัน โดยค่านิยมจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ การรับรู้ ความต้องการและการจูงใจ ทั้งในชีวิต และ การงานของบุคคล Milton Rokeach

6 6 ประเภทค่านิยมของ Allport และคณะ  ตามแนวทฤษฎี (Theoretical) = ค่านิยมที่ให้ความสำคัญ กับการหาความจริงที่สามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบได้ตาม หลักเหตุผล และการคิดอย่างเป็นระบบ  ตามแนวเศรษฐกิจ (Economic) = ค่านิยมที่ให้ความสำคัญ กับการใช้งานและผลประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งมักจะเป็น ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือการสร้างความมั่นคง  ตามแนวความงาม (Aesthetic) = ค่านิยมที่ให้ความสำคัญ กับศิลปะ ความงาม รูปแบบ และการแสดงออกที่สอดคล้อง กับสถานการณ์

7 7 ประเภทค่านิยมของ Allport และคณะ(ต่อ)  ตามแนวสังคม (Social) = ค่านิยมที่ให้ความสำคัญต่อความ ผูกพัน มนุษยสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันของส่วนรวม  ตามแนวการเมือง (Political) = ค่านิยมที่ให้ความสำคัญต่อ การได้มา การธำรงรักษา และการใช้อำนาจเหนือบุคคลอื่น ยกย่องความมีอิทธิพลและอำนาจ ไม่ว่าจะได้มาโดยชอบ ธรรมหรือไม่ก็ตาม  ตามแนวศาสนา (Religious) = ค่านิยมที่ให้ความสำคัญต่อ คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อและศรัทธาของบุคคล ตลอดจนการศึกษาและประสบการณ์ เพื่อทำความเข้าใจ และเป็นเอกภาพกับระบบธรรมชาติ

8 8 ค่านิยม ตามแนวคิดของ Milton Rokeach ค่านิยมขั้นปลาย  ชีวิตที่มีความสบาย  ชีวิตที่ตื่นเต้น  ความรักที่สมบูรณ์  ความรู้สึกประสบ ความสำเร็จ  ฯลฯ ค่านิยมที่เป็นเครื่องมือ  ความทะเยอทะยาน  ความมีสติปัญญา  ความกล้าหาญ  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ฯลฯ

9 9 สรุปค่านิยม เป็นรูปแบบของความรู้สึก และความ ประพฤติที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลเห็นว่า เหมาะสมและพอใจจะยึดถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความถูก-ผิด ดี-เลว และคุณค่าในประเด็นต่าง ๆ

10 10 ทัศนคติ (Attitudes) ความโน้มเอียงในทางบวกหรือลบที่บุคคล จะตอบสนองต่อเป้าหมายบุคคล หรือ เหตุการณ์ ทัศนคติจะสะท้อนความรู้สึก ของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอยู่รอบตัวเขา เช่น ตนเอง ครอบครัว งาน เพื่อนร่วมงานและสังคม

11 11 ทัศนคติ = ระดับความรู้สึกทางจิต  ระดับความชอบ (Affection) เป็นทัศนคติของบุคคล ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและบุคคลอื่น ซึ่งก่อให้เกิดความ รู้สึกชอบหรือไม่ชอบ โดยไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลเป็นหลัก  ระดับที่มีการพิจารณา (Cognition) เป็นทัศนคติที่เกิดขึ้น จากการประมวลข้อมูลและเหตุผลประกอบการใช้ ภูมิปัญญาและวิจารณญาณของบุคคล สามารถอธิบาย สาเหตุของความรู้สึกได้ ระดับปฏิบัติ (Action) เป็นทัศนคติที่แสดงออกโดยกา กระทำของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยแวดล้อม

12 12 แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม ความเชื่อ  ค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรมที่ จงใจ แสดงออก สร้างอิทธิพล

13 13 ความสัมพันธ์ระหว่าง สถานการณ์และทัศนคติ สภาพ สังคม ข้อมูล ทัศนคติ สร้างอิทธิพล

14 14 ทัศนคติในการทำงาน  ความพึงพอใจในการทำงาน  ความพอใจ = ปัจจัยจูงใจ (Motivators)  ความไม่พอใจในงาน = ปัจจัยธำรงรักษา (Hygiene Factors)  การมีส่วนร่วมในงาน  การผูกพันต่อองค์การ

15 15 ลักษณะทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ กลุ่มของคุณลักษณะ เช่น การเข้าสังคม ความเปิดเผย ความเครียด ความซื่อสัตย์ ความก้าวร้าว หรือความมุ่งมั่น และคุณสมบัติ ซึ่งสามารถนำมาใช้แสดงความเป็นตัวบุคคล

16 16 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์  ผู้นำคือ Sigmund Freud  พฤติกรรม เกิดจาก 1. จิตใต้สำนึก (Unconscious) 2. โครงสร้างของจิต คือ Id, Ego, Superego 3. สัญชาตญาณ 2 ชนิด คือ 3.1 ความตาย หรือ ความก้าวร้าว 3.2 การดำรงชีวิต หรือ แรงขับทางเพศ

17 17 ทฤษฎีคุณลักษณะ  ผู้นำคือ Gordon Allport  เป็นทฤษฎีที่ให้ความสนใจกับรูปแบบของคุณลักษณะ ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแสดงถึงบุคลิกภาพของบุคคล บุคคลจะมีลักษณะทางสังคม การเมือง ศาสนา และ จริยธรรมร่วมกัน แต่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ที่เรียกว่า ตำแหน่งของบุคคล

18 18 ทฤษฎีมนุษยนิยม  ผู้นำคือ Carl Roger, Abraham Maslow  แนวคิดนี้ เน้นมนุษย์มีคุณค่า มีอิสระที่จะ ทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็นทฤษฎีที่ให้ ความสำคัญกับการพัฒนา และการบรรลุ ความต้องการสูงสุดของบุคคล

19 19 ทฤษฎีความเป็นผู้ใหญ่  ผู้นำคือ Chris Argyris  เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ของบุคคลผ่านประสบการณ์ และประวัติ การทำงาน จากบุคลิกภาพที่ยังไม่สมบูรณ์ เป็นบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ ในมิติต่าง ๆ

20 20 แบบจำลองบุคลิกภาพของ Chris Argiris บุคลิกภาพที่ยังไม่สมบูรณ์  ไม่ตื่นตัว  ขึ้นกับบุคคลอื่น  มีพฤติกรรมที่จำกัด  มีความสนใจตื้น  มองเหตุการณ์เฉพาะหน้า  เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา  ไม่ค่อยรู้จักตนเอง บุคลิกภาพที่สมบูรณ์  ตื่นตัว  เป็นตัวของตัวเอง  มีพฤติกรรมที่หลากหลาย  มีความสนใจลึก  มองการณ์ไกล  เป็นหัวหน้า  มีความรู้จักตนเอง

21 21 อารมณ์ (Emotions)  อารมณ์ความรู้สึก (Felt Emotions) เป็นอารมณ์ ความรู้สึกที่แท้จริงของบุคคลนั้น  อารมณ์ที่แสดงออก (Displayed Emotions) เป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติโดยกำเนิด แต่ได้จากการเรียนรู้ภายหลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ องค์การกำหนดให้ผู้นั้นต้องแสดงออก เพื่อให้ เหมาะสมกับแต่ละงานที่ทำ

22 22 องค์ประกอบของ ความฉลาดทางอารมณ์ องค์ประกอบ ของความฉลาด ทางอารมณ์ รู้จักอารมณ์ตนเอง มีแรงจูงใจในตนเอง จัดการกับอารมณ์ จัดการด้าน ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล รู้จักและเข้าใจอารมณ์ ของบุคคลอื่น

23 23


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 สิ่งที่จะเรียนรู้ในวันนี้  องค์การและระบบสังคม  ธรรมชาติของบุคคลและความแตกต่างของบุคคล  ค่านิยมของบุคคล  ทัศนคติ  บุคลิกภาพและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google