งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GIS & PostgreSQL ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์. Datatypes ( ชนิดข้อมูล ) PostgreSQL สนับสนุน Geometric Types ชนิดข้อมูล point (x,y) เป็นข้อมูลขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GIS & PostgreSQL ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์. Datatypes ( ชนิดข้อมูล ) PostgreSQL สนับสนุน Geometric Types ชนิดข้อมูล point (x,y) เป็นข้อมูลขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GIS & PostgreSQL ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2 Datatypes ( ชนิดข้อมูล ) PostgreSQL สนับสนุน Geometric Types ชนิดข้อมูล point (x,y) เป็นข้อมูลขั้นพื้นฐาน –point –line และ lseg –box –path –polygon –circle

3 จุด : point ชนิด : point เป็นพื้นฐานในระนาม 2-D ของ geometric type Point on the plane Syntax –( x, y ) – x, y ขนาด 16 bytes

4 เส้น : Line & Line Segments ชนิด : lseg หรือ line แทนด้วยคู่หนึ่งของ points Syntax –( ( x1, y1 ), ( x2, y2 ) ) – ( x1, y1 ), ( x2, y2 ) – x1, y1, x2, y2 ขนาด 32 bytes

5 กล่อง : Boxes ชนิด : box แทนด้วยคู่หนึ่งของ point บนมุมที่อยู่ตรง ข้ามกัน Syntax –( ( x1, y1 ), ( x2, y2 ) ) – ( x1, y1 ), ( x2, y2 ) – x1, y1, x2, y2 ขนาด 32 bytes

6 เส้นทาง : Paths ชนิด path แทนด้วย sets ของ points ที่ต่อเนื่องกัน Syntax[ ] = open path ( ) = close path –[ ( x1, y1 ),..., ( xn, yn ) ] –( ( x1, y1 ),..., ( xn, yn ) ) เป็น output syntax ด้วย – ( x1, y1 ),..., ( xn, yn ) – x1, y1,..., xn, yn ขนาด 16 + 16n bytes

7 พื้นที่ : Polygons ชนิด polygon แทนด้วย sets ของ points ถือว่าเป็น close paths Syntax –( ( x1, y1 ),..., ( xn, yn ) ) เป็น output syntax ด้วย – ( x1, y1 ),..., ( xn, yn ) – x1, y1,..., xn, yn ขนาด 40 + 16n bytes

8 วงกลม : Circles ชนิด circle แทนด้วยจุดศูนย์กลาง และ รัศมี Syntax – เป็น output syntax ด้วย – ( ( x, y ), r ) – ( x, y ), r – x, y, r ขนาด 24 bytes

9 Geometric Operators เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับ objects ที่เป็น geometric data type ตัวอย่างเช่น – หมายถึง Distance between SELECT ‘(1,1)’::point ‘(2,2)’::point ดูรายละเอียดในตาราง 9-28: Geometric Operators

10 Geometric Functions เป็น functions ที่ใช้กับ object แบบ geometric types ตัวอย่างเช่น –area(object) –return type : double precision SELECT * FROM tempbox; – (8,9),(1,3) SELECT area(fieldname) FROM tempbox; – ได้ผลลัพธ์ 42 ดูตารางที่ 9-29 : Geometric Functions

11 Geometric Type Conversion Functions เป็น functions ที่ใช้แปลง objects ที่มี data type ต่างกัน ตัวอย่างเช่น –box(point, point) –points to box –return type box –box(point ‘(0,0)’, point ‘(1,1)’) SELECT box(point '(0,0)', point '(1,1)'); – box – (1,1),(0,0)

12 ข้อแนะนำ ในบทเรียนนี้ท่านควรจะมีความรู้เกี่ยวกับการ ใช้ functions บน SQL มาก่อน ดังนั้นอาจยัง ไม่เข้าใจ ให้ศึกษาทบทวนกับ functions ทั่วๆ ไปก่อน ในกรณีที่มี text file ของ vector information แล้ว เราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อ insert ข้อมูลคราวละมาก ๆ


ดาวน์โหลด ppt GIS & PostgreSQL ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์. Datatypes ( ชนิดข้อมูล ) PostgreSQL สนับสนุน Geometric Types ชนิดข้อมูล point (x,y) เป็นข้อมูลขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google