งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Part II ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 1 (Geographic Information System I) อ. วุฒิชัย แก้วแหวน คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Part II ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 1 (Geographic Information System I) อ. วุฒิชัย แก้วแหวน คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Part II ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 1 (Geographic Information System I) อ. วุฒิชัย แก้วแหวน คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 MAP กับ GIS เป็นสิ่งเดียวกัน หรือไม่ ? หากพิจารณาถึง ข้อมูล ภูมิศาสตร์, ข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือ ข้อมูลปริภูมิ ที่เป็น องค์ประกอบพื้นฐานของระบบ แผนที่และระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ทั้งสองระบบนับว่าเป็นเรื่อง เดียวกันทั้งในเชิงสาระ (Content) และ กระบวนการ (Process)

3 GIS แบบดั้งเดิม GIS แบบใหม่

4 ข้อมูลเชิงพื้นที่คืออะไร การจัดเก็บข้อมูลปรากฏการณ์ วัตถุ เหตุการณ์บนพื้น โลก ในรูปแบบรูปภาพ (Image or Raster) หรือเส้น (Vector) พร้อมกับการให้ความหมายข้อมูล และการ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของรูปภาพหรือเส้นด้วยระบบพิกัด ภูมิศาสตร์ (Geo-Reference) ป่า เมือง 0 100 องศา E 50 องศา N

5 ช่วงเวล า ตำแหน่ง / ที่ตั้ง ที่ ทราบค่าพิกัด ลักษณะเฉพาะทาง เชิงพื้นที่ Spatial Characteristics ความสัมพันธ์เชิง พื้นที่ Spatial Relationship รายระเอียด / ข้อมูล เชิงบรรยาย ( ในรูปแบบ ฐานข้อมูล ) ระยะทาง

6

7 Stati onNamepHConDoBod TC28 สะพานมะขามเฒ่า อ. วัด สิงห์ 7.72106.50.9 TC25 สะพานข้ามแม่น้ำบ้าน ตลาดสามชุก 6.81705.40.4 TC23 ประตูระบายน้ำโพธิ์พระ ยา 7.81855.72 TC22 ท้ายเมืองสุพรรณบุรี 7.52204.82.2 data object ตารางแสดงคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีน รายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2547 ที่มา : ข้อมูลการสำรวจ ณ วันที่ 15 มกราคม 47 กรม ควบคุมมลพิษ

8 GIS ให้ข้อมูลและสารสนเทศ อะไรบ้าง (1) ตำแหน่ง ที่ตั้ง (LOCATION ) ฟีเจอร์ X อยู่ที่ไหน ? ตอบ = 3° South, 12 ° East ข้อมูลใดอยู่ที่พิกัด 5 ° South, 11 ° East ? ตอบ = Y คำถามทั่วไปใน GIS

9 (2) การวัด (MEASUREMENT) ความสัมพันธ์ทาง พื้นที่ ระยะทาง (Distance) เส้นรอบวง (Perimeters) พื้นที่ (Area) การติดกัน (Adjacent) การวิเคราะห์ความใกล้เคียง (Neighborhood Analysis) การเชื่อมต่อ (Adjacent) ความใกล้ไกล (Proximity)

10 (3) ข้อมูลเชิงบรรยาย (ATTRIBUTES) การสอบถามข้อมูลเชิงบรรยาย (Adjacent) ความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล (Relational Database)

11 (4) รูปแบบและความสัมพันธ์ PATTERNS & RELATIONSHIPS รูปแบบและความสัมพันธ์ (Pattern & Relationship) 1. ฟีเจอร์ x ปรากฏอยู่ในรูปแบบ นี้หรือไม่ ใช่, มีฟีเจอร์ X ปรากฏอยู่ในแนว NW to SE 2. ฟีเจอร์ X กับ Y มีความสัมพันธ์ กันหรือไม่ ใช่, Y จะอยู่ใกล้กับ X เสมอ

12 TRENDS (5)

13 MODELING “WHAT–IF”(6)

14 DATA OUTPUT (7)

15 การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่มี หลักการอย่างไร ตำแหน่งสัมบูรณ์ (Absolute location) คือ ตำแหน่งที่กำหนดโดย ใช้ระบบพิกัด ตำแหน่งสัมพัทธ์ (Relative location) คือ ตำแหน่งที่อ้างอิงวัตถุ หรือสถานที่ใกล้เคียง

16 โดยทั่วไป ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ สิ่งของ วัตถุ กิจกรรม ข้อมูล ณ ช่วงเวลา (Temporal) ของศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม ฯลฯ สามารถ จัดเก็บเข้าสู่ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ ทั้งสิ้น ด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้

17 หลักการอ้างอิงหรือความเป็นตัวแทน

18 2. หลักการจำลองสภาพพื้นที่จริง

19 3 หลักการอ้างอิงจากเอกสารเชิงภูมิศาสตร์ Picture Source - http://www.rs.psu.ac.th/gis/5duty_gis.htm Data Date : 2510

20 9. ความสัมพันธ์ในข้อมูลเชิง พื้นที่ (Topology)

21 arc-node data structure สามารถสร้าง ความสัมพันธ์ของ Feature ที่เรียกว่า topological ได้ 3 แนวคิด : 1. Connectivity: Arcs connect to each other at nodes 2. Area definition: Arcs that connect to surround an area define a polygon 3. Contiguity: Arcs have direction and left and right sides Topology

22 Connectivity

23 Area definition

24 Direction

25 Routes Data Structure

26 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเชิง พื้นที่ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ภูมิศาสตร์ ทำได้โดยการสร้าง แบบจำลอง เพื่อการแสดงผล ข้อมูลวัตถุบนพื้นโลก จาก แหล่งข้อมูลภูมิศาสตร์ แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่าย จากดาวเทียม หรือ เครื่องกำหนด พิกัดภูมิศาสตร์ด้วยดาวเทียม GPS รายงาน ตาราง เกี่ยวกับ ข้อมูลภูมิศาสตร์ โดยผู้ใช้งาน ข้อมูลภูมิศาสตร์จำแนกชั้นข้อมูล เป็นแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) ซึ่งตัวแทน ความปรากฏการบนพื้นที่ ปรากฏการณ์ละ 1 ชั้นข้อมูล (Layer) ผ่าน โครงสร้างการ จัดเก็บข้อมูล ใน 2 ประเภท Raster Vecter

27

28

29 RASTER & VECTOR DATA MODELS

30 RASTER RESOLUTION

31 GRIDDING AND LINEAR FEATURE

32 VECTOR DATA

33 RASTER VERSUS VECTOR

34 11. Geo-Informatics คือ อะไร การบูรณาการศาสตร์เกี่ยวกับระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อทำงาน ร่วมกัน Geographic Information System : GIS Remote Sensing : RS Global Positioning System : GPS Information and Communication Technology : ICT

35 เอกสารอ้างอิง โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ. 2545. วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข Bruce E. Davis. 1996. GIS: A Visual Approach. OnWorld Press. USA. ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE. 1995. Explore Your World with a Geographic Information System A Teaching Supplement for Grades 5-12 Introducing Basic GIS Concepts and Components. Environmental Systems Research Institute, Inc. USA. ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE. 2003. Geographic Inquiry : Thinking Geographically. Environmental Systems Research Institute, Inc. USA. http://www.palmbeach.k12.fl.us/Maps/gis/ http://www.rs.psu.ac.th/gis/


ดาวน์โหลด ppt Part II ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 1 (Geographic Information System I) อ. วุฒิชัย แก้วแหวน คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google