งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GIS คือ อะไร  Geographic Information System  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GIS คือ อะไร  Geographic Information System  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GIS คือ อะไร  Geographic Information System  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1

2 ความหมาย การใช้สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เพื่ออธิบายสภาพต่างๆ บนพื้นโลก โดยอาศัย ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นตัวเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ระหว่าง ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้ สารสนเทศไปใช้ในการสนับสนุนการวางแผนและ การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 2

3 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Information Systems)(Geography) ระบบปฏิบัติการ รวบรวม จัดเก็บ ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน มนุษย์กับพื้นที่ สามารถค้นคืนได้ ใช้ประกอบ การตัดสินใจของผู้บริหาร 3

4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  จัดการข้อมูลเชิงพื้นที่  จัดการข้อมูลเชิงคุณลักษณะ  ระบบปฏิบัติการในการวิเคราะห์ข้อมูล  นำข้อสนเทศที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ใน การ ตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ออกแบบเพื่อใช้รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล ภูมิศาสตร์ การค้นคืนข้อมูลและการแสดงผล 4

5 ความเป็นมาของระบบสารสนเทศภูมศาสตร์ GIS ของประเทศแคนาคา เป็นระบบแรกของโลก - ด้านการเกษตร รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่ดิน เพื่อหา ที่ดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร การใช้งานในช่วงแรก - การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ - ใช้แนวคิดในการวางซ้อน (Overlay) - ระบบสารสนเทศที่ดิน 5 (Land Information Systems, LIS)

6 องค์ประกอบในการพัฒนาระบบ GIS  เทคโนโลยีการผลิตแผนที่  คอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์เชิงพื้นที่  ฐานข้อมูล  บุคลากร ระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ 6

7 GIS ใช้ทำอะไรได้บ้าง ? จัดเก็บจัดการวิเคราะห์ แสดงผล ข้อมูลทางภูมศาสตร์ 7

8 องค์ประกอบของระบบ GIS ARC / IN FO ไ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ฮารด์แวร์ GIS บุคลากร กระบวนการวิเคราะห์

9 ขั้นตอนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูล วางแผน นำเขาข้อมูล ข้อมูลกราฟฟิกข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ปรับแก้ข้อมูล จดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แสดงผล 9 นำไปใช้ในการตัดสินใจ

10 ฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ GIS เกิดจากการเชื่อมโยงของระบบการจัดการ ฐานข้อมูล 2 สวน คือ  ฐานข้อมูลเชิงพื่นที่ หรอ ฐานข้อมูลกราฟิก (Spatial or graphic database)  ฐานข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute database) 10

11 ฐานข้อมูล GIS การเชื่อมโยงฐานข้อมูล Attribute Data Spatial Data 11

12 ฐานข้อมูล GIS พื่นที่ = 204.56 ตร. กม. ประชากร = 20,000 คน พื่นที่เพาะปลูก = นาข้าว : : Attribute Spatial or Graphic 12

13 GIS Features on Real World Aerial Photo สถานที่สำคัญ ถนน แหล่งน้ำอาคาร 13

14 โครงสร้างของข้อมูล GIS Vector Format Raster Format 14

15 15

16 การเก็บข้อมูลแบบ Vector X1,Y1 เก็บข้อมูลในรูปแบบของ X2,Y2 ข้อมูลเชิงเส้น ( Vector ) X3,Y3 X5,Y5 ขอมูลแต่ละเส้นมีตําแหน่ง X4,Y4 ค่าพิกัดของจุดต่างๆ X6,Y6 เหมาะสําหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงเครื่อข่าย ( Network Analysis ) 16

17 การเก็บข้อมูลแบบ Raster เก็บข้อมูลในรูปแบบของ X, Y ข้อมูลเชิงจุด ( Cell - based ) ใน ตารางกริต ( GRID ) แต่ละ ช่องใช้เก็บค่าของ ข้อมูล เรียกว่า Pixel เหมาะสําหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพื่นที่ ( Spatial Analysis ) 17

18 ข้อมูลทั้งสองรูปแบบสามารถแปลงไปมาได้ Raster Vector 18

19 GIS Data = Graphics + Attributes FeatureExamples Graphic DataAttribute Data - เสา - ความสูงของเสา จด - หม้อแปลง Point - Rating KVA - สวิทช์ - สถานะของสวิทช์ เสน - ถนน - ประเภทของถนน Arc - สายไฟ - ขนาดของสายไฟ พนท - เขตอําเภอ - จํานวนประชากร Polygon - แหล่งน้ำ - ประเภทแห่ลงน้ำ 19

20 เปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลเชิงพื่นที่ แบบ Raster และ Vector ลักษณะการทํางาน RasterVector การรวบรวมข้อมูลเร็วช้า ความคมชัดปานกลางดี โครงสร้างข้อมูลง่ายซับซ้อน ความละเอียดเชิงเรขาคณิตต่ำสูง การวิเคราะห์แบบโครงข่ายเลวดี การวิเคราะห์เชิงพื่นที่ดีปานกลาง การวางนัยทั่วไปง่าย ซับซ้อน 20

21 การจัดเก็บข้อมูลโดยการดิจิไทซ์ ( Digitization ) 21

22 การจัดเก็บข้อมูลโดยการสแกน ( Scanner ) Vectorization 22

23 การจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีทาง Remote Sensing Image Processing 23

24 Technology ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล Global Positioning System ( GPS ) GPS 24

25 การสร้างข้อมูล GIS Paper Maps Film/ Images + Data Conversion + DIGITAL Tabulation GIS Database 25

26 การนำาเข้าข้อมูลและการแปลงข้อมูล การดจไทซ การสำารวจภาคสนาม แผนที่ หรือ ข้อมูลจากการ ภาพถ่ายทางอากาศ สำรวจภาคสนาม ฐานข้อมูล GIS 26

27 การจัดเก็บข้อมูลใน GIS สาธารณูปโภค อาคาร สถานที่ การ คมนาคม อุทก วิทยา ภูมิประเทศ 1120 1123 สถานที่จริง สภาพพื้นที่จรืง 27

28 การวิเคราะห์ข้อมูล GIS การซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์โครงข่าย Network (Overlay) Analysis การวิเคราะห์พื้นผิว GIS Data (Surface Analysis) Model Cartographic Output  การทำพื้นที่กันชน การสร้างภาพเสมือน  (Buffer) 28 Visualization

29 การทำพื้นที่กันชน (Buffer) 2

30 การซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Overlay) 30

31 การวิเคราะห์ซ้อนทับพื้นที่ (Spatial Overlay Analysis) C B D A B-2C-2 B-1 E D-2 A-1D-3 พนทเพาะปลก A-3 E-3 2 1 การเพาะปลกพชในพนทจงหวดตางๆ 3 31 เขตจงหวด

32 32

33 GIS : Geographic Information System RS : Remote Sensing GPS: Global Positioning System Geo-Informatics: เทคโนโลยภูมิสารสนเทศ (3 เอส ) 33

34 การวิเคราะห์พื้นผิว (Surface Analysis) 34

35 การผสมผสานข้อมูลภาพ ถ่ายจากดาวเทียม กับข้อมูล ชั้นความสูงเพื่อสร้าง visualization 3

36 การวิเคราะห์ระบบเครือข่าย (Network Analysis) B 12 กม. 15 กม. A การค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุด 36

37 การประยุกต์การใช้งาน GIS ใชสอบถามขอมล ( Data Query ) 37

38 การค้นหาตำแหน่งวัตถุแบบ Real - time Automatic Vehicle Locating System 38

39 39

40 40

41 การผลิตแผนที่ (Cartography) 41

42 GIS ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ การเลือกพื้นที่ การวางแผน การเลือกเส้นทาง 42 การกำหนดนโยบาย

43 GIS Application งานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่  คนขับรถเลือกเส้นทางที่ใช้เวลา น้อยที่สุด  ลกคาตัดสินใจซื้อบ้าน โดยด้ทำเลที่ตั้งประกอบ  วิศวกร ออกแบบวางแนวถนน  ห้างสรรพสินค้าหาที่ เปิดสาขาใหม่  การ กำหนดแบ่งพื้นที่เขต เลือกตั้ง  เทศบาลหาที่ ทิ้งขยะ 43  กำหนดเขตลักษณะการใช้ที่ดิน

44 Environmental Planning  Ecological Development/Ecosystem Analysis  Environmental Impact Assessment  Development Scenario Preparation  Land Use Planning 44

45 Military Base Closure: Hazardous Materials Remediation 45

46 Environmental Impact Study 46

47 3D Infrastructure and Geology Visualization 47

48 Land Use Planning  การกำหนดขอบเขตและประเภทการใช้ ที่ดินได้ชัดเจนและ แม่นยำ  เปรียบเทียบทางเลือกในการใช้ที่ดิน  ติดตาม ตรวจสอบการเปลียนแปลงในพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ  นำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ ได้ - การวางแผนการใช้ที่ดินบริเวณลมนาลาพระเพลิง โดยการ สร้าง แบบจำลองเชิงพื้นที่ - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำดอกกราย หนองปลา ไหลและคลองใหญ่ อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 48

49  การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อกู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมและพบตภัย ธรรมชาติ  การประยุกต์ระบบ GIS และ RS เพื่อประเมินความเสี่ยงจาก น้ำท่วมในประเทศ ไทย : กรณีศึกษาในลุ่มน้ำป่าสัก  กรณีศึกษาในเบื้องต้น ถึงสาเหตุการเกิดน้ำท่วมและโดนถล่ม ฉับพลัน บริเวณตำบลนากอ อำเภอหล่มสัก จงหวดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นใช้เป็นแนวทาง ในการป้องกันภัยในระยะยาวจากการเกิด น้ำท่วมและโดนถล่มฉับพลัน บริเวณตำบลนากอ และบริเวณอื่นๆ ในประเทศไทย 49

50 Mapping a Better Future for Elephants 5050

51 Urban / Rural Planning  Land use Analysis  Property Management / Land Management / Land Settlement 51

52 Community Development  Emergency Dispatch  Housing  Home Delivery 52

53  Fair Taxation  Evacuation  Schools  Water and Sewer 53

54  Recycling  Public Health  Crime 54

55 Agriculture 55

56 Utilities / Infrastructure Development 56

57 E - Government 57

58 58

59 บทสรุปของ GIS GIS ไม่ใช่ ภาพ หรือ แผนที่ แต่เป็น ฐานข้อมูล ดังนั้น ฐานข้อมูล ( Database) จึ งเป็นศูนย์กลางหลักของ G IS ด้วย เหตุนี้ การทำแผนที่ด้วย G IS จึงไม่ เหมือนกับการทำ แผนที่ด้วย คอมพิวเตอร์โดยทั่วไป 59

60 การบ้าน ให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลการประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี Remote sensing และ GIS ในด้าน ต่างๆ มา เช่น เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการ สำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ในการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสมทุรสาคร ( คนละ 1 เรื่อง : ความยาวไม่เกิน 1-1.5 หน้า ) 60


ดาวน์โหลด ppt GIS คือ อะไร  Geographic Information System  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google