งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศ (Information) เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tool&Equipments) บุคลากร (Human) กระบวนการ (Procedure) ข้อมูล (Data)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศ (Information) เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tool&Equipments) บุคลากร (Human) กระบวนการ (Procedure) ข้อมูล (Data)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สารสนเทศ (Information) เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tool&Equipments) บุคลากร (Human) กระบวนการ (Procedure) ข้อมูล (Data)

3 สารสนเทศ (Information) ข้อมูล (Data) ข้อมูลเชิงบรรยาย (Non-Spatial Data) แปลงที่ดิน อาคาร ที่ตั้งป้าย ถนน ทางน้ำ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

4 Real Information Digital Information Capture & Collection Query Analysis Planning

5 ข้อมูลจุด (Point) แสดงข้อมูลตำแหน่งของ สิ่งต่างๆ ที่สนใจ เช่นที่ตั้งสถานที่, ที่ตั้ง ตำแหน่งป้าย, ที่ตั้งถังขยะ, ที่ตั้งเสา ไฟฟ้าสาธารณะ ( ไฟส่องสว่าง ) เป็นต้น ข้อมูลเส้น (Line) แสดงข้อมูลลักษณะ โครงข่าย เช่น ถนน, ทางน้ำ, ทางระบาย น้ำ เป็นต้น ข้อมูลพื้นที่ (Area) แสดงข้อมูลขอบเขต ของสิ่งที่สนใจ เช่น ขอบเขตการ ปกครอง, แปลงที่ดิน, อาคาร, เขตพื้นที่ บริการต่างๆ, เขตเลือกตั้ง เป็นต้น

6

7 Latitude/LongitudeLatitude/Longitude Universal Transverse Mercator (UTM)Universal Transverse Mercator (UTM)

8 Latitude/Longitude Longitude n WE 0 180 LATITUDE 90 S 90 N 0

9 E UTM Longitude n 10210896 S 4748 E102E96 E99 500000 m Origin X minusplus

10 UTM (Con.) LATITUDE 0 90 S 90 N plus Origin Y (N/S)


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศ (Information) เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tool&Equipments) บุคลากร (Human) กระบวนการ (Procedure) ข้อมูล (Data)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google