งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical
Simple Multiple pattern classification (การแบ่งกลุ่มแบบหลายกลุ่มอย่างง่าย) ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical

2 Single layer for multiple classes (1 layer)
- ประกอบด้วย Neural เท่ากับจำนวนของ Patterns Neural แต่ละตัวประกอบด้วยหลายอินพุต และ หนึ่งเอาท์พุต w12 1 X1 Xn b11 w11 Y1 X2 w1n Y2 b21 w21 w22 w2n Ym bm1 wm1 wm2 wmn

3 ตัวอย่าง: คำนวณและออกแบบ Adaline เพื่อจัดกลุ่มตัวอักษรดังรูป
กำหนดให้ Input แบบ binary (0,1) และ Output แบบ bipolar (1, -1) # . # . # . รูปแบบ x รูปแบบ o รูปแบบ u 1 -1 1 -1 1 -1 รูปแบบ x รูปแบบ o รูปแบบ u

4 ตัวอย่าง: คำนวณและออกแบบ Perceptron เพื่อจัดกลุ่มตัวอักษรดังรูป
1 -1 1 -1 1 -1 รูปแบบ x รูปแบบ o รูปแบบ u w12 1 X1 Xn b11 w11 Y1 X2 w1n 1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

5 ตัวอย่าง: คำนวณและออกแบบ Perceptron เพื่อจัดกลุ่มตัวอักษรดังรูป
w12 1 X1 Xn b11 w11 Y1 X2 w1n 1 (output ของรูปแบบ x) 1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 -1 (output ของรูปแบบ o) -1 (output ของรูปแบบ u) รูปแบบ x รูปแบบ o รูปแบบ u

6 ตัวอย่าง: คำนวณและออกแบบ Perceptron เพื่อจัดกลุ่มตัวอักษรดังรูป
w12 1 X1 Xn b11 w11 Y1 X2 w1n Y2 b21 w21 w22 w2n 1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 -1 (output ของรูปแบบ x) 1 (output ของรูปแบบ o) -1 (output ของรูปแบบ u) รูปแบบ x รูปแบบ o รูปแบบ u

7 ตัวอย่าง: คำนวณและออกแบบ Perceptron เพื่อจัดกลุ่มตัวอักษรดังรูป
w12 1 X1 Xn b11 w11 Y1 X2 w1n Y2 b21 w21 w22 w2n Y3 bm1 wm1 wm2 wmn 1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 -1 (output ของรูปแบบ x) -1 (output ของรูปแบบ o) รูปแบบ x 1 (output ของรูปแบบ u) รูปแบบ o รูปแบบ u

8 โปรแกรม Matlab: การสร้างฟังก์ชันใหม่
function [output1,output2,…] = ชื่อฟังก์ชัน(input1, input2, …) - ตัวอย่าง: function [mean, stdev] = stat(x) function mean = avg(x, n) - หมายเหตุ: ควรบันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อเดียวกับ ฟังก์ชัน การเรียกใช้ ฟังก์ชัน [output1,output2,…] = ชื่อฟังก์ชัน(input1, input2, …) เช่น [mean1,stdev1] = stat(x1) avg(x,n) เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google