งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

S IMPLE M ULTIPLE PATTERN CLASSIFICATION ( การแบ่งกลุ่มแบบหลายกลุ่มอย่างง่าย ) ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "S IMPLE M ULTIPLE PATTERN CLASSIFICATION ( การแบ่งกลุ่มแบบหลายกลุ่มอย่างง่าย ) ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 S IMPLE M ULTIPLE PATTERN CLASSIFICATION ( การแบ่งกลุ่มแบบหลายกลุ่มอย่างง่าย ) ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical

2 S INGLE LAYER FOR MULTIPLE CLASSES (1 LAYER ) - ประกอบด้วย Neural เท่ากับจำนวนของ Patterns - Neural แต่ละตัวประกอบด้วยหลายอินพุต และ หนึ่งเอาท์พุต w 12 1 X1X1 XnXn b 11 w 11 Y1Y1 X2X2 w 1n Y2Y2 b 21 w 21 w 22 w 2n YmYm b m1 w m1 w m2 w mn

3 ตัวอย่าง : คำนวณและออกแบบ A DALINE เพื่อจัดกลุ่ม ตัวอักษรดังรูป กำหนดให้ -Input แบบ binary (0,1) และ Output แบบ bipolar (1, -1) #.#.#. #.# ### #.# ### #.# #.# ### รูปแบบ x รูปแบบ o รูปแบบ u 11 1 1 1 111 1 1 111 1 1 1 1 111 รูปแบบ x รูปแบบ o รูปแบบ u

4 ตัวอย่าง : คำนวณและออกแบบ P ERCEPTRON เพื่อจัดกลุ่ม ตัวอักษรดังรูป 11 1 1 1 111 1 1 111 1 1 1 1 111 รูปแบบ x รูปแบบ o รูปแบบ u w 12 1 X1X1 XnXn b 11 w 11 Y1Y1 X2X2 w 1n X1X1 X2X2 X3X3 X4X4 X5X5 X6X6 X7X7 X8X8 X9X9 1 X1X1 X2X2 X3X3 X4X4 X5X5 X6X6 X7X7 X8X8 X9X9

5 ตัวอย่าง : คำนวณและออกแบบ P ERCEPTRON เพื่อจัดกลุ่ม ตัวอักษรดังรูป w 12 1 X1X1 XnXn b 11 w 11 Y1Y1 X2X2 w 1n 1 X1X1 X2X2 X3X3 X4X4 X5X5 X6X6 X7X7 X8X8 X9X9 รูปแบบ x 1 (output ของรูปแบบ x) รูปแบบ o -1 (output ของรูปแบบ o) -1 (output ของรูปแบบ u) รูปแบบ u

6 ตัวอย่าง : คำนวณและออกแบบ P ERCEPTRON เพื่อจัดกลุ่ม ตัวอักษรดังรูป 1 X1X1 X2X2 X3X3 X4X4 X5X5 X6X6 X7X7 X8X8 X9X9 รูปแบบ x รูปแบบ o รูปแบบ u w 12 1 X1X1 XnXn b 11 w 11 Y1Y1 X2X2 w 1n Y2Y2 b 21 w 21 w 22 w 2n -1 (output ของรูปแบบ x) 1 (output ของรูปแบบ o) -1 (output ของรูปแบบ u)

7 ตัวอย่าง : คำนวณและออกแบบ P ERCEPTRON เพื่อจัดกลุ่ม ตัวอักษรดังรูป 1 X1X1 X2X2 X3X3 X4X4 X5X5 X6X6 X7X7 X8X8 X9X9 รูปแบบ x รูปแบบ o รูปแบบ u w 12 1 X1X1 XnXn b 11 w 11 Y1Y1 X2X2 w 1n Y2Y2 b 21 w 21 w 22 w 2n -1 (output ของรูปแบบ x) -1 (output ของรูปแบบ o) 1 (output ของรูปแบบ u) Y3Y3 b m1 w m1 w m2 w mn

8 โปรแกรม M ATLAB : การสร้างฟังก์ชันใหม่ function [output1,output2,…] = ชื่อฟังก์ชัน (input1, input2, …) - ตัวอย่าง : function [mean, stdev] = stat(x) function mean = avg(x, n) - หมายเหตุ : ควรบันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อเดียวกับ ฟังก์ชัน - การเรียกใช้ ฟังก์ชัน [output1,output2,…] = ชื่อฟังก์ชัน (input1, input2, …) เช่น [mean1,stdev1] = stat(x1) avg(x,n) เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt S IMPLE M ULTIPLE PATTERN CLASSIFICATION ( การแบ่งกลุ่มแบบหลายกลุ่มอย่างง่าย ) ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google