งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรุนแรงในครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรุนแรงในครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรุนแรงในครอบครัว
2.Monitoring ความทุรนทุราย หย่าร้าง ดื่มสุรา เล่นการพนัน 3 Level ของระบบข้อมูล 3.Surveillance ความรุนแรงในครอบครัว ฆ่า ฆ่าตัวตาย ข่มขืน 1.ปัจจัยส่งเสริม หนี้สินครัวเรือน โครงสร้างประชากร

2 ระบบเฝ้าระวังสังคม ไม่ใช่เป็นโพลล์ แต่เป็นการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ตัวตรวจจับ (Model ทางสังคม) ข้อมูล ไหลเข้า ข้อมูลที่มีอยู่ใน คลังข้อมูล The toilet bowel Model.

3 ปัญหาเศรษฐกิจ ความไม่เพียงพอของรายได้
สถิติรายได้จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สถิติหนี้สินจากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

4 ยุทธศาสตร์ ICT ชาติข้อ 7 ICT Utilization for Public administration and Services
2. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เช่นมี CIO office ปรับปรุงกฎและระเบียบ 3. พัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล 4. ใช้ GIS ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5. สนับสนุนเครือข่าย ICT เพื่อการใช้งานภาครัฐ 6. สร้างสมรรถนะทาง ICT ของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 7. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของ ICT development 8. Develop National Digital Nervous System แปลจาก “Thai e-Government today” Chayakorn Piyabunditkul

5 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คืออะไร?

6 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) คืออะไร?
ระบบสารสนเทศที่แสดงขอมูลเชิงพื้นที่ หรือขอมูลที่มีพิกัดตําแหนง ซึ่งเป็นการผสมผสานการทํางานระหวางกระบวนวิธีวิเคราะห รวมกับระบบฐานขอมูลที่มีการอางอิงเชิงพิกัด ระบบของการใหคําตอบเชิงพื้นที่ ซึ่งใชเทคโนโลยีเพื่อดําเนินการในขั้นตอนตางๆ รวบรวมและนําเขาขอมูล การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ การกําหนดเงื่อนไขสําหรับเลือกใชขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะห หรือสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ แสดงผลซึ่งเปนการตอบคําถามเชิงพื้นที่ใหแกผูใช ดัดแปลงจาก สิริพร กมลธรรม สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

7 ข้อมูลพื้นฐาน จุด เส้น รูปขอบปิด (Polygon)

8 กรณีศึกษารายงานประจำปีของ UNDP

9 การสร้างข้อมูลและแผนที่แบบ UNDP
ต้องมีข้อมูลของงานในพื้นที่ พยายามแปลงข้อมูลพรรณนาให้เป็นตัวเลข หลีกเลี่ยงข้อมูลที่มาจากการสำรวจ ใช้ข้อมูลที่มาจากกิจกรรมจริง เช่นตัวเลขผู้ไปเลือกตั้ง จำนวนแพทย์ อัตราการศึกษาต่อ ตัวเลขผู้ประกันตน ข้อมูลต้องอยู่ในรูปตาราง มีแผนที่พร้อมข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ แผนที่มีความละเอียดเท่ากับข้อมูลของงาน อื่นๆ มี software (Database,GIS), บุคลากร ฯลฯ

10 ส่วนประกอบของ HAI (Index, Indices)
สุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน รายได้ บ้านและสภาพการอยู่อาศัย ครอบครัวและการใช้ชีวิตในชุมชน การขนส่งและการสื่อสาร การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม ประกอบด้วย 40 Indicators ย่อย ซึ่งสามารถแปลงเป็นตัวเลขได้


ดาวน์โหลด ppt ความรุนแรงในครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google