งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 Level ของระบบ ข้อมูล 3.Surveillance ความรุนแรงใน ครอบครัว ฆ่า ฆ่าตัวตาย ข่มขืน 1. ปัจจัยส่งเสริม หนี้สินครัวเรือน โครงสร้าง ประชากร 2.Monitoring ความทุรนทุราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 Level ของระบบ ข้อมูล 3.Surveillance ความรุนแรงใน ครอบครัว ฆ่า ฆ่าตัวตาย ข่มขืน 1. ปัจจัยส่งเสริม หนี้สินครัวเรือน โครงสร้าง ประชากร 2.Monitoring ความทุรนทุราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3 Level ของระบบ ข้อมูล 3.Surveillance ความรุนแรงใน ครอบครัว ฆ่า ฆ่าตัวตาย ข่มขืน 1. ปัจจัยส่งเสริม หนี้สินครัวเรือน โครงสร้าง ประชากร 2.Monitoring ความทุรนทุราย หย่าร้าง ดื่มสุรา เล่นการพนัน

2 ระบบเฝ้าระวังสังคม ไม่ใช่เป็นโพลล์ แต่ เป็นการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล ไหลเข้า ข้อมูลที่มีอยู่ใน คลังข้อมูล ตัวตรวจจับ (Model ทางสังคม ) The toilet bowel Model.

3 ปัญหาเศรษฐกิจ ความไม่เพียงพอของรายได้ สถิติรายได้จากรายงานของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ สถิติหนี้สินจากรายงานของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ สถิติหนี้สินจากรายงานของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ

4 ยุทธศาสตร์ ICT ชาติข้อ 7 ICT Utilization for Public administration and Services 1. ตั้งหน่วยงานที่ดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยตรง ( กระทรวง ICT) 2. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เช่นมี CIO office ปรับปรุง กฎและระเบียบ 3. พัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล 4. ใช้ GIS ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม 5. สนับสนุนเครือข่าย ICT เพื่อการใช้งานภาครัฐ 6. สร้างสมรรถนะทาง ICT ของบุคลากรในหน่วยงาน ภาครัฐ 7. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของ ICT development 8. Develop National Digital Nervous System แปลจาก “Thai e-Government today” Chayakorn Piyabunditkul

5 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คืออะไร ?

6 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) คืออะไร ? ระบบสารสนเทศที่แสดงขอมูลเชิงพื้นที่ หรือขอมูลที่มี พิกัดตําแหนง ซึ่งเป็นการผสมผสานการทํางานระหว างกระบวนวิธีวิเคราะห รวมกับระบบฐานขอมูลที่มีการอ างอิงเชิงพิกัด ระบบของการใหคําตอบเชิงพื้นที่ ซึ่งใชเทคโนโลยีเพื่อ ดําเนินการในขั้นตอนตางๆ – รวบรวมและนําเขาขอมูล – การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ – การกําหนดเงื่อนไขสําหรับเลือกใชขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะห หรือสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ – แสดงผลซึ่งเปนการตอบคําถามเชิงพื้นที่ใหแกผูใช ดัดแปลงจาก สิริพร กมลธรรม สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ

7 ข้อมูลพื้นฐาน จุด เส้น รูปขอบปิด (Polygon)

8 UNDP กรณีศึกษารายงานประจำปีของ UNDP

9 การสร้างข้อมูลและแผนที่แบบ UNDP ต้องมีข้อมูลของงานในพื้นที่ – พยายามแปลงข้อมูลพรรณนาให้เป็นตัวเลข – หลีกเลี่ยงข้อมูลที่มาจากการสำรวจ – ใช้ข้อมูลที่มาจากกิจกรรมจริง เช่นตัวเลขผู้ไป เลือกตั้ง จำนวนแพทย์ อัตราการศึกษาต่อ ตัวเลขผู้ประกันตน – ข้อมูลต้องอยู่ในรูปตาราง มีแผนที่พร้อมข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ – แผนที่มีความละเอียดเท่ากับข้อมูลของงาน อื่นๆ – มี software (Database,GIS), บุคลากร ฯลฯ

10 ส่วนประกอบของ HAI (Index, Indices)  สุขภาพ  การศึกษา  การจ้างงาน  รายได้  บ้านและสภาพ การอยู่อาศัย  ครอบครัวและการใช้ชีวิต ในชุมชน  การขนส่งและการสื่อสาร  การมีส่วนร่วมกิจกรรม ทางสังคม ประกอบด้วย 40 Indicators ย่อย ซึ่ง สามารถแปลงเป็นตัวเลข ได้


ดาวน์โหลด ppt 3 Level ของระบบ ข้อมูล 3.Surveillance ความรุนแรงใน ครอบครัว ฆ่า ฆ่าตัวตาย ข่มขืน 1. ปัจจัยส่งเสริม หนี้สินครัวเรือน โครงสร้าง ประชากร 2.Monitoring ความทุรนทุราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google