งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การผลิตสื่อ สำหรับ องค์กรการเมือง สู่ดิน ชาวหินฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การผลิตสื่อ สำหรับ องค์กรการเมือง สู่ดิน ชาวหินฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 การผลิตสื่อ สำหรับ องค์กรการเมือง สู่ดิน ชาวหินฟ้า

3 2 –มีการดำเนินกิจกรรม เผยแพร่–โฆษณา–ประชาสัมพันธ์–รณรงค์ ผ่าน เวทีความคิด –สร้างสรรค์ สงบ สันติ อหิงสา –ส่งเสริม จิตสำนึกสาธารณะ (จิตอาสา) จิตสำนึกการมีส่วนร่วม จิตสำนึกทางศีลธรรม –การเมืองภาคประชาชน การเมืองภาคเอกชน การเมืองภาครัฐ –ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR –การบริหารคน บริหารเวลา บริหารเงิน–เครื่องมือ–ทรัพยากร บริหารสื่อ ภาพรวมของกิจกรรมการเรียน การสื่อสารการเมือง

4 3 1.หน่วยงาน – ผู้โฆษณา (Advertiser) – ตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) – สื่อโฆษณา (Media) – บริษัทวิจัย (Research Unit) – หน่วยงานราชการ (Government Sector) – คู่แข่งขัน (Competitors) – ตลาดเป้าหมาย (Target Group) หน่วยงานในกระบวนการโฆษณา สำหรับงานการเมือง

5 4 2.การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ (กิจกรรมการเมือง นักการเมือง นโยบาย) วิเคราะห์สภาวะ การแข่งขัน (กิจกรรมการเมือง นักการเมือง นโยบาย) วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย -พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย -ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย -กลุ่มอ้างอิงของกลุ่มเป้าหมาย ข้อพิจารณาในการเลือก กลยุทธ์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ -เหนือกว่าคู่แข่งขัน -มีความคงทน ไม่ล้าสมัย -ความแตกต่าง โดนใจผู้บริโภค น่าเชื่อถือ เป็นไปได้ -มีภาพลักษณ์ ที่สามารถสื่อสารผ่านสื่อโฆษณาได้ หน่วยงานในกระบวนการโฆษณา สำหรับงานการเมือง

6 5 3. ปริศนา Political Communication Place (พื้นที่การสื่อสารการเมือง) - 4Dimensions : width x length x height x not-self - Point : จุดยืน จุดยืดหยุ่น - Time : Quantity, Sequence, Point, Opportunity, Relation, Time (ทฤษฎี Q-SPORT :อ.สู่ดิน) - Value : คุณสมบัติ ภาพลักษณ์ การกระทำ - Competency : technology, applicability, risk, crisis, (รู้เสพ รู้สร้าง รู้สุข) หน่วยงานในกระบวนการโฆษณา สำหรับงานการเมือง

7 6 การสื่อสาร ไตรภาคีสื่อสารมวลชน ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ซื้อโฆษณา

8 7 กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา 1.การรับข้อมูล 2.การวิจัย 3.การวางแผนยุทธวิธี 4.การตัดสินใจเลือกยุทธวิธี 5.การผลิตงานโฆษณา get briefs research strategy decision production

9 8 การสร้างสรรค์งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางการเมือง ข้อมูลจาก องค์กรการเมือง สาร สาระ ผลิตภัณฑ์ ทางการเมือง -กิจกรรม นักการเมือง นโยบาย -คุณสมบัติ ประโยชน์ คุณค่า -ข้อเด่น ข้อด้อย -บุคลิกภาพ -ค่านิยม ความนิยม -คู่แข่งขัน get briefs research strategy decision production

10 9 การสร้างสรรค์งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางการเมือง การวิจัย (Research) -ปัญหา แนวทางสร้างสรรค์งาน -วิจัย ตัวสาร สาระ ที่โฆษณา -วิจัย ผู้รับสาร-กลุ่มเป้าหมาย (สมาชิก, ทั่วไป) -วิจัย พื้นที่ ที่เข้าถึง มุมอับ พื้นที่เสี่ยง -วิจัย สื่อโฆษณา -วิจัย ปัญหาจากคู่แข่งขัน get briefs research strategy decision production

11 10 get briefs research strategy decision production การสร้างสรรค์งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางการเมือง วางแผนยุทธวิธี (Strategic Planning) วางแผนทาง ด้าน ภาพลักษณ์ ความนิยม วางแผนสร้างสรรค์งาน สื่อโฆษณา เลือกช่องทาง วางยุทธวิธีในการคิดสร้างสรรค์ วางแผน ซื้อสื่อ

12 11 การสร้างสรรค์งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางการเมือง แผนสื่อ Broadcast media: การซื้อเวลา Single Sponsorship เป็นผู้อุปถัมภ์เพียงผู้เดียวในรายการ Multiple Sponsorship เป็นผู้อุมปถัมภ์ร่วมกันหลายรายการ Participating Advertiser ซื้อเวลาสปอตโฆษณาย่อยร่วมกัน get briefs research strategy decision production

13 12 การสร้างสรรค์งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางการเมือง แผนสื่อ Broadcast media: รูปแบบสื่อ สื่อวิทยุ radio ระบบการส่งวิทยุกระจายเสียงที่อยู่ในเชิงพาณิชย์ 1. ระบบ AM (Amplitude modulation) 2. ระบบ FM (Frequency modulation) LOOSE SPOT โฆษณาที่ใช้คั่นระหว่างรายการ -ความยาว 30, 45, 60 วินาที get briefs research strategy decision production

14 13 การสร้างสรรค์งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางการเมือง แผนสื่อ Broadcast media: รูปแบบสื่อ FEATURE การโฆษณาแบบสารคดี -กำหนดรูปแบบรายการได้ตามต้องการ -บรรจุ Loose Spot ได้ 1 ตัว -ระบุ + ชื่อสถานีวิทยุ + ชื่อผู้อุปถัมภ์ + ชื่อช่วงรายการ get briefs research strategy decision production

15 14 การสร้างสรรค์งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางการเมือง แผนการผลิต /ลำดับขั้นงาน 1.Project เขียนโครงการ ข้อเสนอการสร้าง 2.Teamwork เตรียมทีมงาน 3. Radio/TV Script - Storyboard เขียนบท 4.Direction / Producing กำกับเสียง-แสง-การแสดง 5.Editing การตัดต่อลำดับภาพ ลำดับเสียง 6.Burn to CD/DVD ---> on air 7.Measurement การประเมินงานการผลิต get briefs research strategy decision production

16 15 แผนกลยุทธ์ตลาดการเมือง ของ พรรคการเมือง เขาทำกันอย่างไร ศึกษากรณีอดีตพรรคไทยรักไทย

17 16 ยุคสมัยของพรรคการเมือง: ปัจจัยการกำหนดแผนและกลยุทธ์สื่อ Party Concept “ พรรคคือศูนย์กลาง ” พรรคสำคัญกว่าบุคคล เน้นนโยบาย และภาพลักษณ์ของพรรค Product Concept “ บุคคลคือศูนย์กลาง ” เน้นจุดเด่นของหัวหน้าพรรค และผู้สมัครรับเลือกตั้ง Selling Concept “ การโน้มน้าวจูงใจ ให้นิยมในบุคคล/พรรค ” เน้นการสร้างกระแสนิยม (Fever) Marketing Concept “ การตอบสนองความต้องการของประชาชน ” เน้นนโยบาย “ ประชานิยม ” SR Concept (Social Responsibility) “ คุณภาพประชาชนคือศูนย์กลาง ” มุ่งสร้างคุณภาพ ศักยภาพชีวิต ของคน เน้นนโยบาย “ ทุนทางสังคม ” (Social I/O Resource) และสมดุลของระบบนิเวศ หรือเศรษฐกิจพอเพียง

18 17 3 Elements Political Marketing ปัจจัย 3 ประการ ของการตลาดทางการเมือง Access Voter Needs การเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง Identity Voters Segment การกำหนดลักษณะของกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง Profile Voters ข้อมูลของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

19 18 Political Marketing Tools องค์ประกอบ 4 ประการ ของ เครื่องมือทางการตลาด สำหรับการรณรงค์ทางการเมือง Market / Voter Segmentation การจำแนกส่วนทางการตลาดของผู้เลือกตั้ง Candidate / Party Positioning การวางตำแหน่งของผู้สมัคร - พรรค Marketing Mix 4Ps ส่วนผสมทางการตลาด Environmental Forces สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเลือกตั้ง

20 19 การจำแนก ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (กลุ่มเป้าหมาย) ของพรรคไทยรักไทย กลุ่มเป้าหมาย (Target Segment) “ คนรากหญ้า ” -เกษตรกร -ผู้ใช้แรงงาน “ คนทำมาหากิน ” -ผู้ขายแรงงาน -ค้าขายรายย่อย -คนจนในเมือง “ คนกินเงินเดือน ” -ชนชั้นกลาง -ผู้ประกอบการ SMEs นโยบายที่นำเสนอ -พักชำระหนี้เกษตรกร ลูกค้ารายย่อย ธ.ก.ส. 3 ปี -กองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท -หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) -30 บาท รักษาทุกโรค -เกษตรทันสมัย -ธนาคารคนจน (ทำสงครามกับความยากจน) -โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพคนตกงาน (หลักสูตรระยะสั้น) -โครงการเอื้ออาทร (เครื่องใช้สอย เงินผ่อน บ้าน รถ) -ปราบปรามยาเสพติด “ ผู้เสพ=คนป่วย ผู้ค้า=อาชญากร ” -30 บาท รักษาทุกโรค -พัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุน (ลดภาษีนิติบุคคล) -ธนาคาร SME, SMEs -กระทรวงพัฒนาผู้ประกอบการ -ปฏิรูปการศึกษา -ปราบปรามคอรัปชั่น และการแปรรูปวิสาหกิจ -ครอบครัวเข้มแข็ง บทบาทสตรี

21 20 ส่วนผสมทางการตลาดของ 4Ps Marketing Mix 4Ps Product Campaign Platform Push Marketing Mass Effort Grass-roots Effort Pull Marketing Mass Media Polling Research Strategy

22 21 Model การตลาดทางการเมือง ของ Brouce I Newman จุดมุ่งเน้น (Condidate Focus) การรณรงค์ทางการตลาด (The Marketing Campaign) A. แนวคิดของ พรรคการเมือง (Party Concept) B. แนวคิดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ (Product Concept) C. แนวคิดด้านจุดขาย (Selling Concept) D. แนวคิดด้าน การตลาด (Marketing Concept) สภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการเลือกตั้ง (Environment Forces) A. เทคโนโลยี (Technology) 1. The Computer 2. Television 3. Derect Mail B. การเปลี่ยนโครงสร้าง (Structure Shift) 1. Primary & Convention rules 2. Financial Regulations 3. Debates C. อิทธิพลทาบการเปลี่ยนแปลง จากกลุ่มที่มีผลกระทบ 1. Candidate 2. Consultant 3. Polister 4. Media 5. Political Party 6. Political Action Committee Internetgroups 7. Votes การจำแนกส่วน ทางการตลาดผู้ เลือกตั้ง (Market Voter Segmentational) A. การเข้าถึง ความต้องการ ของผู้ลงคะแนนเสียง (Access Voter Needs) B. ข้อมูลของ ผู้ลงคะแนน (Profile Voters) C. กำหนด กลุ่มผู้ลงคะแนน (Identity Voters Segment) การวางตำแหน่ง ผู้สมัคร / พรรค (Candidate Party Positioning) A. จุดแข็งจุดอ่อน ของผู้สมัคร (Access Candidate Strengths & Weaknesses) B. การเข้าใจคู่แข่ง (Access Competitive) C. กลุ่มเป้าหมาย (Target Segments) D. ภาพลักษณ์ (Establish- Image) แบบแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติ (Strategy Formulation & Implementation) A.The 4Ps -Product: ผลิตภัณฑ์ Campaign Platform -Push Marketing: การตลาดที่อาศัยปัจจัยผลัก Marketing Gross-roots Efforts -Pull Marketing: การตลาดที่อาศัยปัจจัยดึง Mass Media -Polling Research: การวิจัย B. การควบคุมและ การพัฒนาหน่วยงาน (Organization Development & Control) การรณรงค์ทางการเมือง (The Political Campaign)

23 22

24 23 กรอบงานการผลิตสื่อ องค์กรการเมือง

25 24 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง (1) วิเคราะห์ผู้อ่าน + เจ้าของสื่อ ผู้อ่าน = ประชาชน -เพศ อายุ ที่อยู่ อาชีพ การศึกษา (Demographics Background) -ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ ความพึงพอใจ (Psychology Background) -พฤติกรรมเปิดรับสื่อ บริโภคสื่อ (Exposure Behavior) สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุกระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT

26 25

27 26 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง (1)วิเคราะห์ผู้อ่าน + เจ้าของสื่อ (Analysis: SWOT, Positioning, Branding) เจ้าของสื่อ = องค์กรการเมือง / พรรคการเมือง -อุดมการณ์ (Ideology) และจุดยืน (Standing-Positioning) -วิสัยทัศน์ กระบวนทัศน์ (Vision & Paradigm) -ความรู้ความสามารถ เทคนิคการผลิต (Production Processing) -ความต้องการของผู้ผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุกระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT

28 27

29 28 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง (2) ออกแบบสร้างสรรค์ (Creation & Design) -ข้อความ ภาพประกอบ -รูปทรง สี เส้น ลวดลาย พื้น ตำแหน่ง จุดเน้น -ขนาดแผ่นป้าย -โปรแกรม (3) เตรียม -แผนงาน โครงการผลิต -งบประมาณ + SPONSER -ทีมงาน สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุกระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT

30 29 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง (4) ผลิต -เครื่องมือ อุปกรณ์ (Hardware) -โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) -ศิลปกรรม (Dummy / Lay Out / Artwork) -พิมพ์ -พับ เย็บ ตัด -บรรจุภัณฑ์ แยกส่ง สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุกระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT

31 30 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง (5) ติดตั้ง (Creation & Design) -จุดติดตั้ง (ติดตั้ง ปิดป้าย แจก) -ดูแลรักษา -เก็บ รื้อถอน (6) ประเมินผล -สังเกต / บันทึก / ภาพถ่าย-วิดีโอ -สัมภาษณ์ -รายงาน ออกแบบ - ผลิต - ติดตั้ง - เก็บ - ประเมินผล สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุกระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT

32 31

33 32 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง (1)วิเคราะห์ตนเอง + ผู้ฟัง (2) ภาพลักษณ์-อัตลักษณ์ -หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัด ของภาพลักษณ์ -ข้อกำหนดกิจกรรม ราย /วัน /สัปดาห์ /เดือน /ปี -แผนพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน วิทยากร ปฏิบัติกร รับเชิญ สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุกระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT

34 33

35 34

36 35

37 36 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง (3) แสดงตัวต่อสาธารณะ / เป็นข่าว (Public Appearance) -เวทีปราศรัย -พบปะประชาชนแบบเคาะประตูบ้าน (House-to-house selling) -พบปะประชาชนแบบใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising) -จัดงานวันเกิด บุคคล พรรค -ประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชน -กิจกรรมสาธารณะ ฯลฯ สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุกระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT

38 37

39 38

40 39

41 40

42 41 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง (4) ประเมินผล -แบบเปิดเผย แบบสอบถาม วิจัย โทรศัพท์, SMS Web Board, Guest Book, Pool -แบบซ่อนเร้น จดหมายลับ, บัตรสนเท่ห์, คำร้องเรียน เสียงวิพากษ์จากสื่อมวลชน ปฏิกิริยาจากคู่แข่ง สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุกระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT

43 42

44 43

45 44

46 45 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง (1)วิเคราะห์ผู้จัด + ผู้รับฟัง (2) ออกแบบสร้างสรรค์รายการ -องค์ประกอบรายการ สัดส่วนเนื้อหารายการ สารคดี + ธรรมคดี + บันเทิงคดี 30%30%40% 50%30%20% -ประเภทรายการ ข่าวสาร (Information) การศึกษา (Education) บันเทิง (Entertainment) จำแนกกลุ่มผู้ฟัง (Group Programme) สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุ กระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT

47 46 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง รูปแบบรายการ - รายการพูดคุย (Straight Talk) *talk show - รายการสนทนา (Conversational) - รายการสัมภาษณ์ (Interview) - รายการอภิปราย (Discussion) - รายการสารคดี (Documentary) - รายการนิตยสารทางอากาศ (Magazine) - รายการข่าว (News) - รายการบรรยายเหตุการณ์ (Commentary) - รายการตอบปัญหา (Quiz) - รายการเพลง (Music) - รายการละครวิทยุ (Radio Play) - รายการปกิณกะ (Varity) - รายการสาระละคร (Docu-Drama) สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุ กระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT

48 47 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง (3) เตรียม -แผนงานโครงการผลิต -ทีมงาน -งบประมาณ + SPONSER -ซื้อพื้นที่เวลาออกอากาศ -จัดเอง จัดร่วม จ้าง สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุ กระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT

49 48 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง (4) ลงมือผลิต -เขียน Script / Outline -ผลิต SPOT -เลือก MUS, SFX, VO, SONG, SPOT -On Air, Tape/CD (5) ประเมินผล -แบบสอบถาม วิจัย -โทรศัพท์, SMS -Mail Box -Web Board, Guest Book, Pool สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุ กระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT

50 49 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุกระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุ โทรทัศน ์ TV-SAT-MATV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT (1)วิเคราะห์ผู้จัด + ผู้รับฟัง (2) ออกแบบสร้างสรรค์รายการ -องค์ประกอบรายการ สัดส่วนเนื้อหารายการ สารคดี + ธรรมคดี + บันเทิงคดี -ประเภทรายการ ข่าวสาร (Information) การศึกษา (Education) บันเทิง (Entertainment) จำแนกกลุ่มผู้ฟัง (Group Programme)

51 50 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุกระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุ โทรทัศน ์ TV-SAT-MATV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT (3) เตรียม -แผนงานโครงการผลิต -ทีมงาน -งบประมาณ + SPONSER -ช่องทางการแพร่ภาพ CHANNELTV, MATV, Cable TV, SAT VCD/DVD -จัดเอง จัดร่วม จ้าง

52 51 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุกระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุ โทรทัศน ์ TV-SAT-MATV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT (4) ลงมือผลิต -เขียน Script / Outline -เลือก MUS, SFX, VO, SONG, SPOT -ผลิต SPOT -เผยแพร่ (5) ประเมินผล -แบบสอบถาม วิจัย -โทรศัพท์, SMS -Mail Box -Web Board, Guest Book, Pool

53 52 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง (1)วิเคราะห์ผู้จัด + ผู้รับฟัง (2) ออกแบบสร้างสรรค์ (Creation & Design) -ภาพยนตร์ข่าว -ภาพยนตร์สารคดี -ภาพยนตร์การศึกษา -ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ - ภาพยนตร์โฆษณา -ภาพยนตร์บันเทิง สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุกระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ FILM VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT

54 53 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุกระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ FILM VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT (3) เตรียม -แผนงานโครงการผลิต -ทีมงาน AE., CD., AD.,... -งบประมาณ + SPONSER -ช่องทางการแพร่ภาพ โรงภาพยนตร์ CHANNELTV, MATV, Cable TV, SAT VCD/DVD -จัดเอง จัดร่วม จ้าง

55 54 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง (2) ผลิต (Production) -ก่อนการผลิต -ระหว่างผลิต -หลังการผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุกระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ FILM VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT

56 55

57 56

58 57

59 58

60 59

61 60

62 61

63 62

64 63

65 64

66 65

67 66 กรอบงานการผลิตสื่องานการเมือง (1)วิเคราะห์ผู้จัด + ผู้รับฟัง (2) ออกแบบสร้างสรรค์ (Creation & Design) -ข้อความ ภาพประกอบ -รูปทรง สี เส้น ลวดลาย พื้น ตำแหน่ง จุดเน้น -ขนาดแผ่นป้าย -โปรแกรม (3) เตรียม -โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -พิมพ์ -ประกอบ (แผ่น, ชุด, ม้วน) สื่อสิ่งพิมพ์ PRINT สื่อบุคคล PERSON สื่อวิทยุกระจายเสียง RADIO BROADCAST สื่อวิทยุโทรทัศน์ TV BROADCAST สื่อภาพยนตร์-วีดิทัศน์ FILM/VIDEO-CD สื่อสารสนเทศ IT


ดาวน์โหลด ppt 1 การผลิตสื่อ สำหรับ องค์กรการเมือง สู่ดิน ชาวหินฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google