งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายศักดา หวังธรรมมั่งหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายปรีชา กลางณรงค์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางสุเพ็ญ หวังธรรมมั่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 5 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 4 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 12 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 9 รวม 27 อัตราว่าง - ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป แผน ผล 951 1,917 2,984 4,008 4,835 5,719 6,381 7,036 7,586 8,383 9,134 10,033 1,129 2,134 1.1 งานสารบรรณ 1,098 2,062 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 348 649 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 170 345 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 305 578 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 274 488 (5) ส่ง (เรื่อง) 2 1.2 การเงิน & บัญชี 29 59 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 20 43 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 4 10 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 5 6 1.3 พัสดุ 13 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) - (2) จัดจ้าง (ครั้ง) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ปีงบประมาณ 2556 ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง - 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) - ผัง 3.1 ผังเมืองรวมชุมชน บางสะพานน้อย แผน 5 ข6 ข7 8 ผล ข5

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ผัง - 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง แผน ผล

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย แผน/ ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,620 งาน/ครั้ง แผน 101 221 342 491 640 789 938 1,087 1,237 1,368 1,499 ผล 102 160 6.1 กรรมการ (คณะ) 162 7 16 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 9 6.3 สำรวจ (งาน) 79 3 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 85 5 6.5 ประมาณราคา (งาน) 11 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 401 39 49 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 324 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 83 28 38 งานบริการด้านผังเมือง 180 เรื่อง/ครั้ง 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 29 7.1 กรรมการ (คณะ) 70 1 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 80 19 54 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ (เรื่อง) 13

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) แผน 50 % 100 % ผล - 9 การตรวจสอบอาคารราชการ (หลัง) 60 หลัง 10 20 30 35 40 45 55 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 4 ครั้ง 1 2 3 4 1(6ราย)

8 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1โครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 6) แผนงาน 100 % แผน - 15% 30% 45% 60% 75% 100% ผล แผนเงิน ลบ. 1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรม ปรับปุรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาช่องกระจก (ระยะที่ 2)

9 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 อาคาร แผน 2 3 4 5 ผล - การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 4 ครั้ง หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 12 ครั้ง 6 7 8 9 10 11 12

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 11,120,300 บาท แผน - 5% 10% 15% 20% 25% 35% 45% 60% 70% 80% 95% ผล 0.72% 52.49% 1.1 งบดำเนินงาน 1,385,300 บาท 5.8% 15.84% 1.2 งบลงทุน 9,735,000 30% 40% 50% 90% 100% 53.55% -โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล อ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ตอน 3) 5,610,000 - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี 4,125,000 1.3 งบรายจ่ายอื่น

11 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 มิ.ย. 2559 ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน 2 ก.ย.45 (ขยายถึงปี 2547) ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน 12 ต.ค.51 (ขยายถึงปี 2553) ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานน้อย ผังเมืองรวมชุมชนบ้านกรูด ผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี ผังเมืองรวมชุมชนหนองพลับ ผังเมืองรวมชุมชนกุยบุรี 4 ก.ย. 2560 ผังเมืองรวมชุมชนไร่ใหม่ – ไร่เก่า 24 เม.ย. 2560 ผังเมืองรวมชุมชน กม. 5 21 เม.ย. 2559 ก่อน 49 50 51 53 54 55 ก่อน 49 50 51 52 53 55 52 53 54 55 52 53 55 50 51 52 53 55 50 51 52 53 54 50 51 55 52 53 54 50 51 55 52 53 50 51 52 53 54 55 50 51 52 54 55 50 51 52 53 54


ดาวน์โหลด ppt นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google