งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ่างทอง นายภักดี ศักดิ์พิสิษฐ์ นายชัยวัฒน์ ปลายเนิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ่างทอง นายภักดี ศักดิ์พิสิษฐ์ นายชัยวัฒน์ ปลายเนิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ่างทอง นายภักดี ศักดิ์พิสิษฐ์ นายชัยวัฒน์ ปลายเนิน
นายชัยวัฒน์ ปลายเนิน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายภักดี ศักดิ์พิสิษฐ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อ่างทอง นายสมชาย ไพรวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายการุณย์ บุญชูช่วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 4 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 1 - ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 10 พนักงานราชการ 6 5 ลูกจ้างประจำ 7 รวม 23 22

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10,000 รายการ 800 1,600 2,400 3,200 4,000 4,800 5,600 6,400 7,200 8,100 9,000 10,000 668 1,616 2,410 3,476 4,245 4,967 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 217 470 650 888 1,086 1,245 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 76 195 261 361 431 510 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 160 346 498 933 1,183 1,413 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 210 562 912 1,162 1,365 1,570 (5) ส่ง (เรื่อง) 5 12 18 23 29 35 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) - 21 47 72 97 113 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 3 8 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 11 15 22 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 2 4 7 16 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 6 9 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 13

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง 4.1 เทศบาลตำบลทางพระ แผน ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ผล ข2 4.1 เทศบาลตำบลม่วงคัน

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,000รายการ 80 163 246 329 412 495 578 661 744 829 910 1,000 116 165 392 580 723 903 5.1 กรรมการ (คณะ) 60 9 14 29 32 36 41 5.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 300 20 27 57 65 82 120 5.3 สำรวจ (งาน) 18 25 50 55 61 5.4 ออกแบบเขียนแบบ/ ตรวจแบบ (งาน) 15 22 42 47 53 58 5.5 ประมาณราคา (งาน) 21 46 52 5.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 250 75 147 232 258 349 445 5.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 100 10 30 35 40 5.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 28 33 38 51 5.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 1 3 6 12 งานบริการด้านผังเมือง 300 รายการ 125 150 175 200 225 275 76 114 152 190 221 6.1 กรรมการ (คณะ) - 6.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 130 78 103 129 149 6.3ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง) 170 24 49 72

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 7.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) แผน - 25% 50% 75% 100% ผล 8 การตรวจสอบอาคารราชการ 60 อาคาร 10 20 30 40 50 60 18 25 28 39 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 2 ครั้ง 1 2 11 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ 40%

7 Agenda Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 แห่ง 2 3 4 5 - ตรวจสอบสถานบริการ 7 แห่ง 7 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 24 ครั้ง 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 12 แห่ง 9 11 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1 โครงการ 25% 50% 75% 100% 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 แห่ง - 3 ตรวจสอบสถานบริการ 7 แห่ง 7 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 24 ครั้ง 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 5 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 12 แห่ง 9 11

8 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 9,108,400.- 1.1 งบดำเนินงาน 1,355,400.- - 3% 7% 15% 25% 35% 44% 55% 66% 78% 92% 100% 11% 31% 36% 1.2 งบลงทุน ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว 6,999,000.- 20% 40% 60% 80% 1.3 งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง 100,000.- 1.4 งบลงทุน ค่าปรับปรุงศูนย์และหน่วยทดสอบวัสดุจังหวัด 654,000.- 50% หมายเหตุ งบลงทุน ปี โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว หมูที่ 2 ต. บ้านรี อ. เมือง จ. อ่างทอง ความยาว 45 เมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 6,999,000.-บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) งานก่อสร้างตามสัญญา แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ก.ย. 56

9 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง ผังเมืองรวมเมืองอ่างทอง 21 มี.ค. 48 ผังเมืองรวมเมืองป่าโมก 4 ก.ย. 48 ผังเมืองรวมชุมชนวิเศษชัยชาญ-สามโก้ ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง ผังเมืองชุมชน ทต. ทางพระ ผังเมืองชุมชน ทต. ม่วงคัน 18 54 55-56 2550 2550 54-56 56 56 56 56


ดาวน์โหลด ppt อ่างทอง นายภักดี ศักดิ์พิสิษฐ์ นายชัยวัฒน์ ปลายเนิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google