งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายภักดี ศักดิ์พิ สิษฐ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายชัยวัฒน์ ปลาย เนิน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายการุณย์ บุญชูช่วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายภักดี ศักดิ์พิ สิษฐ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายชัยวัฒน์ ปลาย เนิน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายการุณย์ บุญชูช่วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายภักดี ศักดิ์พิ สิษฐ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายชัยวัฒน์ ปลาย เนิน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายการุณย์ บุญชูช่วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายสมชาย ไพรวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายคมกฤษ ศิริ ยุทธแสนยากร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 10 พนักงาน ราชการ 65 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 2322 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 1- ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10,000 รายการ 8001,6002,400 3,200 4,0004,8005,6006,4007,2008,1009,00010,000 6681,6162,4103,4764,2454,967 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2174706508881,0861,245 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 76195261361431510 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1603464989331,1831,413 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 2105629121,1621,3651,570 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 51218232935 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) -21477297113 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) -135812 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) -38111522 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) -2471116 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) -3691218 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) -135813

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง 4.1 เทศบาลตำบลทางพระแผน ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ผลข.1 ข2ข2 4.1 เทศบาลตำบลม่วงคันแผน ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ผลข.1 ข2ข2

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,000 รายการ 80163246 329 4124955786617448299101,000 116165392580723903 5.1 กรรมการ ( คณะ ) 6091429323641 5.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 3002027576582120 5.3 สำรวจ ( งาน ) 6060182550556165 5.4 ออกแบบเขียนแบบ / ตรวจแบบ ( งาน ) 6060152242475358 5.5 ประมาณราคา ( งาน ) 6060152141465257 5.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 25075147232258349445 5.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 100101530354052 5.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 100101428333851 5.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 1013691214 6 งานบริการด้านผังเมือง 300 รายการ 255075100125150175200225250275300 40 76114152190221 6.1 กรรมการ ( คณะ ) ------- 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 130130255278103129149 6.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 170152436496172

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 7 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 7.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) แผน --- - ---25%50%75%100% ผล -- 8 การตรวจสอบอาคารราชการ 60 อาคาร --- - 102030405060 --18 25 2839 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ --- - -------- --- - 10 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 2 ครั้ง --------12 11 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ -----40%100% ---- -

7 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1 โครงก าร 25%50%75%100 % 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 แห่ง ----1111--- ---------- 3 ตรวจสอบสถานบริการ 7 แห่ง --7-------- --7-------- 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 24 ครั้ง 24681012141618202224 246810 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 12 แห่ง 123456789101112 12345 Agenda ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 แห่ง 1234 25- 2 ตรวจสอบสถานบริการ 7 แห่ง 7- 7- 3 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 24 ครั้ง 24681012141618202224 24681012 4 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 12 แห่ง 123456789101112 123456 Agenda

8 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 9,108,40 0.- 1.1 งบดำเนินงาน 1,355,40 0.- - 3%7%15%25%35%44%55%66%78%92%100% -3%11%15%31%36% 1.2 งบลงทุน ค่าก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมคลอง บางแก้ว 6,999,00 0.- 20%40%60%80%100% ---25%-- 1.3 งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน ป้องกันตลิ่ง 100,000.- 40%60% ----100%- 1.4 งบลงทุน ค่าปรับปรุงศูนย์และ หน่วยทดสอบวัสดุ จังหวัด 654,000.- 50% ------ หมายเหตุ งบลงทุน ปี 2555-2556 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว หมูที่ 2 ต. บ้านรี อ. เมือง จ. อ่างทอง ความยาว 45 เมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 6,999,000.- บาท ( หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) งาน ก่อสร้างตามสัญญา แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ก. ย. 56

9 ผังเมือง วัน หมดอายุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง ผังเมืองรวมเมืองอ่างทอง 21 มี. ค. 48 ผังเมืองรวมเมืองป่าโมก 4 ก. ย. 48 ผังเมืองรวมชุมชนวิเศษชัยชาญ - สามโก้ ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง ผังเมืองชุมชน ทต. ทางพระ ผังเมืองชุมชน ทต. ม่วงคัน 18 25502551-2553 25502551-2553 54-56 56 5455-56 5656 5656 56


ดาวน์โหลด ppt นายภักดี ศักดิ์พิ สิษฐ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายชัยวัฒน์ ปลาย เนิน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายการุณย์ บุญชูช่วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google