งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิงห์บุรี นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู นางสาวสุภรณ์ เวชกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิงห์บุรี นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู นางสาวสุภรณ์ เวชกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิงห์บุรี นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู นางสาวสุภรณ์ เวชกรณ์
นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางสาวสุภรณ์ เวชกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สิงห์บุรี นายชาญยุทธ อยู่พุ่ม หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางสายใจ ทรัพย์สมบัติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 5 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ (ช่วยกลุ่มงานวิชาการโยธา 1) 3 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 12 พนักงานราชการ 7 ลูกจ้างประจำ 8 รวม 28 27 อัตราว่าง 1 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 683 1,728 2,605 3,352 4,137 5,074 6,048 7,074 8,231 9,494 10,477 11,504 747 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 178 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 121 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 195 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) (5) ส่ง (เรื่อง) 2 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 16 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 5 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 15 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 4 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 12 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลเพื่อนำไปสู่กระบวนการขั้นตอนตามกฎหมาย 1 ผัง 2.1 ผังเมืองรวมชุมชนบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 3. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 8 ผัง 3.1 ผังชุมชน อบต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี 3.2 ผังชุมชน อบต.บางมัญ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี 3.3 ผังชุมชน อบต.ม่วงหมู่ 3.4 ผังชุมชน อบต.โพกรวม

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 3.5 ผังชุมชน อบต.จักรสีห์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี 1 ผัง ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 3.6 ผังชุมชน อบต.หัวไผ่ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี 3.7 ผังชุมชน อบต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 3.8 ผังชุมชน อบต.ท่างาม

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย 2 ผัง 4.1 ผังเมืองรวมเมืองสิงห์บุรี ข.14-18 ข.14 – 18 (กรมฯ) 4.2 ผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี (การแก้ไขข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ขั้นตอนที่ 9 – 14) ติดตามรายปี แผนงาน แผนงาน 1 แผนงาน 2 แผนงาน 3 แผนงาน 4 แผนงาน 5 5 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง 6 โครงการอบรมความรู้ด้านผังเมืองแก่เยาวชน เรื่อง “ผังเมืองของเรา” 3 ครั้ง

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 650รายการ 46 88 127 168 215 271 329 388 446 513 580 650 135 6.1 กรรมการ (คณะ) 15 3 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 50 6.3 สำรวจ (งาน) 45 2 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 1 6.5 ประมาณราคา (งาน) 62 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 310 95 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 53 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 55 17 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 10 7 งานบริการด้านผังเมือง 120 20 30 40 60 70 80 90 100 110 9 7.1 กรรมการ (คณะ) 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 8 7.3ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ (เรื่อง)

8 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 การตรวจสอบอาคาร 80 รายการ 10 20 30 40 50 60 70 9 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 4 ครั้ง 1 2 3

9 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 อาคาร 2 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 3 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1,069,200 2% 10% 15% 20% 25% 45% 55% 60% 75% 80% 85% 100% 6.65% 1.1 งบดำเนินงาน 1.2 งบลงทุน

11 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3, 4 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 220 ม. งบประมาณ 22 ล้านบาท 1 โครงการ 10% 20% 35% 50% 65% 80% 100% 1.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 2 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี ความยาว 150 ม. งบประมาณ 15 ล้านบาท โครงการ 55% 85%


ดาวน์โหลด ppt สิงห์บุรี นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู นางสาวสุภรณ์ เวชกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google