งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริ รัตตัญญู หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสายใจ ทรัพย์สมบัติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริ รัตตัญญู หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสายใจ ทรัพย์สมบัติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริ รัตตัญญู หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสายใจ ทรัพย์สมบัติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางสาวสุภรณ์ เวชกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายชาญยุทธ อยู่พุ่ม หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1312 พนักงานราชการ 77 ลูกจ้างประจำ 88 รวม 2827 อัตราว่าง 1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 55 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ ( ช่วยกลุ่มงานวิชาการโยธา 1) 33 ลูกจ้างประจำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 55 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6831,7282,6053,3524,1375,0746,0487,0748,2319,49410,47711,504 747 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 178 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 121 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 195 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 195 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 2 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 16 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 5 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 15 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 4 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 12 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 4

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2. 2. สนับสนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดทำผังเมือง ชุมชนเทศบาลเพื่อนำไปสู่ กระบวนการขั้นตอนตาม กฎหมาย 1 ผัง 2.1 ผังเมืองรวมชุมชน บางระจัน อ. บางระจัน จ. สิงห์บุรี 1 ผังข.1 ข.2 ข.3 ข.4 3.3. สนับสนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดทำผังชุมชน โดยการมีส่วนร่วม 8 ผัง 3.1 ผังชุมชน อบต. ต้นโพธิ์ อ. เมืองฯ จ. สิงห์บุรี 1 ผังข.1 ข.2 ข.3 ข.4 3.2 ผังชุมชน อบต. บางมัญ อ. เมืองฯ จ. สิงห์บุรี 1 ผังข.1 ข.2 ข.3 ข.4 3.3 ผังชุมชน อบต. ม่วงหมู่ อ. เมืองฯ จ. สิงห์บุรี 1 ผังข.1 ข.2 ข.3 ข.4 3.4 ผังชุมชน อบต. โพกรวม อ. เมืองฯ จ. สิงห์บุรี 1 ผังข.1 ข.2 ข.3 ข.4

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 3.5 ผังชุมชน อบต. จักรสีห์ อ. เมืองฯ จ. สิงห์บุรี 1 ผังข.1 ข.2 ข.3 ข.4 3.6 ผังชุมชน อบต. หัวไผ่ อ. เมืองฯ จ. สิงห์บุรี 1 ผังข.1 ข.2 ข.3 ข.4 3.7 ผังชุมชน อบต. น้ำตาล อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 1 ผังข.1 ข.2 ข.3 ข.4 3.8 ผังชุมชน อบต. ท่างาม อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี 1 ผังข.1 ข.2 ข.3 ข.4

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย 2 ผัง 4.1 ผังเมืองรวมเมืองสิงห์บุรี ข.14-18 ข.14 – 18 ( กรมฯ ) 4.2 ผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี ( การแก้ไขข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ขั้นตอนที่ 9 – 14) ติดตามรายปี แผนงาน แผนงาน 1 แผนงาน 2 แผนงาน 3 แผนงาน 4 แผนงาน 5 5 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง แผนงาน 6 โครงการอบรมความรู้ด้านผังเมืองแก่ เยาวชน เรื่อง “ ผังเมืองของเรา ” 3 ครั้ง แผนงาน

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 650 รายการ 4688127 168 215271329388446513580650 135 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 153 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 500 6.3 สำรวจ ( งาน ) 452 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 501 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 622 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 31095 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 5315 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 5517 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 100 7 งานบริการด้านผังเมือง 120102030405060708090100110120 9 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 101 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 908 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 200

8 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 การตรวจสอบอาคาร 80 รายการ 1020304050607080 9 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 4 ครั้ง 1234

9 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 อาคาร 2 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 3 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 12 Agenda

10 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 1,069,20 0 2%10%15%20%25%45%55%60%75%80%85%100% 6.65% 1.1 งบดำเนินงาน 1,069,20 0 2%10%15%20%25%45%55%60%75%80%85%100% 6.65% 1.2 งบลงทุน

11 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ งบประมาณรวม 37 ล้านบาท 1.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เจ้าพระยา หมู่ 3, 4 ต. โรงช้าง อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี ความยาว 220 ม. งบประมาณ 22 ล้าน บาท 1 โครงการ 10%10%20%35%50%65%80%100% 1.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เจ้าพระยา หมู่ 2 ต. ต้นโพธิ์ อ. เมืองฯ จ. สิงห์บุรี ความยาว 150 ม. งบประมาณ 15 ล้านบาท 1 โครงการ 10%20%35%55%85%100%


ดาวน์โหลด ppt นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริ รัตตัญญู หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสายใจ ทรัพย์สมบัติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google