งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กาฬสินธุ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กาฬสินธุ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กาฬสินธุ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย
นายเกื้อกูล สถาพรวจนา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์ นางนิชาภา นามพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายสุรพล พันธุ์หวยพงษ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้าง กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้าง - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้าง 5 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้าง อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้าง 8 รวม 27 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว นายเกื้อกูล สถาพรวจนา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ถูกยืมตัวไปช่วยราชการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56
มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 1 งานบริหารทั่วไป 7,500 625 1,250 1,875 2,500 3,125 3,750 4,375 5,000 5,623 6,250 6,875 717 1.1 งานสารบรรณ 689 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 256 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 116 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 200 (5) ส่ง (เรื่อง) 1.2 การเงิน & บัญชี 23 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 15 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 8 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 1.3 พัสดุ 5 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 3 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ.56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 1 ผัง 2.1 เมืองกาฬสินธุ์ 7 121 ข.7 ข.8 ข. 9 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 4 ผัง 4.1 เทศบาลตำบลหนองกุงศรี อ. หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ แผน ผล ข. 1 ข.2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 4.2 เทศบาลตำบลจุมจัง อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 4.3 เทศบาลตำบลอิตื้อ อ. ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 4.4 เทศบาลตำบลบัวบาน อ. ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ แผน ข. 1 ข.2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ผล

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 54 พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 ก.พ. 55 มี.ค. 55 เม.ย. 55 พ.ค. 55 มิ.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 550 50 70 120 165 215 265 310 360 405 455 505 182 745 924 1,107 1,249 1,458 1,674 1,813 1,915 2,649 2,835 2,940 6.1 กรรมการ (คณะ) 40 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 45 6.3 สำรวจ (งาน) 5 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 3 6.5 ประมาณราคา (งาน) 4 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 78 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 10 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 7 งานบริการด้านผังเมือง 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 115 7.1 กรรมการ (คณะ) 1 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) -

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) (จัดทำแผน แม่บทและพื้นที่เป้าหมายจัดรูปที่ดิน) แผน ผล 100 % 5 % 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร 45 หลัง 30 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ - แห่ง - 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ - ครั้ง

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก /โครงการ 1.1 โครงการพัฒนาเส้นทาง ท่องเที่ยวสู่อุทยานโลกไดโนเสาร์ แผน ผล 10 % 50 % 100 % งบประมาณ 12,150,000 1.2 โครงการปรับปรุงสภาพ แวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ เมืองฟ้าแดดสงยางระยะ ที่ 1 (ปีงบประมาณ 2555) แผน ผล 50 % 100 % งบประมาณ 20,000,000.00

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56
มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท (เอกชน) แผน 2 แห่ง 4 แห่ง ผล 2 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย.56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน) 1,788,300 บาท 4 % 11 % 18 % 24 % 33 % 40 % 49 % 55 % 65 % 71 % 86% 100 % 4.41 % 1.1 งบดำเนินงาน

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ 24 ธ.ค. 53 (ป) 55 51 52 53 54 หมายเหตุ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ อยู่ในขั้นตอนที่ 7 รอนัดประชุมคณะกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาคำร้องผู้มีส่วนได้เสีย


ดาวน์โหลด ppt กาฬสินธุ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google