งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายเกื้อกูล สถาพรวจนา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางนิชาภา นามพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายพิสิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายเกื้อกูล สถาพรวจนา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางนิชาภา นามพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายพิสิษฐ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายเกื้อกูล สถาพรวจนา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางนิชาภา นามพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายสุรพล พันธุ์หวยพงษ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 13 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 88 รวม 27 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว นายเกื้อกูล สถาพรวจนา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ถูกยืมตัวไปช่วยราชการ สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้าง 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้าง -- กลุ่มงานวิชาการผัง เมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้าง 55 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้าง -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต. ค. 55 พ.ย.55พ.ย.55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก.พ.56ก.พ.56 มี. ค. 56 เม. ย. 56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย. 56 1 งานบริหารทั่วไป 7,5006251,2501,875 2,500 3,1253,7504,3755,0005,6236,2506,8757,500 717 1.1 งานสารบรรณ 689 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 256 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 116 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 116 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 200 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 1 1.2 การเงิน & บัญชี 23 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 15 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 8 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 1.3 พัสดุ 5 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 1 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 3 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 1

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต. ค. 55 พ. ย. 55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ.5 6 มี. ค. 56 เม. ย. 56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย. 56 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง 2.1 เมืองกาฬสินธุ์ 7 121 ข.7 ข.8 ข. 9 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 4 ผัง 4.1 เทศบาลตำบลหนองกุงศรี อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ แผน ผล ข. 1 ข.2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 4.2 เทศบาลตำบลจุมจัง อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ แผน ผล ข. 1 ข.2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 4.3 เทศบาลตำบลอิตื้อ อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ แผนข. 1 ข.2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ผล 4.4 เทศบาลตำบลบัวบาน อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ แผนข. 1 ข.2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ผล

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต. ค. 54 พ. ย. 54 ธ. ค. 54 ม. ค. 55 ก. พ. 55 มี. ค. 55 เม. ย. 55 พ. ค. 55 มิ. ย. 55 ก. ค. 55 ส. ค. 55 ก. ย. 55 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 5505070120 165 215265310360405455505550 1827459241,1071,2491,4581,6741,8131,9152,6492,8352,940 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 40 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 45 6.3 สำรวจ ( งาน ) 5 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 3 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 4 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 78 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 10 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 6 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 0 7 งานบริการด้านผังเมือง 120112233445566778899110115120 5 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 1 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 4 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ( เรื่อง ) -

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต. ค. 55 พ. ย. 55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ. 56 มี. ค. 56 เม. ย. 56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย. 56 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อ การพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) ( จัดทำแผน แม่บทและพื้นที่เป้าหมายจัด รูปที่ดิน ) แผน ผล 100 % 5 % 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร 45 หลัง 30 หลัง 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ - แห่ง --- - -------- 11 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ - ครั้ง ------------

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต. ค. 54 พ. ย.5 4 ธ. ค.54 ม. ค.56 ก. พ.56 มี. ค.56 เม. ย.5 6 พ. ค. 56 มิ. ย.5 6 ก.ค.56ก.ค.56 ส. ค.56 ก.ย.56ก.ย.56 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก / โครงการ 1.1 โครงการพัฒนา เส้นทาง ท่องเที่ยวสู่ อุทยานโลกไดโนเสาร์ แผน ผล 10 % 50 %100 % งบประมา ณ 12,150,0 00 1.2 โครงการปรับปรุง สภาพ แวดล้อมและสภาพ ภูมิทัศน์ เมืองฟ้าแดดสงยาง ระยะ ที่ 1 ( ปีงบประมาณ 2555) แผน ผล 50 %100 % งบประมาณ 20,000,00 0.00

8 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต. ค. 55 พ. ย. 55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ. 56 มี. ค. 56 เม. ย. 56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย. 56 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ( เอกชน ) แผน 2 แห่ง 4 แห่ง ผล 2 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” แผน 123 456789101112 ผล 1 Agenda

9 ที่งบประมาณเป้าหมาย ต. ค. 55 พ. ย. 55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ. 56 มี. ค. 56 เม. ย.56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย. 56 1 งบประมาณ ทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากร และงบอุดหนุน ) 1,788,300 บาท 4 %11 %18 %24 %33 %40 %49 %55 %65 %71 %86%100 % 4.41 % 1.1 งบ ดำเนินงาน 1,788,300 บาท 4 %11 %18 %24 %33 %40 %49 %55 %65 %71 %86%100 %

10 ผังเมืองวันหมดอายุป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ 24 ธ. ค. 53(ป)(ป) หมายเหตุ 1. ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ อยู่ในขั้นตอนที่ 7 รอนัดประชุมคณะกรรมการผัง เมือง เพื่อพิจารณาคำร้องผู้มีส่วนได้เสีย 5152 55 5354


ดาวน์โหลด ppt นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายเกื้อกูล สถาพรวจนา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางนิชาภา นามพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายพิสิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google