งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายบุญเสริม มูล สิน หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายเด่นพงษ์ จัน ทรจำนง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายบุญเสริม มูล สิน หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายเด่นพงษ์ จัน ทรจำนง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายบุญเสริม มูล สิน หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายเด่นพงษ์ จัน ทรจำนง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นายสุวพงษ์ ภูนาค พันธุ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด - ว่าง -

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 1312 พนักงาน ราชการ 77 ลูกจ้าง 77 รวม 2726 อัตราว่างวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ = 1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1. นางนิตยา สุวรรณรัตนชื่น นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สยผจ. พิษณุโลก 2. นางณิชกมล บุบผชัย พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 สยผจ. ร้อยเอ็ด ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้าง 22 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 21 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้าง -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 44 ลูกจ้าง 11 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 00 ลูกจ้าง 44 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 1/1

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 5551,22 7 169 4 252 4 322 4 394 8 443 8 497 3 566 5 624 4 681 1 737 6 790 1.1 งานสารบรรณ 733 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 261 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 104 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 104 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 261 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 3 1.2 การเงิน & บัญชี 35 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 15 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 1 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 0 (4) บันทึกการจ่าย ชำระเงิน ( เรื่อง ) 19 1.3 พัสดุ 22 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 8 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 5 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) 8 (4) ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 1

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับ ท้องถิ่น )- ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง แผนกำหนด แผนงาน ประสานง าน ข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4 ข4 ข5ข5 4.1 เทศบาลตำบลนา ดูน 4.2 เทศบาลตำบลหัว ดง ผลกำหนดแผนงาน 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 5 ผัง 5.1 อบต. หนองคูผลกำหนดแผนงาน 5.2 อบต. ดงดวนผลกำหนดแผนงาน 5.3 อบต. หนองไผ่ผลกำหนดแผนงาน 5.4 อบต. นาข่าผลกำหนดแผนงาน 5.5 อบต. ดงใหญ่ผลกำหนดแผนงาน

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 850 ผล 76139207269345411492567638714780850 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 21 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 1 6.3 สำรวจ ( งาน ) 4 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 12 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 10 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 68 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 30 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 2 6.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 21 7 งานบริการด้านผังเมือง 240 30 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) / บริการแผนที่ 7.3 ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน และให้คำปรึกษาด้านผัง เมือง 30

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูป เพื่อการพัฒนา 50%100 % 8.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) 100 % 9 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 70 อาคาร 1530455570 1010 ตรวจและออก ใบอนุญาตโรงมหรสพ 12345 1 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 3 ครั้ง 123 1212 บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ 100 %.

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ งบประมาณรวม 10 ล้านบาท 1.1 โครงการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่ง ท่องเที่ยวทาง ศิลปวัฒนธรรมและ ทางธรรมชาติ - ก่อสร้างอาคารศูนย์ ศึกษา ประวัติศาสตร์บริเวณ พระบรมธาตุนาดูน อ. นาดูน จ. มหาสารคาม สัญญาจ้าง เริ่มต้น 24 เม. ย 55 สิ้นสุด 29 ธ. ค.55 (250 วัน ) 100 % 60%80%100 % 10.00 ลบ. 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท

8 ที่ 7 8 กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 6666666 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้ง 6 ครั้ง 8 ครั้ง 9 ครั้ง 10 ครั้ง 11 ครั้ง 12 ครั้ง 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 1 ครั้ง Agenda

9 ที่ ๔ งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 1.405 7 ลบ. 8.3316.6 6% 24.9 9% 33.3 2% 41.6 5% 49.9 8% 58.3 1% 66.6 4% 74.9 7% 83.3 1% 91.5 5% 100 % 3.57 1.1 งบดำเนินงาน 1.405 7 ลบ. 8.3316.6 6% 24.9 9% 33.3 2% 41.6 5% 49.9 8% 58.3 1% 66.6 4% 74.9 7% 83.3 1% 91.5 5% 100 % 1.2 งบลงทุน ลบ. 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป 123456789101112 1313 1415161718 ผังเมืองรวมจังหวัด มหาสารคาม ผังเมืองรวมเมือง มหาสารคาม 25 มิ. ย 52 ผังเมืองชุมชนท่าขอน ยาง - ขามเรียง ผังเมืองชุมชนหนองแสง ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบลนาดูน ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบลหัวดง 51 49-56 51 5656 5656 50 52 55 56 52-55 56 56 52- 55 56


ดาวน์โหลด ppt หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายบุญเสริม มูล สิน หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายเด่นพงษ์ จัน ทรจำนง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google