งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาสารคาม -ว่าง- -ว่าง- นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ นายบุญเสริม มูลสิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาสารคาม -ว่าง- -ว่าง- นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ นายบุญเสริม มูลสิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาสารคาม -ว่าง- -ว่าง- นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ นายบุญเสริม มูลสิน
นายบุญเสริม มูลสิน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด -ว่าง- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มหาสารคาม นายเด่นพงษ์ จันทรจำนง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 1/1
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้าง 2 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 1 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้าง - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 4 ลูกจ้าง 1 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ ลูกจ้าง อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 12 พนักงานราชการ 7 ลูกจ้าง รวม 27 26 อัตราว่าง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ = 1 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว 1. นางนิตยา สุวรรณรัตนชื่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สยผจ. พิษณุโลก 2. นางณิชกมล บุบผชัย พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 สยผจ. ร้อยเอ็ด ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 555 1,227 1694 2524 3224 3948 4438 4973 5665 6244 6811 7376 790 1.1 งานสารบรรณ 733 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 261 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 104 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) (5) ส่ง (เรื่อง) 3 1.2 การเงิน & บัญชี 35 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 15 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) (3) งบประมาณ (ครั้ง) (4) บันทึกการจ่ายชำระเงิน (เรื่อง) 19 1.3 พัสดุ 22 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 8 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 5 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) (4) ตรวจสอบพัสดุประจำปี

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม(ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) -ผัง 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น)-ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง แผน กำหนดแผนงาน ประสานงาน ข1 ข2 ข3 ข4 ข5 4.1 เทศบาลตำบลนาดูน 4.2 เทศบาลตำบลหัวดง ผล 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 5 ผัง 5.1 อบต.หนองคู 5.2 อบต.ดงดวน 5.3 อบต.หนองไผ่ 5.4 อบต.นาข่า 5.5 อบต.ดงใหญ่

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 850 ผล 76 139 207 269 345 411 492 567 638 714 780 6.1 กรรมการ (คณะ) 21 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 1 6.3 สำรวจ (งาน) 4 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 12 6.5 ประมาณราคา (งาน) 10 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 68 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 30 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 2 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 7 งานบริการด้านผังเมือง 240 7.1 กรรมการ (คณะ) 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) /บริการแผนที่ 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 50% 100% 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) 100 % 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 15 30 45 55 70 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 1 2 3 4 5 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 3 ครั้ง 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ .

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ งบประมาณรวม 10 ล้านบาท 1.1 โครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ -ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษา ประวัติศาสตร์บริเวณพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม สัญญาจ้าง เริ่มต้น 24 เม.ย 55 สิ้นสุด 29 ธ.ค.55 (250 วัน) 100 % 60% 80% 100% 10.00 ลบ. 2 สนง.เป็นหน่วยงานสนับสนุน โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท

8 Agenda ที่78 กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 6 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้ง 6 ครั้ง 8 ครั้ง 9 ครั้ง 10 ครั้ง 11 ครั้ง 12 ครั้ง 5 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่๔ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.4057ลบ. 8.33 16.66% 24.99% 33.32% 41.65% 49.98% 58.31% 66.64% 74.97% 83.31% 91.55% 100% 3.57 1.1 งบดำเนินงาน 1.4057 ลบ. 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม 25 มิ.ย 52 ผังเมืองชุมชนท่าขอนยาง-ขามเรียง ผังเมืองชุมชนหนองแสง ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลนาดูน ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง 49-56 56 51 52-55 50 51 51 56 56


ดาวน์โหลด ppt มหาสารคาม -ว่าง- -ว่าง- นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ นายบุญเสริม มูลสิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google