งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิญญู หมั่นการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิญญู หมั่นการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวิญญู หมั่นการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์ เนย เมืองปัก หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางธนวรรณ วงษ์เอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 161614 พนักงานราชการ 65 ลูกจ้างประจำ 66 รวม 2825 อัตราว่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน = 1 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน = 1 พนักงานผังเมือง = 1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 43 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 32 ลูกจ้างประจำ 22 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 43 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 7381,6362,498 3,241 4,3605,4166,1097,0738,0949,21410,27711,561 9211,8872,5203,46542545,6566,4207,282 1.1 งานสารบรรณ 9071,8452,4413,32440555,3026,0186,852 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2695477459961,2311,4611,6791,942 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 104207273374459639720840 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1603354015646699371,0341,175 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 3737541,016136816882,2222,5212,812 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 1162230436483 1.2 การเงิน & บัญชี 1420396485104119144 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 91632547488102123 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 5471011161721 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) -------- 1.3 พัสดุ -224077114250283286 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) -123691012 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) -13913 1415 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) -20356595228259

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล - ผัง 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 500 รายการ 4284126 168 210252294336378420462500 92235273398439549580637 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 801634394450586782 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 901225324455617284 6.3 สำรวจ ( งาน ) 253371115182224 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 2511447101215 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 25123711131521 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 23055164182281293381 399 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 1022222222 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 1022222222 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 5-2234478 7 งานบริการด้านผังเมือง 5004284126168210252294336378420462500 90268430526644744841982 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 246810 7.2 ให้คำปรึกษา / บริการข้อมูล / แผน ที่ ( ครั้ง ) 84246384468576663749876 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ ( เรื่อง ) 418405058718296

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 9 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 75 อาคาร ---102040455055606575 -----4547 10 ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ 25 โรง -----152025 ------15 11 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ ครั้ง 123456 ---11166

7 ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณรายจ่ายปี 2555 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม 22.000 ล้านบาท 1.1 โครงการปรับปรุงสถานศึกษา และศาสนสนสถาน 1.1.1 ก่อสร้างอาคารศาลาบำเพ็ญบุญและ ก่อสร้างอาคารศาลาโดมวัดบางด้วนใน ( สุขกร ) ม.5 ต. บางด้วน อ. เมืองฯ จ. สมุทรปราการ งบประมาณ 8,990,000 บาท 1 แห่ง 20406080100 20 30 40100 1.1.2 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียน วัดคลองเก้า หมู่ 2 ต. แพรกษาใหม่ อ. เมือง ฯ จ. สมุทรปราการ งบประมาณ 2,996,000 บาท 1 แห่ง 75100 20 1.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนหินทิ้ง ป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งทะเลบางปู หมู่ 2 ต. บางปู อ. เมืองฯ จ. สมุทรปราการ งบประมาณ 10,000,000 บาท 1 แห่ง 102030406080100 ( ยังไม่เบิกจ่าย ) 36

8 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2424681012141618202224 1.1 การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดินโดยฐานข้อมูล GIS ของ เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ 35812 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 11 6 โครงการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการผังเมือง ในโรงเรียน 4 --------124 ----2222

9 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน ) 1.1188 6%12%21%27%36%43%50%60%67%77%89%100% 7.64%18%29.17%38.5449.75%58.35%69.81%75.36% 1.1 งบดำเนินงาน 1.0788 ลบ. 6%12%21%27%36%43%50%60%67%77%89%100% 7.64%18.84%30.44%50.38%57.38%66.30%78.20%87.84% 1.2 งบลงทุน 0.0400 ลบ. --0.83%3.33%5.83%8.33%10.83%26.08%27.75%51.08%74.41%100% ---- 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 ผังเมืองวันหมดอายุป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ 21 มิ. ย.51 51 52- 53 50 545 5656


ดาวน์โหลด ppt นายวิญญู หมั่นการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google