งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอารัต เมืองจร หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายเพ็ชรรัฐ แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางปลื้มจิตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอารัต เมืองจร หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายเพ็ชรรัฐ แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางปลื้มจิตต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอารัต เมืองจร หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายเพ็ชรรัฐ แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางปลื้มจิตต์ เนี้ยวคงศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายประยุทธ ไชยรัตน์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 65 ลูกจ้างประจำ 76 รวม 2725 อัตราว่าง - พนักงานสถาปนิก =1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 21 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 32 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง )

4 ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม 2 เป้าหมาย ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง ผังเมืองรวมจังหวัด ปทุมธานี ข.20– ข.24 ผลข ผังเมืองรวมร่วมกับท้องถิ่น 3 ผัง ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานีข.1- ข.6 ข.3ข.3 ข.4ข.4 ข.5ข.5 ข.6ข.6 ข.7ข.7 ผลข.3ข.3 ข.3 ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง – ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ข.1- ข.8 ข.1 – ข.8 ประเมินผลผัง เมืองรวมเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ติดตามและเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางและปรับปรุงผังเมืองรวมให้เสร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด ผังเมืองรวมเมืองท่า โขลง – คลองหลวง – รังสิต จังหวัดปทุมธานี ข.1- ข.4 ผลติดตามและเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางและปรับปรุงผังเมืองรวมให้เสร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง )

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ( 75 จังหวัด ) แผน ผล จัด ประชุม เจ้าของ ที่ดิน ประชุม คณะกรรม การจัดรูป เพื่อ พัฒนา พื้นที่ สรุป เอกสาร ส่ง สำนัก จัดรูป 7 การตรวจสอบอาคาร ราชการ ตรวจ และออก ใบอนุญาต โรงมหรสพ ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ จัดระชุมเจ้าของที่ดิน สรุปเอกสารส่ง สำนักจัดรูป สำนักจัดรูปเสนอแผน แม่บท ประสานท้องถิ่น

7 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน โครงการเผยแพร่ ความรู้ด้านผังเมือง ให้แก่เยาวชนภายใน สถานศึกษา จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ แห่ง โครงการเยาวชน สร้างสรรค์ “ เมืองของเรา ชุมชน ของฉัน ” ประกว ด 13 แห่ง ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ตรวจสอบสถานบริการ การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” หมายเหตุ : ป. หมายถึง โครงการประกวดบทความ และภาพวาด เกี่ยวกับผังเมืองในจินตนาการ โครงการประกวด ความรู้ด้านผังเมือง จัดทำ โครงก ารเสนอ ผู้ว่าฯ

8 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) %10%20%30%38%44%50%58%68%80%93%100 % 5.24 % % % % % % % % 1.1 งบดำเนินงาน %10%20%30%38%44%50%58%68%80%93%100 % 5.24 % % % % % % % % 1.2 งบลงทุน %100 % งบรายจ่ายอื่น -

9 ผังเมือง วัน หมดอ ายุ ป ผังเมืองรวมจังหวัด ปทุมธานี ผังเมืองรวมเมือง ปทุมธานี 10 มี. ค. 53 ผังเมืองรวมเมือง หนองเสือ - คลองหลวง - ธัญบุรี 15 พ. ค. 56 ผังเมืองรวมเมืองท่า โขลง - คลองหลวง - รังสิต 27 ธ. ค.57 ผังเมืองรวมเมืองลำ ลูกกา - บึง ยี่โถ 10 เม. ย.60 ก่อน ประเมินผลผัง 2555


ดาวน์โหลด ppt นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอารัต เมืองจร หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายเพ็ชรรัฐ แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางปลื้มจิตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google