งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปทุมธานี นางปลื้มจิตต์ เนี้ยวคงศักดิ์ นายอารัต เมืองจร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปทุมธานี นางปลื้มจิตต์ เนี้ยวคงศักดิ์ นายอารัต เมืองจร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปทุมธานี นางปลื้มจิตต์ เนี้ยวคงศักดิ์ นายอารัต เมืองจร
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายอารัต เมืองจร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปทุมธานี นายประยุทธ ไชยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายเพ็ชรรัฐ แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 4 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 2 1 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 2 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตราว่าง - พนักงานสถาปนิก =1 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 14 พนักงานราชการ 6 5 ลูกจ้างประจำ 7 รวม 27 25

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6270 580 1220 1600 2132 2730 3299 3701 4063 4564 4981 5526 972 1789 2510 3369 4164 5196 5767 6674 1.1 งานสารบรรณ 5900 936 1695 2354 3152 3894 4838 5328 6177 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 2411 325 595 815 1091 1325 1616 1857 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 1300 138 240 343 458 589 759 878 1020 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 800 1891 (5) ส่ง (เรื่อง) 89 10 25 38 54 66 88 99 114 1.2 การเงิน & บัญชี 200 81 108 131 164 197 212 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 180 17 43 68 91 113 145 169 182 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 20 8 11 13 18 23 28 30 (3) งบประมาณ (ครั้ง) - 1.3 พัสดุ 170 40 75 109 139 194 242 285 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 4 41 51 67 93 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 45 2 9 19 27 36 55 71 86 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 50 5 52 72 90 106

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 2
Function ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 2 เป้าหมาย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1. ผังเมืองรวม(ดำเนินการเพื่อเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง ผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี ข.20– ข.24 ข.20 – ข.24 ผล ข.20 3.ผังเมืองรวมร่วมกับท้องถิ่น 3 ผัง ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี ข.1-ข.6 ข.3 ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง – ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ข.1-ข.8 ข.1 – ข.8 ประเมินผลผังเมืองรวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ติดตามและเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางและปรับปรุงผังเมืองรวมให้เสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง – คลองหลวง – รังสิต จังหวัดปทุมธานี ข.1-ข.4

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1000 72 144 246 374 448 521 577 668 760 852 926 487 770 995 1138 1332 1526 1622 1796 4.1 กรรมการ (คณะ) 156 8 13 21 27 38 80 88 118 4.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 120 12 19 37 58 68 77 87 4.3 สำรวจ (งาน) 60 16 23 30 43 90 4.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 48 22 29 42 67 78 4.5 ประมาณราคา (งาน) 96 11 33 109 124 4.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 409 617 849 931 958 965 974 47 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 84 15 44 54 69 86 102 137 4.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 31 46 57 70 81 4.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 226 1 5 9 49 56 งานบริการด้านผังเมือง 600 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 52 103 168 297 395 470 522 5.1 กรรมการ (คณะ) 2 5.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 92 154 210 280 330 432 5.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ (เรื่อง) 17 63 73

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ( 75 จังหวัด) แผน ผล จัดประชุมเจ้าของที่ดิน ประชุมคณะกรรมการจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่ สรุปเอกสารส่งสำนักจัดรูป 7 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 10 20 30 40 50 60 70 - 45 8 ตรวจ และออกใบอนุญาต โรงมหรสพ 14 9 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 4 1 2 3 จัดระชุมเจ้าของที่ดิน สรุปเอกสารส่งสำนักจัดรูป สำนักจัดรูปเสนอแผนแม่บท ประสานท้องถิ่น

7 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านผังเมือง ให้แก่เยาวชนภายในสถานศึกษา จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2556 13 แห่ง - 1-3 4-7 8-11 12-13 9 13 2 โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ “เมืองของเรา ชุมชนของฉัน” ประกวด 3. ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 4. ตรวจสอบสถานบริการ 38 34 5. การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 6. หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 3 4 6 7 8 โครงการประกวดความรู้ด้านผังเมือง จัดทำโครงการเสนอผู้ว่าฯ หมายเหตุ : ป. หมายถึง โครงการประกวดบทความ และภาพวาด เกี่ยวกับผังเมืองในจินตนาการ

8 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.6529 5% 10% 20% 30% 38% 44% 50% 58% 68% 80% 93% 100% 5.24% 13.60% 26.65% 33.27% 28.69% 36.26% 48.66% 52.20% 1.1 งบดำเนินงาน 1.1469 41.35% 52.25% 70.14% 75.23% 1.2 งบลงทุน - 1.3 งบรายจ่ายอื่น

9 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี 10 มี.ค. 53 ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ คลองหลวง-ธัญบุรี 15 พ.ค. 56 ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง คลองหลวง-รังสิต 27 ธ.ค.57 ผังเมืองรวมเมืองลำลูกกา บึงยี่โถ 10 เม.ย.60 ก่อน 2550 2551 2555 2555 ประเมินผลผัง


ดาวน์โหลด ppt ปทุมธานี นางปลื้มจิตต์ เนี้ยวคงศักดิ์ นายอารัต เมืองจร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google