งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอารัต เมืองจร หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายเพ็ชรรัฐ แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางปลื้มจิตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอารัต เมืองจร หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายเพ็ชรรัฐ แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางปลื้มจิตต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอารัต เมืองจร หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายเพ็ชรรัฐ แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางปลื้มจิตต์ เนี้ยวคงศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายประยุทธ ไชยรัตน์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 65 ลูกจ้างประจำ 76 รวม 2725 อัตราว่าง - พนักงานสถาปนิก =1 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 21 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 32 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6270 58012201600213227303299370140634564498155266270 9721789251033694164519657676674 1.1 งานสารบรรณ 59009361695235431523894483853286177 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 241132559581510911325161618572132 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 13001382403434585897598781020 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 13001382403434585897598781020 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 800325595815109113251616 1891 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 8910253854668899114 1.2 การเงิน & บัญชี 200255481108131164197212 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 18017436891113145169182 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 20811131718232830 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) ----- 1.3 พัสดุ 170114075109139194242285 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 75413284151678193 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 4529192736557186 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) 505182841527290106

4 ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม 2 เป้าหมาย ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง ผังเมืองรวมจังหวัด ปทุมธานี ข.20– ข.24 ผลข.20 3. ผังเมืองรวมร่วมกับท้องถิ่น 3 ผัง ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานีข.1- ข.6 ข.3ข.3 ข.4ข.4 ข.5ข.5 ข.6ข.6 ข.7ข.7 ผลข.3ข.3 ข.3 ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ – คลองหลวง – ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ข.1- ข.8 ข.1 – ข.8 ประเมินผลผัง เมืองรวมเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ติดตามและเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางและปรับปรุงผังเมืองรวมให้เสร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด ผังเมืองรวมเมืองท่า โขลง – คลองหลวง – รังสิต จังหวัดปทุมธานี ข.1- ข.4 ผลติดตามและเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางและปรับปรุงผังเมืองรวมให้เสร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1000721442463744485215776687608529261000 487 77099511381332152616221796 4.1 กรรมการ ( คณะ ) 156 8 132127388088118 4.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 1201219273758687787 4.3 สำรวจ ( งาน ) 6060816233043586890 4.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 48816222942586778 4.5 ประมาณราคา ( งาน ) 96112333436888109124 4.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 120409617770849931958965974 47 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 84153044546986102137 4.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 9015314657708190102 4.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 2261591213495686 5 งานบริการด้านผังเมือง 600 50100150200250300350400450500550600 52 103168226297395470522 5.1 กรรมการ ( คณะ ) 22222222 5.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 4292154210280330395432 5.3 ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 817294358637388

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ( 75 จังหวัด ) แผน ผล จัด ประชุม เจ้าของ ที่ดิน ประชุม คณะกรรม การจัดรูป เพื่อ พัฒนา พื้นที่ สรุป เอกสาร ส่ง สำนัก จัดรูป 7 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 7510 20 304050607075 - - - - -45 8 ตรวจ และออก ใบอนุญาต โรงมหรสพ 14- - - --- 7 9 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 41 - 2-3-4--- --- - ---- จัดระชุมเจ้าของที่ดิน สรุปเอกสารส่ง สำนักจัดรูป สำนักจัดรูปเสนอแผน แม่บท ประสานท้องถิ่น

7 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน โครงการเผยแพร่ ความรู้ด้านผังเมือง ให้แก่เยาวชนภายใน สถานศึกษา จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2556 13 แห่ง --1-3 4-7 8-1112- 13 ---913 2 โครงการเยาวชน สร้างสรรค์ “ เมืองของเรา ชุมชน ของฉัน ” ประกว ด 13 แห่ง ------------ 3.3. ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5-------- 4.4. ตรวจสอบสถานบริการ 38-----34 5.5. การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 1211111111 6.6. หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 1212345678 หมายเหตุ : ป. หมายถึง โครงการประกวดบทความ และภาพวาด เกี่ยวกับผังเมืองในจินตนาการ โครงการประกวด ความรู้ด้านผังเมือง จัดทำ โครงก ารเสนอ ผู้ว่าฯ

8 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 1.652 9 5%10%20%30%38%44%50%58%68%80%93%100 % 5.24 % 13.6 0% 26.65 % 33.2 7% 28.6 9% 36.2 6% 48.6 6% 52.2 0% 1.1 งบดำเนินงาน 1.146 9 5%10%20%30%38%44%50%58%68%80%93%100 % 5.24 % 13.6 0% 26.65 % 33.2 7% 41.3 5% 52.2 5% 70.1 4% 75.2 3% 1.2 งบลงทุน 0.506 00 50%100 % - - 1.3 งบรายจ่ายอื่น -

9 ผังเมือง วัน หมดอ ายุ ป 123456789 10101 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 21212 2323 2424 ผังเมืองรวมจังหวัด ปทุมธานี ผังเมืองรวมเมือง ปทุมธานี 10 มี. ค. 53 ผังเมืองรวมเมือง หนองเสือ - คลองหลวง - ธัญบุรี 15 พ. ค. 56 ผังเมืองรวมเมืองท่า โขลง - คลองหลวง - รังสิต 27 ธ. ค.57 ผังเมืองรวมเมืองลำ ลูกกา - บึง ยี่โถ 10 เม. ย.60 ก่อน 2550 2551 2552-2555 2555 ประเมินผลผัง 2555


ดาวน์โหลด ppt นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายอารัต เมืองจร หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นายเพ็ชรรัฐ แจ้งสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางปลื้มจิตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google