งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- รวม 77 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- รวม 77 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- รวม 77 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (1/1)

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 472 1.1 งานสารบรรณ 469 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 188 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 38 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 17 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 226 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) - 1.2 การเงิน & บัญชี 2 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 1 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) - (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 1 1.3 พัสดุ 1 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) - (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 1 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) -

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 การจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ปี 2556 1 ตัวชี้วัดข.1- ข.4 (1) ข. 4(2) ข.5 3 รับการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี 2555 (Site visit) 1 ครั้งข.6 ( ปี 2555) 4 คำรับรองของกระทรวง / กลุ่มภารกิจ ปี 2556 กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556 ข.1 เจรจาตัวชี้วัด ปี 2556 ระดับกระทรวง / กลุ่มภากิจ / กรม ข.2 จัดทำคำรับรองฯ ปี 2556 ข.3 นำคำรับรองไปสู่การปฏิบัติ ข.4 ติดตามความก้าวหน้า ปี 2556 รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน ข.4(1) รายงานประเมินตนเอง e-sar card รอบ 6 เดือน ข.4(2) รายงานประเมินตนเอง e-sar card รอบ 9 เดือน ข.5 ติดตามความก้าวหน้า ปี 2556 รอบ 12 เดือนและรายงานผลฯ ข.6 รับการตรวจติดตามผลฯ รอบ 12 เดือน ปี 2555 (Site visit)

5 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน Agenda

6 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 355,50 0 100% 5.822 7 2.306 6 2.447220.02 81 7.876 2 4.978 9 9.479 6 8.073 1 16.03 38 15.89 31 5.175 81 1.884 6 1.1 งบดำเนินงาน 100%5.822 7 2.306 6 2.447220.02 81 7.876 2 4.978 9 9.479 6 8.073 1 16.03 38 15.89 31 5.175 81 1.884 6 0.84 1.2 งบลงทุน 1.2.1 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- รวม 77 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google