งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายมนตรี ศักดิ์เมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี นายกุมพล พฤฒิ พฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางเพ็ญศรี คง ฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายมนตรี ศักดิ์เมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี นายกุมพล พฤฒิ พฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางเพ็ญศรี คง ฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายมนตรี ศักดิ์เมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี นายกุมพล พฤฒิ พฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางเพ็ญศรี คง ฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายธีระ พันธ์ สันติจิตโต หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายวิเชียร หนู ดำ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ 1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 18 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 88 รวม 32 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 66 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) 2

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 13,50 0 1,1252,2503,3754,5005,6256,7507,8759,00010,12511,25 0 12,37 5 13,50 0 1,3452,7764,0255,4836,353 1.1 งานสารบรรณ 1,2802,6303,8105,1835,980 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 3358001,0751,4431,720 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 180390580777940 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 250 470690580 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 5151,1901,6852,2732,740 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) - 1.2 การเงิน & บัญชี 6060136203278344 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 194970101125 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 1024395364 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 24556 (4) ลงบัญชี 295989119149 1.3 พัสดุ 510122229 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 124910 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 366813 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 12256 3

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง ผังเมืองรวมเมืองนาสารข 14- 18 ข 14 ข15ข15 ข 16 ข 17 ข18ข18 ข 14 ข 15 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะ พะงัน ข 8- ข 14 ข8ข8 ข9ข9 ข 10 ข11ข11 ข 12 ข 13 ข 14 ข8ข8 ข 9-10 ข 11 ข 12 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 3.1 ชุมชนเกาะสมุย ( อปท. จัดทำ ) ข 3- ข 8 ประเมินผลผัง ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 ข6ข6 ข7ข7 ข8ข8 ข2ข2 ข 3 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผังข. 1 ข2ข2 ข. 3 ข. 4 ข5ข5 4.1 เทศบาลตำบลบาง สวรรค์ ข1ข1 4.2 เทศบาลตำบลเขา นิพันธ์ ข1ข1 4

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 5,2004328641,296 1,728 2,1602,5923,0243,4563,8884,3204,7525,200 3257901,3691,7542,090 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 1803670100136170 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 18023496995117 6.3 สำรวจ ( งาน ) 4838182633 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 72814263642 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 721117294251 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 4,2162035149481,1911,415 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 1442439547598 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 4826102032 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 2401573115133140 7 งานบริการด้านผังเมือง 3255075100125150175200225250275300325 275589118141 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 125102121414859 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 1001428354453 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 10036132629 5

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 1 แห่ง --- - - --- - - 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร --10 20 3040456070-75- --- - 40 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ 12 แห่ง --3 6 912------ --- - - 11 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 2 ครั้ง -----12----- ----- 1212 บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ 1 แห่ง ------ --111 6

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 โครงการปรับปรุงพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกวิภาวดี ( คลองพาย ) ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 100% 2.5 ลบ. 100% 1.2 จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคในเขต พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลทุ่ง รัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 50%70%80%100% 38%50.28%60.28%70%80% 15.55 ลบ. 50.98%74.33%100% 25.66%31.26% 46.25% 7 1.3 โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ถ้ำเพชร พนมวัง ต. ป่าร่อน อ. กาญจน ดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 10%20%30%40%60%80%100% 5% 4.99 ลบ. 10%20%30%40%60%80%100% -

8 8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณรวม 18.05 ล้านบาท ( งบประมาณปี 2554) 1.4 โครงการก่อสร้างระบบ ป้องกันน้ำท่วมวัดพระบรม ธาตุไชยาวรวิหาร 1 แห่ง 10%20%30%40%60%80%100% 40 ลบ. 10%20%30%40%60%80%100% 1.5 โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวบึงขุนทะเล 1 แห่ง 25% 55% 90% 100% 10% 8 ลบ. -25% 55% 90% 100% - อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดจ้าง

9 Agenda ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 -- - -- 2 ตรวจสอบสถานบริการ 50 -- - -- 3 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 50357810 4 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 1212345 9

10 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 2.3300 ลบ. 6.62%15.87%22.97%32.07%38.69%48.79%55.41%64.51%72.91%80.73%89.70%100% 7.81%17.36%26.51%41.26%50.11% 1.1 งบดำเนินงาน 2.2702 ลบ. 6.62%15.87%22.97%32.07%38.69%48.79%55.41%64.51%72.91%80.73%89.70%100% 8.02%17.82%25.83%39.70%48.79% 1.2 งบลงทุน 0.0600 ลบ. 50%100% 51.99%99.99% 1.3 งบรายจ่ายอื่น 10

11 ผังเมืองวันหมดอายุป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน 12 ก. ย. 51 ผังเมืองรวมเมืองนาสาร 29 ส. ค. 51 ผังเมืองรวมเมืองพุนพิน 12 พ. ย. 52 ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี 8 เม. ย. 52 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย 24 ก. ค. 55 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน 21 ธ. ค.58 ผังเมืองชุมชนทต. บางสวรรค์ ผังเมืองชุมชนทต. เขานิพันธ์ 18 (1) 51 50 51 50 52 - 55 56 5656 5656 52 5656 5656 54- 55 5656 5656 53-54 53 11 53-54- 55 55 56 5656 5656


ดาวน์โหลด ppt นายมนตรี ศักดิ์เมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี นายกุมพล พฤฒิ พฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางเพ็ญศรี คง ฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google