งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุราษฎร์ธานี นายมนตรี ศักดิ์เมือง นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุราษฎร์ธานี นายมนตรี ศักดิ์เมือง นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุราษฎร์ธานี นายมนตรี ศักดิ์เมือง นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์
นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายธีระพันธ์  สันติจิตโต หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายมนตรี ศักดิ์เมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สุราษฎร์ธานี นายวิเชียร  หนูดำ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางเพ็ญศรี  คงฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 4 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 6 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 18 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 8 รวม 32

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 13,500 1,125 2,250 3,375 4,500 5,625 6,750 7,875 9,000 10,125 11,250 12,375 1,345 2,776 4,025 5,483 6,353 1.1 งานสารบรรณ 1,280 2,630 3,810 5,183 5,980 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 335 800 1,075 1,443 1,720 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 180 390 580 777 940 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 250 470 690 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 515 1,190 1,685 2,273 2,740 (5) ส่ง (เรื่อง) - 1.2 การเงิน & บัญชี 60 136 203 278 344 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 19 49 70 101 125 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 10 24 39 53 64 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 2 4 5 6 (4) ลงบัญชี 29 59 89 119 149 1.3 พัสดุ 12 22 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 9 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 3 8 13 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง ผังเมืองรวมเมืองนาสาร ข14-18 ข14 ข15 ข16 ข17 ข18 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน ข8-ข14 ข8 ข9 ข10 ข11 ข12 ข13 ข9-10 ข 11 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) - ผัง 3.1 ชุมชนเกาะสมุย (อปท.จัดทำ) ข3-ข8 ประเมินผลผัง ข3 ข4 ข5 ข6 ข7 ข2 ข 3 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง ข. 1 ข. 3 ข. 4 4.1เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ข1 4.2เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 5,200 432 864 1,296 1,728 2,160 2,592 3,024 3,456 3,888 4,320 4,752 325 790 1,369 1,754 2,090 6.1 กรรมการ (คณะ) 180 36 70 100 136 170 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 23 49 69 95 117 6.3 สำรวจ (งาน) 48 3 8 18 26 33 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 72 14 42 6.5 ประมาณราคา (งาน) 11 17 29 51 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 4,216 203 514 948 1,191 1,415 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 144 24 39 54 75 98 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 2 10 20 32 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 240 15 73 115 133 140 7 งานบริการด้านผังเมือง 50 125 150 175 200 225 250 275 300 27 55 89 118 141 7.1 กรรมการ (คณะ) 21 41 59 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 28 35 44 53 7.3ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง) 13

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 1แห่ง - 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร 10 20 30 40 45 60 70 -75 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 12 แห่ง 3 6 12 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 2 ครั้ง 1 2 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ 1 แห่ง --

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกวิภาวดี (คลองพาย) ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 100% 2.5 ลบ. 1.2 จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 50% 70% 80% 38% 50.28% 60.28% 15.55 ลบ. 50.98% 74.33% 25.66% 31.26% 46.25% 1.3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ถ้ำเพชรพนมวัง ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 10% 20% 30% 40% 60% 80% 100% 5% 4.99 ลบ. -

8 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท (งบประมาณปี 2554) 1.4 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร 1 แห่ง 10% 20% 30% 40% 60% 80% 100% 40 ลบ. 1.5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงขุนทะเล 25% 55% 90% 8 ลบ. - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง

9 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 - 2 ตรวจสอบสถานบริการ 50 3 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 5 7 8 10 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 12

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) ลบ. 6.62% 15.87% 22.97% 32.07% 38.69% 48.79% 55.41% 64.51% 72.91% 80.73% 89.70% 100% 7.81% 17.36% 26.51% 41.26% 50.11% 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 8.02% 17.82% 25.83% 39.70% 1.2 งบลงทุน ลบ. 50% 51.99% 99.99% 1.3 งบรายจ่ายอื่น

11 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน 12 ก.ย. 51 ผังเมืองรวมเมืองนาสาร 29 ส.ค. 51 ผังเมืองรวมเมืองพุนพิน 12 พ.ย. 52 ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี 8 เม.ย. 52 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย 24 ก.ค. 55 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน 21 ธ.ค.58 ผังเมืองชุมชนทต.บางสวรรค์ ผังเมืองชุมชนทต.เขานิพันธ์ 18 (1) 56 50 51 52 56 50 51 52 53-54 55 52-55 50 54-55 52 53 56 54-55 56 56 56


ดาวน์โหลด ppt สุราษฎร์ธานี นายมนตรี ศักดิ์เมือง นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google