งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชลบุรี นายมนัส ปรุงทำนุ ร.อ.ปกรณ์เดช โลหิตหาญ นายชิดชัย อังคะไวมงคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชลบุรี นายมนัส ปรุงทำนุ ร.อ.ปกรณ์เดช โลหิตหาญ นายชิดชัย อังคะไวมงคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชลบุรี นายมนัส ปรุงทำนุ ร.อ.ปกรณ์เดช โลหิตหาญ นายชิดชัย อังคะไวมงคล
ร.อ.ปกรณ์เดช โลหิตหาญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายชิดชัย อังคะไวมงคล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุลโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชลบุรี นายมนัส ปรุงทำนุ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางปราณี จิระโสภณรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 2 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 7 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 18 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 9 รวม 33 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ไปช่วยราชการ ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 11,143 891 1,875 2,773 4,009 5,018 5,097 5,885 6,962 7,910 9,017 10,113 1,191 1.1 งานสารบรรณ 10,580 1,149 2,177 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 4,121 396 620 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 2,030 230 582 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 1,998 215 439 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 2,051 279 480 (5) ส่ง (เรื่อง) 380 29 56 1.2 การเงิน & บัญชี 372 62 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 233 13 33 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 124 11 24 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 15 5 8 1.3 พัสดุ 191 34 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 12 - 2 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 26 7 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 153 25

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 4.1 เทศบาล ต.โป่ง - 4.2 เทศบาล ต.เขตรอุดมศักดิ์

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 งานด้านช่างที่ให้บริการ 680 รายการ 55 110 172 210 295 370 405 497 532 610 680 320 562 5.1 กรรมการ (คณะ) 10 8 5.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 280 47 84 5.3 สำรวจ (งาน) 30 7 5.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 35 6 5.5 ประมาณราคา (งาน) 5.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 220 200 392 5.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 11 5.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 5.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 50 29 42 งานบริการด้านผังเมือง 350 25 51 77 108 139 170 201 232 263 299 86 151 6.1 กรรมการ (คณะ) - 6.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 225 45 6.3ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ (เรื่อง) 120 41 67

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 7.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) - 8 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 แห่ง 20 46 52 58 64 75 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 20 แห่ง 10 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 6 ครั้ง 1 2 3 4 5 6

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 11 เขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่ จ.ชลบุรี 4 โครงการ 11.1 เทศบาลเมืองศรีราชา (จุดที่ 1) อ.ศรีราชา ความยาว 180 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. งบประมาณปี 56 จำนวน ลบ งบประมาณปี 57 จำนวน ลบ. 20 % - 5% 10% 15% 20% 3.600 ลบ. 50% 70% 100% 11.2 เทศบาลเมืองศรีราชา (จุดที่ 2) อ.ศรีราชา ความยาว 150 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. งบประมาณปี 56 จำนวน ลบ. งบประมาณปี 57 จำนวน ลบ. 3.000 ลบ. 11.3 ริมคลองหลวง ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง ความยาว 200 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. งบประมาณปี 56 จำนวน ลบ. งบประมาณปี 57 จำนวน ลบ. 2.800ลบ. 11.4 ริมห้วยสุครีพ ช่วงที่ 1 ต.บางพระ อ.ศรีราชา ความยาว 200 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. งบประมาณปี 56 จำนวน ลบ. งบประมาณปี 57 จำนวน ลบ. 2.800 ลบ.

8 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 12 ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล คลองนาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 100 % - 10% 20% 40% 60% 80% 100% 8.200 ลบ. 50% 70%

9 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ งบประมาณรวม 900,000 บาท ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองหนองเถร (ข้างศาลเจ้า ต้นโพธิ์) หมู่ 2 ต.วัดหลวง อ.พนัส นิคม จ.ชลบุรี ขนาด 7.00x9.00 ม. 100 % 10% 50% 75% 90% 100% - 0.900 ลบ. 25%

10 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ผังชุมชน - 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 15 5 10 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 18 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 11

11 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) ลบ. 0.16% 0.51% 0.97% 1.55% 1.65% 2.97% 3.47% 3.84% 4.41% 51.59% 71.06% 100% 0.45% 0.78% 1.1 งบดำเนินงาน 1.5812 2.29% 7.12% 13.57% 21.56% 22.88% 41.26% 48.19% 56.34% 64.25% 75.05% 87.70% 4.00% 10.81% 1.2 งบลงทุน ลบ. - 50% 70% 1.3 งบรายจ่ายอื่น

12 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ผังเมืองรวมเมืองพัทยา 21 พ.ค. 53 ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม 23 มี.ค. 54 ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง 10 ต.ค. 46 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี 6 พ.ค. 58 บริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง 21 ก.ย. 48 ผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผ่แก้ว ผังเมืองรวมชุมชน พานทอง - หนองตำลึง 2 ธ.ค. 59 53 – 54 – 55 (18) 51 52 53 55 53 54 54-55 52 53 ก่อน 49 50 51 52 50 51 52


ดาวน์โหลด ppt ชลบุรี นายมนัส ปรุงทำนุ ร.อ.ปกรณ์เดช โลหิตหาญ นายชิดชัย อังคะไวมงคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google