งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1716 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 10 รวม 3332 อัตราว่าง 1 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ลาเรียน - ผอ. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1716 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 10 รวม 3332 อัตราว่าง 1 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ลาเรียน - ผอ. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1716 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 10 รวม 3332 อัตราว่าง 1 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ลาเรียน - ผอ. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ วัสดุ (1/1) กลุ่มงานทดสอบงาน โครงสร้าง ข้าราชการ 5 4 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ 22 กลุ่มงานทดสอบ วัสดุวิศวกรรม ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 22 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 1 1 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานปฐพีวิศวกรรม ข้าราชการ 55 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 22

3 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 3,2401,8001,8902,070 2,160 2,3402,4302,6102,7002,8802,9703,1503,240 2,0972,2212,7172,8632,5123, งานสารบรรณ 2,0402,2702,6502,7892,4522,993 (1) รับหนังสือ เรื่อง / เล่ม (2) ส่งหนังสือ เรื่อง (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง (4) จัดเก็บ เรื่อง (5) ส่ง เรื่อง (6) ร่างหนังสือ เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง (3) รายงาน Online ครั้ง พัสดุ (1) จัดซื้อ / จัดจ้าง ครั้ง (2) ประสานการใช้รถยนต์..... ครั้ง (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง

4 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาด้าน ปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม 390 แห่ง งานเจาะสำรวจชั้นดิน ( สนับสนุน สำนักสนับสนุนและพัฒนา ตามผังเมือง ) 55 แห่ง

5 ที่งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น.... ลบ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น หมายเหตุ


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1716 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 10 รวม 3332 อัตราว่าง 1 อัตรา มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ลาเรียน - ผอ. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google