งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอดิเรก วัฒนาอุดม ชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางนิชาภา นามพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายวีระศักดิ์ วินทะไชย รก. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอดิเรก วัฒนาอุดม ชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางนิชาภา นามพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายวีระศักดิ์ วินทะไชย รก. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอดิเรก วัฒนาอุดม ชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางนิชาภา นามพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายวีระศักดิ์ วินทะไชย รก. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายสุรพล พันธุ์หวยพงษ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางวรรณนิดา สำราญรื่น หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 12 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 88 รวม 26 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการนายเชาวลิตร ตังคณิตานนท์ พนักงานวิศวกรเครื่องกล สำนักควบคุมการก่อสร้าง ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้าง 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้าง -- กลุ่มงานวิชาการผัง เมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้าง 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้าง 11 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค. 57 มิ. ย. 57 ก. ค. 57 ส. ค. 57 ก. ย. 57 1 งานบริหารทั่วไป 7,5006251,2501,875 2,500 3,1253,7504,3755,0005,6236,2506,8757,500 1.1 งานสารบรรณ 644517 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 253223 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 12871 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 12871 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 125152 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) -- 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 2629 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 33 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) -- 1.3 พัสดุ 19 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 119 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 79 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 11

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ.76 มี. ค. 57 เม. ย. 56 พ. ค. 57 มิ. ย. 57 ก. ค. 57 ส. ค. 76 ก. ย. 57 2 ผังเมืองรวม ( เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง 2.1 ผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ แผนงาน ผลงาน ข.1,2 ข. 3 ข. 4 ข.5 ข. 6 ข. 7 ข. 8 ข. 1,2 ข. 3 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 3 ผัง 3.1 เทศบาลตำบลภูสิงห์ อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ แผน ผล ข. 1 ข. 2 ข.3 ข. 4 ข. 5 ข. 1 3.2 เทศบาลตำบลนิคม อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ แผน ผล ข. 1 ข. 2 ข.3 ข. 4 ข. 5 ข. 1 3.3 เทศบาลตำบลธัญญา อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ แผนข. 1 ข. 2 ข.3 ข. 4 ข. 5 ผลข. 1

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค. 57 มิ. ย. 57 ก. ค. 57 ส. ค. 57 ก. ย. 57 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,00884 154362 4.1 กรรมการ ( คณะ ) 4038 4.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 4540 4.3 สำรวจ ( งาน ) 55 4.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 33 4.5 ประมาณราคา ( งาน ) 43 4.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 41- 4.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 10 4.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 65 4.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 00 5 งานบริการด้านผังเมือง 120 510 15202566303540455055 710 5.1 กรรมการ ( คณะ ) 21 5.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 1- 5.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) 42

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค. 57 มิ. ย. 57 ก. ค. 57 ส. ค. 57 ก. ย. 57 6 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อ การพัฒนา 6.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด แผน ผล ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ข. 1 7 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 75 อาคาร --- 20 ----- --- 8 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ - แห่ง --- - -------- 9 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ - ครั้ง ------------ --

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต. ค. 56 พ. ย.5 6 ธ. ค.5 6 ม. ค.5 7 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค. 57 มิ. ย.5 7 ก. ค. 57 ส. ค. 57 ก. ย. 57 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก / โครงการ 1.1 โครงการพัฒนา เส้นทาง ท่องเที่ยวสู่ อุทยานโลกไดโนเสาร์ ( ยกเลิก โครงการ ) แผน ผล งบประมา ณ 12,150,0 00 1.2 โครงการปรับปรุง สภาพ แวดล้อมและสภาพ ภูมิทัศน์ เมืองฟ้าแดดสงยาง ระยะ ที่ 1 ( ปีงบประมาณ 2555) แผน ผล 100 % 59.55 % 62.80 % งบประมาณ 20,000,000.00

8 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค. 57 มิ. ย. 57 ก. ค. 57 ส. ค. 57 ก. ย. 57 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ( เอกชน ) แผน 4 แห่ง ผล 5 แห่ง 2 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” แผน 123 456789101112 ผล 11 Agenda

9 ที่งบประมาณเป้าหมาย ต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย.57 พ. ค. 57 มิ. ย. 57 ก. ค. 57 ส. ค. 57 ก. ย. 57 1 งบประมาณทั้งสิ้น 2,685,300.00 บาท ( ไม่รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย 4 %9 %15 %24 %28 %34 %49 %54 %70 %75 %88 %100 % 7.67 %11.06 % 1.1 งบดำเนินงาน 1,663,000.00 บาท แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย 4 %9 %9 %15 %24 %28 %34 %49 %54 %70 %75 %88 %100 % 7.67 %11.06 % 1.2 งบลงทุน 990,000.00 บาท 1. ก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ 7-8 แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย ---20 %-25 %- -30 %-- --

10 ที่ผังเมืองวันที่ประกาศวันที่หมดอายุผลการดำเนินงาน ผังเมืองรวมเพื่อประกาศเป็น กฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ -- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ถอนร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อนำมา ปรับปรุงแก้ไขปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อ ประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ ปรับปรุงครั้งที่ 2 24 ส. ค. 5224 ธ. ค. 52 ผ่านขั้นตอนที่ 9 ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่ 10

11 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายต. ค. 56 พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค. 57 มิ. ย. 57 ก. ค. 57 ส. ค. 57 ก. ย. 57 10 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง แผนงาน (%) ผลงาน (%) แผนเบิกจ่าย ผล เบิกจ่าย 11 ปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงเก็บ พัสดุบ้านพักข้าราชการโรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ - ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 แผนงาน ผลงาน ลงนามในสัญญา จ้าง แผนเบิกจ่าย 20 % 25 % 30 % ผลเบิกจ่าย 12 การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ แผนงาน ผลงาน


ดาวน์โหลด ppt นายอดิเรก วัฒนาอุดม ชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางนิชาภา นามพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายวีระศักดิ์ วินทะไชย รก. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google