งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การติดเชื้อรา Aspergillosis เนื่องจากเชื้อ Aspergillus โดย นางสาวแวมารีแย ปาเกร์ รหัส 404652032 โปรแกรมชีววิทยาประยุกต์(จุล ชีววิทยา) กลุ่มพื้นฐานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การติดเชื้อรา Aspergillosis เนื่องจากเชื้อ Aspergillus โดย นางสาวแวมารีแย ปาเกร์ รหัส 404652032 โปรแกรมชีววิทยาประยุกต์(จุล ชีววิทยา) กลุ่มพื้นฐานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การติดเชื้อรา Aspergillosis เนื่องจากเชื้อ Aspergillus โดย นางสาวแวมารีแย ปาเกร์ รหัส 404652032 โปรแกรมชีววิทยาประยุกต์(จุล ชีววิทยา) กลุ่มพื้นฐานที่ 12

2 บทคัดย่อ  เชื้อ Aspergillus  มีประมาณ 600 สายพันธุ์  พบได้บ่อยที่สุดตามสิ่งแวดล้อมทั่วๆ ไป  สามารถต่อโรคได้กว้างขวาง  สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงในการก่อโรคคือ  Aspergillus fumigatus และ Aspergillus flavus การติดเชื้อรา Aspergillosis

3  โรค Aspergillusis  ครั้งแรกพบในนก  ต่อมาพบโรคในคน  ส่วนมากจะเป็นในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน บทคัดย่อ ( ต่อ ) การติดเชื้อรา Aspergillosis  ต่อมาพบบ่อย ๆ ในคนเลี้ยงนก

4 บทที่ 1 บทนำ  การติดเชื้อ Aspergillusis  เป็นโรคที่ติดจากราในตระกูล Aspergillus  สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงในการก่อโรค คือ  Aspergillus fumigatus และ Aspergillus flavus  ผู้ที่มีความบกพร่องของภูมิคุ้มกันทางร่างกาย  ผู้ที่ป่วยด้วยโรคอื่นอยู่ก่อน  ผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ  สามารถทิ้งให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายได้หลายระบบ

5 บทที่ 1 ( ต่อ )  สกุล Aspergillusis  จัดเป็นเชื้อราฉวยโอกาสที่พบได้บ่อยที่สุด  คุณสมบัติของเชื้อรานี้  1 จัดเป็นเชื้อราชนิดมีผนังกั้น  2 มีก้านชูงอกตรงออกจากสายตา  3 ปนกระเปาะมีติ่ง ชั้นเดียวหรือสองชั้น  4 ปลายติ่งเป็นที่เกิดของโคนิเดีย

6 บทที่ 1 ( ต่อ )  การสืบพันธุ์แบบไม่ใช้เพศของรา  ส่วนใหญ่จัดอยู่ใน form – aenus Aspergillus  ความสำเร็จของรา Aspergillus  มีความใกล้เคียงกับรา penicillum  สามารถทำให้เกิดโรคที่รุนแรงได้  บางชนิดใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตเหล้า  ราหลายชนิดผลิตสารที่ก่อโรคมะเร็งในตับ

7 บทที่ 1 ( ต่อ )  นิเวศน์วิทยาและการติดต่อ  เชื้อสุล Aspergillus  เชื้อที่เป็นสาเหตุที่รุนแรงที่สุดคือ  พลได้บ่อยที่สุดตามสิ่งแวดล้อมทั่วโลก  Aspergillus fumigatus และ Aspergillus flavus  สายราชนิดมีผนังกั้นมีแตแขนง  สาเหตุ  รูปร่างลักษณะทั่วไปของเชื้อ Aspergillus  แตกแขนงสร้างเป็นก้านชูสปอร์

8 บทที่ 1 ( ต่อ )  สาเหตุ  ตามดิน, ฝุ่นละอองในอากาศ, กองใบไม้ และใบหญ้าที่เน่าเปื่อยผุพัง  ที่ปลายของก้านจะพองตัวออกมากหรือน้อย แล้วแต่ชนิดของสปีชีสเชื้อ Aspergillus จะพบทั้ว ๆ ไป บทที่ 2  อาการของโรค  1. Allergic bronchopulmonary Aspergillusis

9 บทที่ 2  อาการของโรค  พบบ่อยมาก  เกิดจากการสูดดมสปอร์  โรคเป็นแบบเรื้อรัง  ผู้ป่วยมีอาการหืด  การติดเชื้อราในปอดที่เชื้อราก่อตัวเป็นก้อน  โรคนื้อาจเป็นแบบมีอาการหรือไม่มีอาการ  เชื้อเข้าร่างกายโดยการหายใจ หรือเข้าทางบาดแผล  2. Aspergilloma

10 บทที่ 2 ( ต่อ )  อาการของโรค  3. Invasive aspergillosis  การติดเชื้อราที่แพร่กระจายไปอวัยวะต่างๆของร่างกายตามหลอดลม  พบในผู้ป่วยที่มีความต้านทานต่ำ หรือถูกกด  ความรุนแรงของโรคนี้ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของเชื้อในการบุกรุกหลอดเหลือด  การก่อโรค  Aspergillus สามารถก่อโรคได้ก้วางขวาง  โรคที่เกิดขึ้นเรียกว่า Aspergillusis

11 บทที่ 2 ( ต่อ )  อาการของโรค  โรคที่เกิดแบ่งได้ดังนี้  1. ก่อโรคปอด  2. ก่อโรคที่ประสาท  ก่อโรคที่ผิวหนัง  4. ก่อโรคบริเวณจมูก หู  5. ก่อโรคที่ตา  6. ก่อโรคที่เล็บ  7. ก่อโรคมัยเซโตมา  8. ก่อโรคแพร่การกระจาย

12 บทที่ 2 ( ต่อ )  พยาธิสภาพ  Natural ของร่างกายก็คือ  ความสามารถของเม็ดเลือดขาว นิวโตฟิลและแคดโครฟาจในการกำจัด สายราและสปอร์  ความไวของเชื้อในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของระบบความต้านทานนั้น โรคจะมีความรุนแรงถึงตายอย่างรวดเร็ว  ในผู้ป่วย aspergilloma  ตัวเชื้อรารวมตัวเป็นก้อนเรียกว่า fungus ball มีขนาดต่าง ๆ กัน

13 บทที่ 3  การตรวจวินิจฉัย  การวินิจฉัยที่จำเพาะคือ  การตรวจพบเชื้อรา Aspergillus species จากรอยโรคของผู้ป่วย  อาจเป็นเสมหะหรือชิ้นเนื้อ  การตรวจเชื้อจากตัวอย่างของผู้ป่วย  ในความเป็นจริงยากที่จะตรวจพบจากเสมหะ  วิธีที่ดีตรวจจากชิ้นเนื้อประกอบกับการตรวจทางซีรั่มวิทยา  สายราที่พบจะมีลักษณะ  เป็นสายชนิดมีผนังกั้น  มีการแตกแขนงเป็นสองง่าม  การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

14 บทที่ 3 ( ต่อ )  การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  1. สิ่งที่ส่งมาตรวจ  เช่น ขูดจากกระจก หนอง ชิ้นเนื้อ  นำมาหยดน้ำยาแตสเซียมไฮดรอกไซด์ แล้วส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์  อีกส่วนหนึ่งนำมาเพาะในวุ้นซาบูไรด์ บ่มไว้ที่ T ห้องและ 30 0 C  จะพบโคโลนตามข้อ 2  2. โคโลนีปรากฏประมาณ 1 สัปดาห์  3. เนื่องจากเชื้อราที่พบได้ตามธรรมชาติ อาจปนเปื้อนในระหว่างเก็บ สิ่งส่งตรวจ  การตรวจทางพยาธิวิทยาและอาการทางคลิดนิคจึงมีความสำคัญ

15 บทที่ 3 ( ต่อ )  การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  4. ปฏิกิริยาทางน้ำเหลือง  เนื่องจากเชื้อราแอสเฟอร์จิลลัส ซึ่งมีอุบัติการณ์สูง จึงเตรียมน้ำยาทดสอบ เพื่อใช้ทดสอบหาแอนตีบอดี ในซีรั่มผู้ป่วย  การรักษา  ยาที่ใช้รักษา invasive aspergillosis ได้ผลคือ amphotoricin B  สำหรับผู้ป่วย allergic bronchopulmonary aspergillosis ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเมื่อได้รับ Corticosteroid ระยะสั้น  ส่วน aspergilloma ต้องรักษาโดยการผ่าตัด

16 สรุป Aspergillosis เชื้อที่เป็นสาเหตุคือเชื้อราในกลุ่ม Aspergillus สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายได้หลาย ระบบ เชื้อ Aspergillus สามารถก่อโรคที่รุนแรง และ บางชนิดนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้ คือ  การผลิต  การทำเบยร์  การทำสารปฏิชีวนะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การติดเชื้อรา Aspergillosis เนื่องจากเชื้อ Aspergillus โดย นางสาวแวมารีแย ปาเกร์ รหัส 404652032 โปรแกรมชีววิทยาประยุกต์(จุล ชีววิทยา) กลุ่มพื้นฐานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google