งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สีของแสงที่เหมาะสมกับไก่ ไข่ 1. สีแดง 2. สีส้ม. แสงเกี่ยวข้องกับไก่ไข่ อย่างไร 1. ช่วยในการมองเห็น 2. ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการ แสดงออกของไก่ไข่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สีของแสงที่เหมาะสมกับไก่ ไข่ 1. สีแดง 2. สีส้ม. แสงเกี่ยวข้องกับไก่ไข่ อย่างไร 1. ช่วยในการมองเห็น 2. ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการ แสดงออกของไก่ไข่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สีของแสงที่เหมาะสมกับไก่ ไข่ 1. สีแดง 2. สีส้ม

2 แสงเกี่ยวข้องกับไก่ไข่ อย่างไร 1. ช่วยในการมองเห็น 2. ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการ แสดงออกของไก่ไข่

3 แหล่งของแสงที่ใช้ 1. แสงจากธรรมชาติ 2. แสงช่วยจากไฟฟ้า

4 ความยาวแสงที่เหมาะสมกับ ไก่ไข่ ธำรงศักดิ์ (2536) กล่าวว่า ความ ยาวแสงที่เหมาะสมกับไก่ไข่มาก ที่สุด คือ 15.30-17 ชั่วโมงต่อวัน

5 ความเข้มแสงที่เหมาะสมกับไก่ ไข่ ปฐม (2522) ทำการทดลองแล้ว พบว่า ความเข้มแสงที่เหมาะสมกับ การเลี้ยงไก่ไข่มากที่สุด คือ ความ เข้มแสงที่ระดับ 1-2 ฟุตเทียน

6 ความยาวคลื่นที่เหมาะสมกับไก่ ไข่ มานิตย์ (2536) กล่าวว่า ไก่ไข่นั้น สามารถมองเห็นได้ดี ในแสงที่มี ช่วงคลื่นยาว ที่ระดับช่วง 664- 740 นาโนมิเตอร์

7

8

9 สรุป แสงที่มีอิทธิพลกับไก่ไข่มาก ที่สุด คือ แสงที่มีสีส้ม และแสงที่ มีสีแดง ซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ ในช่วง 664-740 นาโนมิเตอร์ ความยาวแสงที่เหมาะสม คือ ระหว่าง 15.30-17 ชั่วโมง และ ความเข้มแสงที่ 1-2 ฟุตเทียน

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณผู้ฟังทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt สีของแสงที่เหมาะสมกับไก่ ไข่ 1. สีแดง 2. สีส้ม. แสงเกี่ยวข้องกับไก่ไข่ อย่างไร 1. ช่วยในการมองเห็น 2. ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการ แสดงออกของไก่ไข่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google