งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในปัจจุบัน ระบบท่อถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งในระบบท่อจะมี การสูญเสียพลังงานไปในรูปของความดันระหว่างการขนส่ง ดังนั้น ในการ ออกแบบ จึงต้องสนใจการสูญเสียพลังงานนี้ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในปัจจุบัน ระบบท่อถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งในระบบท่อจะมี การสูญเสียพลังงานไปในรูปของความดันระหว่างการขนส่ง ดังนั้น ในการ ออกแบบ จึงต้องสนใจการสูญเสียพลังงานนี้ไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในปัจจุบัน ระบบท่อถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งในระบบท่อจะมี การสูญเสียพลังงานไปในรูปของความดันระหว่างการขนส่ง ดังนั้น ในการ ออกแบบ จึงต้องสนใจการสูญเสียพลังงานนี้ไป เพื่อที่จะออกแบบท่อได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

3 ● หาความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับระยะทาง ตามแนวท่อ ● ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสูญเสีย Mechanical energy ต่อหนึ่งหน่วยความยาว ท่อกับอัตราการไหล ● หาความสัมพันธ์ ระหว่าง Friction Factor กับ Reynolds number

4 Steady flow Incompressible flow Horizontal pipe and constant area Laminar or turbulent flow Ambient temperature and pressure Fully develop flow 1 2

5 จาก Conservation of Energy Equation เรา สามารถแปลงรูปสมการได้เป็น

6

7

8 เครื่องวัดค่าความ หนาแน่น ตลับเมตร

9 Pressure Sensing วาล์วปรับ Flow rate มาตราบอก Flow rate ทางออก ของไหล Flow Disturber

10 Lami nar Turbul ent

11

12

13

14 เราจะได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับความยาวท่อลดลง อย่างต่อเนื่อง จากกราฟจะสังเกตเห็นว่าช่วงแรกเส้นกราฟจะลดลง ลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงหลัง แสดงว่าการลดลงของความ ดันเมื่อเทียบกับความยาวท่อจะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วค่อยๆช้าลง จนมีการลดลงอย่างคงที่ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสูญเสีย Mechanical energy ต่อหนึ่งหน่วยความยาวท่อกับอัตราการไหลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก กราฟจะสังเกตเห็นว่าช่วงแรกเส้นกราฟจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อ เทียบกับช่วงแรก แสดงว่าที่อัตราการไหลสูงๆ พลังงานจะสูญเสีย ไปเร็วกว่าที่อัตราการไหลต่ำๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง Friction Factor กับ Reynolds number มีลักษณะแบบเชิงเส้นที่การไหลแบบ laminar ส่วนที่การไหลแบบ turbulent ยังไม่สามารถสรุปได้

15


ดาวน์โหลด ppt ในปัจจุบัน ระบบท่อถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งในระบบท่อจะมี การสูญเสียพลังงานไปในรูปของความดันระหว่างการขนส่ง ดังนั้น ในการ ออกแบบ จึงต้องสนใจการสูญเสียพลังงานนี้ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google