งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 ภาษาทางสื่อ วิทยุกระจายเสียง. 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อวิทยุกระจายเสียง 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 ภาษาทางสื่อ วิทยุกระจายเสียง. 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อวิทยุกระจายเสียง 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 ภาษาทางสื่อ วิทยุกระจายเสียง

2 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อวิทยุกระจายเสียง 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน สื่อวิทยุกระจายเสียง วัตถุประสงค์การเรียน

3 1. วิทยุกระจายเสียงช่วยสร้าง จินตนาการเกี่ยวกับภาพต่าง ๆ 2. วิทยุกระจายเสียงสามารถสร้าง ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ฟัง 3. วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ง่าย ลักษณะสำคัญของสื่อ วิทยุกระจายเสียง

4 4. มีความรวดเร็วในการ สื่อสาร 5. ใช้ได้ง่าย มีความยืดหยุ่น สูง 6. ราคาถูก 7. มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5 8. กระตุ้นอารมณ์ สร้าง ชีวิตชีวา 9. เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ ผู้ฟัง 10. เป็นสื่อสำหรับ เสียงเพลง / ดนตรี

6 ประเภทของ วิทยุกระจายเสียง พิจารณาตามกำลังส่งออก อากาศ - สถานีวิทยุกระจายเสียง ระดับประเทศ - สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น - สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน

7 1. รายการพูดคุย 2. รายการข่าว 3. รายการสารคดี 4. รายการนิตยสารทางอากาศ 5. รายการสาระบันเทิงปกิณกะ รูปแบบรายการ วิทยุกระจายเสียง

8 6. รายการละคร 7. รายการดนตรี 8. รายการโฆษณาและ ประกาศรณรงค์ รูปแบบรายการ วิทยุกระจายเสียง

9 หลักการใช้ภาษาทางสื่อ วิทยุกระจายเสียง 1. เปล่งเสียงที่เป็นธรรมชาติ 2. อ่าน / พูดถูกอักขระวิธี 3. อ่าน / พูด ชัดเจน 4. อ่าน / พูดตรงตามคำ ไม่ เพี้ยน 5. เน้นคำ / ความอย่าง เหมาะสม

10 ข้อเสนอแนะสำหรับนักจัด รายการวิทยุ 1. พูดเพื่อสร้างจินตนาการแก่ผู้ฟัง และเข้าใจง่าย 2. มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง 3. หลีกเลี่ยงการใช้คำฟุ่มเฟือย ไม่ มีความหมาย 4. หลีกเลี่ยงคำพูดที่แสดงการอวด รู้ / ดูถูกผู้ฟัง

11 5. ไม่ควรพูดเรื่องส่วนตัวของตัวเอง หรือหยอกล้อกับผู้ฟังคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะในรายการ 6. ใช้ภาษาสุภาพให้เกียรติผู้ฟัง 7. การเปิดเพลงควรเลือกให้ เหมาะสมกับผู้ฟังและกาลเทศะ เป็น เพลงที่ไม่หยาบคาย สองแง่สอง ง่าม 8. การใช้เสียงประกอบควรคำนึงถึง ความเหมาะสมและสื่อความ

12 9. ผู้ผลิตรายการควรคำนึงถึง กฎหมายที่ เกี่ยวกับการกระจายเสียง 10. นักจัดรายการวิทยุควรคำนึงถึง จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย

13 คำถามท้ายหน่วยที่ 3 1. สื่อวิทยุกระจายเสียงมีลักษณะ สำคัญอย่างไร 2. ยกตัวอย่างภาษาที่ไม่เหมาะสมใน สื่อวิทยุกระจายเสียง พร้อมให้ เหตุผลอธิบายสนับสนุนว่า ตัวอย่างที่ยกมานั้นมีการใช้ภาษา ที่ไม่เหมาะสมอย่างไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 ภาษาทางสื่อ วิทยุกระจายเสียง. 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อวิทยุกระจายเสียง 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google