งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
หน่วยที่ 3 ภาษาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง

2 วัตถุประสงค์การเรียน
1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสื่อวิทยุกระจายเสียง 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาในสื่อวิทยุกระจายเสียง

3 ลักษณะสำคัญของสื่อวิทยุกระจายเสียง
วิทยุกระจายเสียงช่วยสร้างจินตนาการเกี่ยวกับภาพต่าง ๆ วิทยุกระจายเสียงสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ฟัง วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ง่าย

4 4. มีความรวดเร็วในการสื่อสาร
5. ใช้ได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง 6. ราคาถูก 7. มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5 8. กระตุ้นอารมณ์ สร้างชีวิตชีวา
9. เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ผู้ฟัง 10. เป็นสื่อสำหรับเสียงเพลง /ดนตรี

6 ประเภทของวิทยุกระจายเสียง
พิจารณาตามกำลังส่งออกอากาศ - สถานีวิทยุกระจายเสียงระดับประเทศ - สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น - สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน

7 รูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง
1. รายการพูดคุย 2. รายการข่าว 3. รายการสารคดี 4. รายการนิตยสารทางอากาศ 5. รายการสาระบันเทิงปกิณกะ

8 รูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง
6. รายการละคร 7. รายการดนตรี 8. รายการโฆษณาและประกาศรณรงค์

9 หลักการใช้ภาษาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
1. เปล่งเสียงที่เป็นธรรมชาติ 2. อ่าน/พูดถูกอักขระวิธี 3. อ่าน/พูด ชัดเจน 4. อ่าน/พูดตรงตามคำ ไม่เพี้ยน 5. เน้นคำ/ความอย่างเหมาะสม

10 ข้อเสนอแนะสำหรับนักจัดรายการวิทยุ
1. พูดเพื่อสร้างจินตนาการแก่ผู้ฟัง และเข้าใจง่าย 2. มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง 3. หลีกเลี่ยงการใช้คำฟุ่มเฟือย ไม่มีความหมาย 4. หลีกเลี่ยงคำพูดที่แสดงการอวดรู้/ดูถูกผู้ฟัง

11 5. ไม่ควรพูดเรื่องส่วนตัวของตัวเอง หรือหยอกล้อกับผู้ฟังคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะในรายการ
6. ใช้ภาษาสุภาพให้เกียรติผู้ฟัง 7. การเปิดเพลงควรเลือกให้เหมาะสมกับผู้ฟังและกาลเทศะ เป็นเพลงที่ไม่หยาบคาย สองแง่สองง่าม 8. การใช้เสียงประกอบควรคำนึงถึงความเหมาะสมและสื่อความ

12 9. ผู้ผลิตรายการควรคำนึงถึงกฎหมายที่
เกี่ยวกับการกระจายเสียง 10. นักจัดรายการวิทยุควรคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย

13 คำถามท้ายหน่วยที่ 3 1. สื่อวิทยุกระจายเสียงมีลักษณะสำคัญอย่างไร
2. ยกตัวอย่างภาษาที่ไม่เหมาะสมในสื่อวิทยุกระจายเสียง พร้อมให้เหตุผลอธิบายสนับสนุนว่า ตัวอย่างที่ยกมานั้นมีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมอย่างไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt ภาษาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google